Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 19 april 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. Kennis te nemen van de tijdelijke huisvestingsopgave;
  2. We richten ons op diverse doelgroepen met urgente woonbehoefte zoals vluchtelingen Oekraïne, statushouders en ook inwoners van Roerdalen.
  3. Als opdrachtbeschrijving vast te stellen: per kern ca 10 tijdelijke woningen voor gemiddeld 4 personen;
  4. De planning aan te scherpen;
  5. In te stemmen met de ruimtelijke uitgangspunten voor de bouw van semi-permanente woningen;
  6. Volgende week terug in het college met eerste keuze locaties, voorstel vergunningaanvraag, uitkomsten afstemming woningvereniging, keuze units;
  7. Noodmaatregel COA volgende week bespreken in relatie tot de aangescherpte planning semi-permanente woningen en informatie vanuit de VNG;
  8. Aangescherpt persbericht vandaag verzenden.
 2. Besluit

  1. Kennis te nemen van de voortgang en de te doorlopen stappen;
  2. Gemeenteraad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  3. In te stemmen met de bewonersbrief.
 3. Besluit

  1. in te stemmen met het ontwerp-raadsbesluit en ontwerp-bestemmingsplan ‘Kastanjelaan 12, Melick met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMLK2022KASTLN-ON01;
  2. de bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening op te starten door het ontwerp-raadsbesluit en het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kastanjelaan 12, Melick, zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen.

 4. Besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan het uitbreiden van Tuincentrum Schmitz op het
  perceel Vlodrop, sectie G, nummer 802, aangrenzend aan het tuincentrum, voor de uitbreiding
  van de parkeerplaats en het buitenverkoopterrein.
  2. Aan de principemedewerking de voorwaarden te verbinden dat:
  a. De initiatiefnemer voor eigen kosten een bestemmingsplan aanlevert waarin wordt
  aangetoond dat er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’;
  b. Dat initiatiefnemer een bijdrage doet op basis van het Kwaliteitskader Roerdalen uit de
  Omgevingsvisie Roerdalen 2050;
  c. Met de initiatiefnemer een overeenkomst wordt gesloten waarin het planschadeverhaal
  is opgenomen;
  d. Er met de omgeving wordt gecommuniceerd over de voorgenomen plannen;
  e. Het principebesluit 2 jaar geldig is vanaf de datum dat het principebesluit door het
  college is genomen.
  3. Initiatiefnemer te informeren over het principebesluit met bijgevoegde antwoordbrief.

 5. Besluit

  1. - Niet in te stemmen met het schrappen van de instandhoudingstermijn van de woningbouwmogelijkheid.

 6. Besluit

  1. Kennis te nemen van het verslag jaarplan 2021Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 
  2. De Beleidsagenda  Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2022 vast te stellen
  3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 3).
 7. Besluit

  1. Geheimhouding opleggen ten aanzien van de bij dit collegevoorstel behorende bijlagen 1 en 2 conform artikel 55 lid 2 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 10 lid 1 onder c en artikel 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur;
  2. In beginsel in te stemmen met aankoop van de percelen tegen nader overeen te komen voorwaarden.
  3. De Provincie Limburg te verzoeken om ondersteuning bij aankoop locatie.
  4. De aanbieder te informeren over het standpunt van het college met bijgevoegde antwoordbrief;
  5. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.