Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 20 december 2022

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 6.1.1

  Besluit

  Gevraagd besluit
  1.    De vorderingen tot en met het jaar 2022, zoals aangegeven op de bijlage, oninbaar te verklaren.
  2.    De oninbare vorderingen voor een totaalbedrag van € 54.067,20 af te boeken.

 2. 6.1.2

  Besluit

  1. De Bouwkostenindicator (BKI) zoals vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021, in te trekken;
  2. De Regeling Bouwkosten voor Verbouw en Herbouw zoals vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021, in te     trekken;
  3. De Regeling toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van bouwkosten, zoals vastgesteld in de vergadering van 21      december 2021, in te trekken;
  4. De BouwKostenIndicator (BKI) 2023 vast te stellen,
  5. De bij de BKI behorende Regeling Bouwkosten voor Verbouw en Herbouw vast te stellen
  6. De bij de BKI behorende Regeling Toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van de bouwkosten, vast te stellen.

 3. 6.1.3

  Besluit

  Per 1 januari 2023 de opdracht verstrekken aan Limburg Marketing m.b.t. uitvoering van het onderdeel ‘regionale promotietaak’, voor de duur van 1 jaar.

 4. 6.2.1

  Besluit

  1. In te stemmen met het normenkader 2022 voor de controle van de jaarstukken 2022;
  2. Het normenkader 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad conform
  bijgevoegd concept raadsvoorstel en -besluit.

 5. 7.1.1

  Besluit

  • In te stemmen met uitvoering van de pilot : Inzet ervaringsdeskundigheid in Roerdalen conform bijgevoegd projectvoorstel
 6. 7.1.2

  Besluit

  1. In te stemmen met het uitvoeren van het project Samen op Maat ten behoeve van een betere schulphulpverlening binnen de gemeente Roerdalen.
 7. 7.1.3

  Besluit

  1. In te stemmen met het eigenaarschap over de Multifunctionele Dorpsaccommodatie Angsterweg 8, te Vlodrop.
  2. Te constateren dat de Blokhut inmiddels voldoet aan alle voorwaarden om het predicaat dorpshuis te krijgen
  3. De raad te informeren middels bijgevoegde ontwerp raadsinformatiebrief.
 8. 7.1.4

  Besluit

  1. De Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdregio Midden-Limburg Oost 2023 (bijlage 1) vast te stellen en hieraan terugwerkende kracht verlenen tot 1 november 2022 en op de voorgeschreven wijze te publiceren;
  2. De in de subsidieregeling opgenomen tarieven voor generieke JB/JR (zie tabel 1 in subsidieregeling) en systematiek van jaarlijkse indexatie ook van toepassing te verklaren als maximumtarieven voor niet-gesubsidieerde gecertificeerde instellingen.
  3. De Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Roerdalen 2019-2022 met alle bijbehorende bijlagen in te trekken per 1-1-2023, met inachtneming van het overgangsrecht zoals opgenomen in de regeling als bedoeld in beslispunt 1
  4. De gemeente Roermond voor onbepaalde tijd mandaat, volmacht en machtiging inclusief submachtiging en ondermandaat te verlenen (bijlage 2) ten behoeve van de verlening, bevoorschotting, vaststelling en terugvordering in het kader van de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 Jeugdregio Midden-Limburg Oost, inclusief alle daartoe behorende (voorafgaande) handelingen.
 9. 7.1.5

  Besluit

  1. De tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020 (inzake berekeningswijze pgb’s) ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen conform het bijgevoegde (concept)raadsvoorstel en
  (concept)raadsbesluit;
  2. De bij de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Roerdalen 2020 behorende Bijlage 1 Tarieventabel pgb 2022, in te trekken per 1 januari 2023;
  3. De bij de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Roerdalen 2020 behorende Bijlage 1 Tarieventabel pgb 2023 vast te stellen, en deze per 1 januari 2023 in werking te laten treden;
  4. Het wijzigingsbesluit Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Roerdalen 2020 (bijlage 4) vast te stellen;
  5. De bij de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Roerdalen 2020 behorende aangepaste Bijlage 1 Tarieventabel pgb 2023 en de Tweede wijziging van de
  Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020
  bekend te maken op de voorgeschreven wijze.

 10. 7.1.6

  Besluit

  1. Het wijzigingsbesluit Besluit beschermd wonen en opvang gemeente Roerdalen 2022 (bijlage 1), inclusief de nieuwe PGB-tarieven voor 2023, vast te stellen;
  2. Het aangepaste Besluit beschermd wonen en opvang gemeente Roerdalen te publiceren (na vaststelling).
 11. 7.1.7

  Besluit

  1. In te stemmen met het niet meer deelnemen als aandeelhouder in de ontwikkeling van een nieuwe entiteit (Neio) voor de regionale doorontwikkeling van de Participatiewet;
  2. De gemeente Roermond hierover te informeren met een brief.
  3. Conform artikel 5.1, lid 4 van de Woo, tijdelijke geheimhouding op te leggen ten aanzien van dit collegevoorstel inclusief de bijlage.

