Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een wijziging in een officieel document, zoals een voorstel voor een raadsbesluit. Door middel van het indienen van een amendement kunnen raadsleden veranderingen aanbrengen in een voorstel. Met dit middel kunnen politieke partijen hun eigen uitgangspunten terug zien in de besluitvorming.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde van de gemeenteraad kunnen fracties of raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen stellen of verzoeken om inlichtingen. Langs deze weg kan de vragensteller duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp. Tevens kan de vragensteller om een waardeoordeel vragen.

Raadsleden en raadsfracties kunnen tijdens een raadsvergadering een motie indienen. Deze motie kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat. Er kan ook een motie worden ingediend over een onderwerp, dat niet op de agenda staat. Dan wordt de motie “vreemd aan de orde van de dag” genoemd en aan het einde van de vergadering behandeld. Over een ingediende motie wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens gestemd. Als de raad een motie aanneemt, spreekt hij daarmee een gevoel uit of geeft het college opdracht om iets te doen. Het college is niet verplicht een door de raad aangenomen motie uit te voeren. Een motie is niet juridisch bindend. Als het college een motie niet uitvoert, kan dat wel politieke gevolgen hebben.

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad op verschillende manieren over actuele ontwikkelingen. Dit doen ze onder andere via een raadsinformatiebrief.

Hier staan de Openbare Registers raads- en commissieleden.

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van B&W. De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. Het accent ligt op het verbeteren van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. De onderzoeksrapporten kunt u inzien. U vindt hier ook het Reglement van Orde en de Verordening.