Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 3 mei 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. De bijgestelde portefeuilleverdeling college burgemeester en wethouders Roerdalen 2022 – 2026 conform bijlage 1, vast te stellen met enkele correcties
 2. Besluit

  1. Het "convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij verhuizing" en de daarbij horende oplegger aan te gaan;
  2. Het "convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen" aan te gaan.
 3. Besluit

  1. De tweede wijziging van het Besluit Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Roerdalen 2020, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit, vast te stellen.
  2. De eerste wijziging van het Besluit Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Roerdalen 2020, conform bijgevoegd wijzigingsbesluit, vast te stellen.
 4. Besluit

  1. De raad door middel van de bijgevoegde brief te adviseren geen zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette.
  2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette.
 5. Besluit

  1. principemedewerking te verlenen aan:
   • het herbestemmen van Diergaarderweg 6 te Montfort tot wonen;
   • de vestiging van een paardenhouderij op Diergaarderweg 8 te Montfort;
   • de uitbreiding van het agrarische bouwvlak Diergaarderweg 8 te Montfort;
   • de realisatie van twee appartementen voor de huisvesting van maximaal 8 arbeidsmigranten/grooms op Diergaarderweg 8 te Montfort;
   • het bestemmen van de agrarisch aanverwante nevenactiviteiten tot medegebruik bij Diergaarderweg 8 te Montfort;
   • het behoud van de bestaande uitrit op de Raedenwingenweg als ‘vuile’ uitrit bij Diergaarderweg 8 te Montfort;
  2. aan de principemedewerking de volgende voorwaarden te verbinden:
   a. initiatiefnemer dient zelf zorg te dragen voor het opstellen van het (ontwerp)bestemmingsplan en het laten uitvoeren van de onderzoeken die noodzakelijk zijn om de planologische procedure te kunnen doorlopen. De kosten hiervan zijn voor rekening van initiatiefnemer;
   b. initiatiefnemer dient te onderbouwen dat het voornemen passend is binnen de ‘Omgevingsvisie Roerdalen 2050’ en de ‘Beleidsregels huisvesting short-stay arbeidsmigranten Roerdalen 2019’;
   c. onderbouwd moet worden dat de vergroting van het agrarische bouwvlak noodzakelijk is vanwege een voorgenomen vergroting om bedrijfseconomische omstandigheden dan wel andere bedrijfsomstandigheden;
   d. de noodzaak tot uitbreiding van het agrarisch bouwvlak dient aangetoond te worden door middel van een bedrijfsplan waarbij tevens moet worden aangetoond waarom, indien aan de orde, sloop en herbouw van bedrijfsgebouwen niet tot de mogelijkheden behoort;
   e. de ontwikkeling dient milieu-hygiënisch inpasbaar te zijn;
   f. de ontwikkeling dient te voldoen aan het Kwaliteitskader Roerdalen zoals opgenomen in tabel 2 bijlage II Kwaliteitskader Roerdalen behorende bij de ‘Omgevingsvisie Roerdalen 2050’;
   g. de landschappelijke en ruimtelijke inpassing, zoals bedoeld in het Kwaliteitskader Roerdalen, moet als een voorwaardelijke gebruiksbepaling vastgelegd worden in de planregels van het (ontwerp)bestemmingsplan. Bij Diergaarderweg 8 geldt dit zowel voor de bestaande als de beoogde functies;
   h. voorafgaand aan de planologische procedure dient initiatiefnemer met de omwonenden in gesprek te gaan over de planontwikkeling. De resultaten van dit overleg moeten in een verslag vastgelegd worden;
   i. het parkeren moet op eigen terrein gebeuren;
   j. met initiatiefnemer zal, alvorens de planologische procedure op te starten, een privaatrechtelijke overeenkomst, inclusief bepalingen over planschade, verplichtingen Kwaliteitskader Roerdalen en huisvesting arbeidsmigranten, worden gesloten;
   k. het principebesluit van het college komt na 1 jaar te vervallen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de bijgevoegde brief;
  3. in te stemmen met bijgevoegde brief en initiatiefnemer overeenkomstig te berichten.