 12. 7.2.1

  Besluit

  1. De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd concept-wijzigingsbesluit.

 13. 8.1.1

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de notitie naar een sterke RES samenwerking Noord- en Midden-Limburg;
  2. Akkoord te gaan met de uitwerking van de samenwerkingsvorm ‘centrumgemeente’ voor de toekomstige organisatie van de RES NML.
 14. 8.2.1

  Besluit

  1. Volmacht te verlenen voor alle (financiële) activiteiten / penvoerderschap aan gemeente Venlo in haar gastheerschap voor de RES NML door ondertekening van het bijgevoegde “Mandaat- en volmachtbesluit gastheerschap RES NML”.
 15. 9.1.1

  Besluit

  1. principemedewerking te verlenen aan het verzoek, zoals omschreven in het principeverzoek van 27 oktober 2022, voor:
   • het herbestemmen van het pand Boomstraat 18a-d te Posterholt overeenkomstig het feitelijke gebruik;
   • de realisatie van drie grondgebonden levensloopbestendige woningen na sloop van de bestaande bebouwing;
  2. aan de principemedewerking de volgende voorwaarden te verbinden:
   a. initiatiefnemer dient zelf zorg te dragen voor het opstellen van het (ontwerp)bestemmingsplan en het laten uitvoeren van de onderzoeken die noodzakelijk zijn om de planologische procedure te kunnen doorlopen. De kosten hiervan zijn voor rekening van initiatiefnemer;
   b. initiatiefnemer dient te onderbouwen dat het plan passend is binnen de ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025’, de ‘Omgevingsvisie Roerdalen 2050’, en de ‘Beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen (2022)’;
   c. uit de aan te leveren onderzoeken, zoals bedoeld onder voorwaarde a., dient te blijken dat de ontwikkeling milieu-hygiënisch inpasbaar is;
   d. de drie grondgebonden woningen dienen binnen vijf jaar, na het onherroepelijk worden van het betreffende planologische besluit, gerealiseerd te zijn. In de planregels wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, zodat het college, indien geen start is gemaakt met de bouw van de woningen, na vijf jaar de bevoegdheid heeft om de niet benutte bouwmogelijkheden te verwijderen;
   e. de voorgevels van de drie gebonden levensloopbestendige woningen moeten gesitueerd worden in het verlengde van de bestaande voorgevels aan de Boomstraat;
   f. het parkeren moet op eigen terrein geregeld worden;
   g. de aanwezige buitenopslag van onder andere bouwmaterialen moet binnen 4 weken na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan verwijderd zijn;
   h. met initiatiefnemer wordt een privaatrechtelijke overeenkomst, waaronder een planschadeverhaalsovereenkomst, gesloten;
   i. voorafgaand aan de planologische procedure dient initiatiefnemer met de
   omwonenden in gesprek te gaan over de herontwikkeling van de locatie. De resultaten van dit overleg moeten in een verslag vastgelegd worden;
   j. het principebesluit van het college komt na 6 maanden te vervallen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de bijgevoegde brief;
  3. in te stemmen met bijgevoegde brief en initiatiefnemer overeenkomstig te berichten.
 16. 9.1.2

  Besluit

  1. Het Uitvoeringsprogramma 2023 van de MER-Omgevingsdienst (en daarmee ook van de RUD Limburg Noord) vast te stellen, inclusief het als bijlage 1 bijgevoegde UP2023 en het als bijlage 2 bijgevoegde UP2023-in-1-oogopslag.
  2. Aan de MER-OD voor de additionele dienstverlening (extra klantvraag, invoering Omgevingswet en andere projecten) een bedrag van €242.210 ter beschikking te stellen, waarbij het gedeelte van het bedrag waarvoor geen dekking is in de reguliere begroting, ter hoogte van €156.644, onder voorbehoud van goedkeuring van de raad, wordt gedekt uit de algemene middelen.
  3. Een raadsinformatiebrief op te stellen om de raad te informeren over het UP 2023 MER-OD en SD (omdat ook bij de SD een vergelijkbare situatie speelt).

 17. 9.1.3

  Besluit

  • In te stemmen met verlening van een bijdrage a €20.000,-voor de verhuizing van de Kinderboerderij naar de locatie Dorpspark Schepersheuvel.