Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 7 juni 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de afronding van kavelruilproject Schil van Montfort.
 2. Besluit

  1. Instemmen met het starten van de selectieprocedure ten behoeve van verkoop perceel kadastraal bekend als Vlodrop sectie G, nummer 1108 met bijgevoegde publicatie (bijlage 1).
  2. Instemmen met de selectie leidraad (bijlage 2).
 3. Besluit

  1. Ambtelijke capaciteit te leveren bij de uitwerking van het projectplan en het verdere vervolg (maximaal 4 uur per week);
  2. Met een nog nader te bepalen frequentie bestuurlijk overleg te voeren met de gedeputeerde van de provincie Limburg over het gebiedsproces;
  3. Gezamenlijk met Waterschap Limburg en de provincie Limburg een communicatieplan op te starten over dit gebiedsproces;
  4. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde antwoordbrief aan de provincie Limburg.
 4. Besluit

  Het college besluit:

  1. Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas mandaat en machtiging, met de mogelijkheid van ondermandaat en submachtiging, te geven om namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Roerdalen bij ZonMw subsidie aan te vragen op grond van het subsidiebeleidskader Grip op Onbegrip, onderdeel Zorg en Veiligheid ‘Domeinoverstijgend Samenwerken’, en alle (rechts)handelingen te doen die nodig zijn voor het aanvragen en verantwoorden van deze subsidie, net als in het subsidiebeleidskader en de bij de subsidie-aanvraag behorende samenwerkingsovereenkomst.
  2. De bij de subsidieaanvraag behorende samenwerkingsovereenkomst aan te gaan onder de voorwaarde dat de subsidie wordt verleend en de wethouder sociaal domein de bevoegdheid tot het tekenen van de overeenkomst op te dragen conform artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet en namens het college van Roerdalen eventueel de nodige technische aanpassingen te doen in de samenwerkingsovereenkomst.