Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 8 februari 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. In te stemmen met het voorgestelde plan van toedeling voor de gemeentelijke gronden in het kader van de vrijwillige kavelruil Schil van Montfort;
  2. Vanwege de overbedeling van grond binnen de kavelruil Schil van Montfort de post strategische aankopen in te zetten voor een bedrag van € 153.182,85-
  3. Twee gekochte licenties voor het mogen hebben en houden van grondwaterberegeningsputten openbaar te verkopen.
 2. Besluit

  Het college besluit:
  1.    in te stemmen met bijgevoegde (concept) nota van ambtshalve wijzigingen uitwerkingsplan ‘Holsterveld Vlodrop’;
  2.    het uitwerkingsplan ‘Holsterveld Vlodrop’ inclusief bijlagen gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegd besluit;
  3.    het vastgestelde uitwerkingsplan en vaststellingsbesluit volgens artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend te maken.

 3. Besluit

  1. Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde concept brief aan de grondeigenaren binnen het Wvg gebied inzake het vervallen van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
 4. Besluit

  1. De subsidieregeling tijdelijke Corona ondersteuning lokale culturele infrastructuur 2020 in te trekken en dit bekend te maken op overheid.nl.
  2. Voor 2022 een nieuwe subsidieronde voorbereiden conform de begrotingswijziging bij de decembercirculaire.
 5. Besluit

  De gemeenteraad, conform bijgevoegd raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit, voor te stellen om op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de locatie Weg achter het Koebroek 5 in Vlodrop aan te wijzen waarop de artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

 6. Besluit

  1. Dhr. A. van Goethem, door middel van bijgaand besluit, als toezichthoudend ambtenaar
  kwaliteit Wmo aan te wijzen;
  2. De onder 1 genoemde persoon een legitimatiebewijs toezichthouders te verstrekken;
  3. Het besluit op de gebruikelijke wijze te publiceren.

 7. Besluit

  1. Kennis te nemen van de rapportages (bijlagen 1 – 6)
  2. De uittreksels te ondertekenen voor verzending naar BZK (bijlage 2, 3, 5 en 6)

 8. Besluit

  1. De jaarlijkse vergoeding, zijnde €90,02 per formeel overleg per persoon, voor de inzet van de
  leden van de Adviesraad binnen de begroting van de Adviesraad vast te stellen;
  2. De begroting 2022 Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen;
  3. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de Adviesraad Sociaal Domein en deze te verzenden.

 9. Besluit

  1. Bijgevoegde subsidieregeling Educatief pakket Roerdalen vast te stellen.
  2. Het subsidieplafond voor de subsidieregeling Educatief pakket Roerdalen vast te stellen op €276.000,- en te publiceren in het digitaal gemeenteblad.
  3. Bijgevoegde subsidieregeling Incidentele subsidie vrijwilligersorganisaties vast te stellen.
  4. Het subsidieplafond voor de subsidieregeling Incidentele subsidie Vrijwilligersorganisaties vast te stellen op €31.411,- en te publiceren in het digitaal gemeenteblad.
  5. De huidige subsidieregelingen ‘Educatief pakket Roerdalen’ en ‘Incidentele subsidies vrijwilligersorganisaties’ vastgesteld op 16 juni 2020, in te trekken.

 10. Besluit

  1. Het wijzigingsplan ‘Leropperweg 21 Sint Odiliënberg’ inclusief bijlagen vaststellen conform bijgevoegd vaststellingsbesluit;
  2. Het vastgestelde wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.