Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 18 januari 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. De aangepaste Gedragscode Integriteit Volksvertegenwoordigers Roerdalen 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
  2. De aangepaste Gedragscode Integriteit burgemeester en Wethouders Roerdalen 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 2. Besluit

  1. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel en raadsbesluit m.b.t. de aanvraag suppletieregeling explosieven;
  2. Het bijgevoegd concept raadsvoorstel en -besluit over de suppletie-aanvraag namens NV WML ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 3. Besluit

  1. Bijgevoegde realisatie- en koopovereenkomst aan te gaan inzake de ontwikkeling van 10 sociale huurwoningen in het Holsterveld Vlodrop door Wonen Limburg.

 4. Besluit

  1. In te stemmen met de Kadernota Grond 2022-2025;
  2. De gemeenteraad voor te stellen om de Kadernota Grondbeleid 2022-2025 vast te
  stellen conform bijgevoegd concept raadsvoorstel en besluit.

 5. Besluit

  1. aan de raad voor te stellen om de Verordening nadeelcompensatie Roerdalen 2022 vast te stellen.
 6. Besluit

  1. De stedenbouwkundige opzet voor het gebied Hammerstraat, Muytertweg in
   Herkenbosch ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
  2. De gemeenteraad verzoeken om, op basis van de stedenbouwkundige schets en in
   overleg met de grondeigenaren en de omgeving, de woningbouwmogelijkheden nader te
   onderzoeken op basis van de genoemde fasen.
 7. Besluit

  1. De raad voor te stellen het Delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Roerdalen 2022 vast te stellen conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel en -besluit.
  2. Tweemaal per jaar een overzicht van de krachtens delegatie genomen besluiten over te leggen aan de raad.
 8. Besluit

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ‘Plan van aanpak overgangsfase Omgevingswet: omgevingsplan en initiatieven’ (december 2021).
  2. Dat ontwerp bestemmingsplannen in beginsel 2 maanden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet volledig en getoetst moeten zijn om ze tijdig voor deze inwerkingtreding ter inzage te kunnen leggen en dit vast te stellen.
  3. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren.
 9. Besluit

  In te stemmen met de nota van wijziging voor het aanpassen van het overzichtskaartje (figuur 2.1) op pagina 6 in het Beheerbeleidsplan wegen 2022-2026 en deze aan te beiden aan de gemeenteraad voor behandeling op 3 februari 2022.

 10. Besluit

  1. De projectopzet voor de verwerving van jeugdhulp, segment 1; opname vervangende behandeling en verblijf met behandeling, conform bijlage 1, vast te stellen.
  2. Het addendum, conform bijlage 2, op de dienstverleningsovereenkomst met de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) d.d. 26 januari 2021, aan te gaan.
 11. Besluit

  1. Kennis te nemen van bijgevoegde concept ruimtelijke onderbouwing behorende bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een expositiegebouw op de locatie Station 24 in Vlodrop;
  2. Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.