Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 4 januari 2022

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 6.1.1

  Besluit

  1. In te stemmen met het raadsvoorstel en concept raadsbesluit ter behandeling in de raad van 3 februari 2022;
  2. De raad voor te stellen de verwerking van de financiële effecten van de wijziging heffingssystematiek vast te stellen (begrotingswijziging 2022-06).
 2. 6.2.1

  Besluit

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de nota van wijzigingen voor het normenkader 2021 en deze aan te bieden aan de gemeenteraad voor behandeling op 3 februari 2022.
 3. 7.1.1

  Besluit

  De Uitvoerings-en cofinancieringsovereenkomst inzake ESF REACT-EU Projectperiode: 1-7-2020 - 1-7-2022 te ondertekenen

 4. 7.1.2

  Besluit

  1. In te stemmen met de Overbruggingsovereenkomst Regionale samenwerking beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & preventie OGGZ (B&P) 2022.
  2. Aan de gemeente Venlo mandaat, volmacht en machtiging te verlenen conform bijgevoegd Besluit Regionale taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie OGGz 2022;
  3. De financiële gevolgen van de tijdelijke afspraken te verwerken in de begroting 2022.
  4. Het besluit d.d. 26 oktober 2021, om de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Samenwerking BW-MO-B&P aan te gaan, in te trekken.
  5. De Concept- Raadsinformatiebrief ‘overbruggingsovereenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang ‘ vast te stellen en te verzenden naar de raad.
 5. 7.2.1

  Besluit

  1. In te stemmen met één jaar verlenging van de Raamcontracten Leerlingenvervoer met De Vier Gewesten B.V. tot 1 augustus 2023;
  2. In te stemmen met bijgevoegde Verlengingsovereenkomst raamcontracten leerlingenvervoer en voor akkoord te ondertekenen.
 6. 8.2.1

  Besluit

  1. in te stemmen met het ontwerpraadsbesluit en ontwerpbestemmingsplan ‘Boomgaardstraat ong. Vlodrop’ met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPVDP2021BOOMGAARD-OW01;
  2. de bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening op te starten door het ontwerpraadsbesluit en het ontwerpbestemmingsplan ‘Boomgaardstraat ong. Vlodrop’, zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen;
  3. bijgevoegde anterieure overeenkomst aan te gaan.