Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 31 mei 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. Voorkeur uit te spreken voor Wonen Limburg als eerste partij om de afspraken over de tijdelijke huisvesting in de zes kernen verder mee te formaliseren;
  2. De gemeenteraad via de Halfjaarrapportage 2022 vragen om in te stemmen met het uitvoeringskrediet van € 1.242.000 voor het bouwrijp maken ten behoeve van de realisatie van maximaal 72 tijdelijke woningen in de zes kernen en te (deels) dekken door de te ontvangen rijksbijdrage. Indien de rijksbijdrage onvoldoende is om de kosten te kunnen dekken komt het restant ten laste van de algemene middelen.
 2. Besluit

  1. Kennis te nemen van het Plan Natuurspeelplaats De Berensprong;
  2. In te stemmen met bijgevoegde concept bruikleenovereenkomst voor het in gebruik geven
  van een gemeentelijke groenstrook aan de Stichting Swalm en Roer t.b.v. het realiseren van
  een natuurspeelplaats;
  3. Het voornemen tot het in gebruik geven in het gemeenteblad kenbaar te maken.

 3. Besluit

  1. De beleidsregel vrijlating giften Participatiewet gemeente Roerdalen 2022 (bijlage 1) vast te stellen.
  2. De beleidsregels Inkomen en Vermogen gemeente Roerdalen 2021 (bijlage 2) in te trekken.
  3. De beleidsregels Inkomen en Vermogen gemeente Roerdalen 2022 (bijlage 3) vast te stellen.
 4. Besluit

  1. De door raadslid Van der Linden op 4 mei 2022 gestelde artikel 40 RvO vragen inzake Ontwikkelingen Meinweg te beantwoorden zoals voorgesteld in bijlage 2 bij dit collegevoorstel.

 5. Besluit

  1. In te stemmen met het voornemen om artikel 5 en artikel 6 uit de overeenkomst te wijzigen conform dit voorstel.
  2. Het voornemen tot het wijzigen van bijgevoegde overeenkomst voor te leggen aan de raad conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.
  3. De gemeenteraad krijgt tot twee weken na het ontvangen van de raadsinformatiebrief de tijd om op- of aanmerkingen kenbaar te maken.
  4. Indien de raad geen op-of aanmerkingen heeft, wordt de overeenkomst conform dit voorstel gewijzigd.