Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 13 september 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. In te stemmen met de Kadernota Grondbeleid 2022-2026;
  2. De gemeenteraad voor te stellen om de Kadernota Grondbeleid 2022-2026 vast te stellen conform bijgevoegd concept raadsvoorstel en besluit.
 2. Besluit

  1. Kennis te nemen van de inhoud van de raadsadviesbrief inzake het inhoudelijk advies over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024-2026 van de RUD Limburg Noord;
  2. De bijgevoegde raadsadviesbrief met bijlagen toe te sturen aan de raad.

 3. Besluit

  1. geen milieu-effectrapportage op grond van artikel 7.17 Wet milieubeheer op te stellen.
  2. in te stemmen met het ontwerp raadsbesluit voor het bestemmingsplan ‘Centrum Herkenbosch’ met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPHKB2021CENTRUMHB-OW01.
  3. de bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening op te starten door het ontwerp raadsbesluit en het ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Herkenbosch’ zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen.