Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 17 mei 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. De in de bijlage gevoegde raadsinformatiebrief ‘Integriteit wethouders’ te verzenden aan de gemeenteraad.
  2. De portefeuilleverdeling als bijlage aan de brief toe te voegen

 2. Besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de jaarstukken 2021;
  2. De gemeenteraad voor te stellen om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden inburgering € 33.246 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo.
  3. De gemeenteraad voor te stellen om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden TOZO € 19.242 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo.
  4. De gemeenteraad voor te stellen om voor het project implementatie van de snelbalie/burgerportaal € 17.906 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo.
  5. De gemeenteraad voor te stellen om het resterende positief saldo van € 812.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
  6. In te stemmen met het raadsvoorstel en het daarbij behorende concept raadsbesluit en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

 3. Besluit

  1. In te stemmen met de brief aan de gemeenteraad aangaande het advies over de zienswijze over de voorgelegde voorlopige programmabegroting 2023 GR RD Maasland inclusief financiële doorkijk 2024-2026.
 4. Besluit

  1. In te stemmen met het pilotplan Aanpak bestaanszekerheid en stille armoede.
  2. De raad informeren met bijgaande raadsinformatiebrief.

 5. Besluit

  1. In te stemmen met het verder uitwerken van de planvorming en haalbaarheid van een windenergieproject;
  2. In te stemmen om in de uitwerking van de planvorming de rol van ontwikkelaar en/ of investeerder als gemeente aan te nemen en daarmee regie op de kwaliteit, energiedoelstellingen, participatie en rendementen te houden.
  3. In te stemmen de verdere planvorming in samenwerking met de Coöperatie Duurzaam Roerdalen uit te werken en eventueel ook buurgemeenten en buurcoöperaties actief te betrekken.
 6. Besluit

  1. het Eindverslag inspraak met betrekking tot de ingekomen zienswijze op de ontwerp
  Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 vast te stellen;
  2. Wethouder Westhelle-Aelen te machtigen het Eindverslag inspraak namens uw college te
  ondertekenen;
  3. De gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit voor te stellen:
  - de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 vast te stellen;
  - te bepalen dat, indien een of meerdere gemeente(n) bij de vaststelling overgaan tot aanpassing
  van de lokale paragraaf (passend binnen de regionale afspraken), deze aanpassing geacht wordt
  deel uit te maken van het vaststellingsbesluit.
  - de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 in te trekken.

 7. Besluit

  1. In te stemmen met de actualisatie van de “Beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen 2022” en de daarbij horende intrekking van de “Beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen 2019”;

  2. De “Beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen 2022” ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen in de vergadering van 7 juli 2022 conform het bijgevoegde (concept)raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit.

 8. Besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Oprichten levensloopbestendige woning Roermondseweg ong. Posterholt’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen in de vergadering van 7 juli 2022 conform het bijgevoegde (concept)raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit.
 9. Besluit

  1. In principe medewerking te verlenen voor de bouw van één woning aan De Steeg in Melick,
      op het perceel Melick, sectie K nummer 597.
  2. Aan de principemedewerking de voorwaarden te verbinden dat:
      a. de initiatiefnemers voor eigen rekening een bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken en planregels aanlevert     waarin wordt aangetoond dat er sprake is van een
  ‘goede ruimtelijke ordening’;
      b. initiatiefnemer het plan met de omgeving bespreekt;
      c. de woningen voldoen aan de ‘Omgevingsvisie Roerdalen 2050’ en de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021’;
      d. het bouwplan bestaat uit de bouw van één grondgebonden, levensloopbestendige woning waarbij minimaal één     slaapkamer en één badkamer op de begane grond worden gerealiseerd, en dit wordt verankerd in het bestemmingsplan;
      e. Er wordt voldaan aan het Kwaliteitskader Roerdalen;
      f. Parkeren op eigen terrein wordt gerealiseerd;
      g. Met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten waarin het planschadeverhaal is opgenomen;
      h. Na het onherroepelijk worden van het hieraan ten grondslag liggende planologische besluit, er binnen 3 jaar gestart moet     zijn met de bouw van de woning;
      i. Na 1 jaar het principebesluit van het college komt te vervallen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de     antwoordbrief.
  3. Initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde antwoordbrief.