Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 1 februari 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. Kennis te nemen van het document ‘Procesontwikkeling dorpspark Schepersheuvel
   december 2021’;
  2. Prioriteit te leggen bij de ontwikkeling van de deelprojecten ‘kinderboerderij, kindercentrum
   en inrichting openbaar gebied/ parkeerplaats’.
  3. In te stemmen met de uitgangspunten over de verdere ontwikkeling van de deelprojecten
   ‘kinderboerderij en kindercentrum’ en op basis van deze uitgangspunten het plan verder te
   realiseren:
   a. De voorwaarden voor de grondverkoop voor de bouw van het kindercentrum zoals
   genoemd in dit voorstel;
   b. Van de inrichting van het openbaar gebied en de vervaging van het riool in de
   Bosserveldweg samen met de herinrichting en uitbreiding van de parkeerplaatsen bij het
   gemeentehuis één project te maken;
   c. Initiatiefnemer een bijdrage doet aan het project in vorm van de aankoop grond conform
   taxatie en bijdraagt voor de realisatie van 8 parkeerplaatsen.
  4. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 2. Besluit

  1. De raad voor te stellen in te stemmen met de verwerking van de effecten van de decembercirculaire 2021 voor de jaren 2022 tot en met 2025 (begrotingswijziging 2022-09).
  2. De raad voor te stellen in te stemmen met een onttrekking aan de algemene reserve van € 35.000 voor de ondersteuning van de lokale cultuur.
  3. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel "Effecten decembercirculaire 2021" met bijlagen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
  4. Aan de raad te verzoeken om in afwijking van de normale termijnen dit raadsvoorstel alsnog toe te voegen aan de raadsvergadering van maart 2022 en de raadsadviescommissie van februari 2022.
 3. Besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 RvO-vragen;
  2. De bijgevoegde antwoordbrief aan de gemeenteraad te verzenden.

 4. Besluit

  1. De Nadere regels jeugdhulp gemeente Roerdalen 2021 met terugwerkende kracht vast te stellen per 15 december 2021, conform bijgevoegd concept collegebesluit Bijlage 1;
  2. De Nadere regels jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020 met terugwerkende kracht in te trekken per 15 december 2021;
  3. Het format ‘Budgetplan pgb jeugdhulp Midden Limburg’ met terugwerkende kracht vast te stellen per 15 december 2021;
 5. Besluit

  1. De beleidsregel ‘bijgebouwen vakantiepark ‘t Posterbos’ vast te stellen