Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 26 april 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. De portefeuilleverdeling 2022-2026 in bijlage 1 vast te stellen met enkele kleine aanpassingen.
  2. Per ommegaande actief publiceren op internet inclusief de juiste namen en foto’s.
 2. Besluit

  De gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief als volgt te adviseren:

  • geen nadere zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
  • geen bezwaar kenbaar te maken met betrekking tot de jaarverantwoording 2021.
 3. Besluit

  In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad met het advies een zienswijze in te dienen over de Programmabegroting 2023 met Meerjarenraming 2024-2026 en geen zienswijze in te dienen over Begrotingswijziging 2022-1 van het Servicecentrum MER.

 4. Besluit

  1. In te stemmen met het advies aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2023 en ontwerpmeerjarenraming 2023-2027 BsGW;
  2. In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad over het advies zienswijze ontwerpbegroting 2023 en ontwerpmeerjarenraming 2023-2027 BsGW.
 5. Besluit

  1. Kennis te nemen van bijgevoegd brief namens de NMFL en MHVS;
  2. Middels bijgevoegde concept antwoordbrief te reageren op de ingekomen brief namens de Natuur en Milieu Federatie Limburg en de Milieu en Heemkunde vereniging Swalmen;
  3. Een afschrift van de brief ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.

 6. Besluit

  1. De raad door middel van bijgevoegde brief te adviseren geen zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging 2022-1 en conceptbegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 GR Omnibuzz.

 7. Besluit

  1. De conceptjaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom voor kennisgeving aan te nemen.
  2. In te stemmen met bijgaande brief aan de gemeenteraad betreffende het advies om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2022 bij de GR Westrom

 8. Besluit

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de resultaten van Burgerpeiling 2021.
  2. Kennis te nemen van de verbeterpunten
  3. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief
  4. In te stemmen met het persbericht burgerpeiling 2021

  Andere vormen van communicatie aanboren richting jongeren.
  ‘Samen doen’ is bij hen vrijwel onbekend.

 9. Besluit

  1. Machtiging met recht van substitutie te verlenen aan het college van de gemeente Peel en Maas voor het indienen van het gezamenlijk Investeringsvoorstel 2021 DPRA van de werkregio Waterpanel Noord.
  2. De voorzitter van Waterpanel Noord, dhr. Paul Sanders (wethouder gemeente Peel en Maas), op te dragen het gezamenlijk investeringsvoorstel van Waterpanel Noord te ondertekenen.
 10. Besluit

  1. In principe medewerking te verlenen voor de bouw van twee woningen aan de Kanunnik Willemsestraat in Sint Odiliënberg, op het perceel Sint Odiliënberg, sectie C nummers 2411 en 3342.
  2. Aan de principemedewerking de voorwaarden te verbinden dat:
    a. de initiatiefnemers voor eigen rekening een bestemmingsplan met bijbehorende
    onderzoeken en planregels aanlevert waarin wordt aangetoond dat er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’;
    b. initiatiefnemer het plan met de omgeving bespreekt;
    c. de woningen voldoen aan de ‘Omgevingsvisie Roerdalen 2050’ en de Structuurvisie
    Wonen Midden-Limburg 2018-2021’;
    d. het bouwplan bestaat uit de bouw van twee grondgebonden, levensloopbestendige
    woningen en dit wordt verankerd in het bestemmingsplan;
    e. Er wordt voldaan aan het Kwaliteitskader Roerdalen;
    f. Parkeren op eigen terrein wordt gerealiseerd;
    g. Met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten waarin het
    planschadeverhaal is opgenomen;
    h. Na het onherroepelijk worden van het hieraan ten grondslag liggende planologische
    besluit, er binnen 3 jaar gestart moet zijn met de bouw van de woningen;
    i. Na 1 jaar het principebesluit van het college komt te vervallen, te rekenen vanaf de
    datum van verzending van de antwoordbrief.
  3. Initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde antwoordbrief.