Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 22 maart 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. Objectieve, redelijke en toetsbare criteria vast te stellen op basis waarvan wordt bepaald wie in aanmerking komt voor koop van grond ten behoeve van de realisatie van sociale huurwoningen behorende bij centrumplan Herkenbosch;
  2. Te concluderen dat Stichting Wonen Limburg, op basis van de in beslispunt 1 genoemde criteria, de enige serieuze gegadigde is voor de realisatie van sociale huurwoningen in het centrumplan Herkenbosch;
  3. Een overeenkomst tot verkoop aan Wonen Limburg voor te bereiden;
  4. De gehanteerde criteria en het voornemen tot verkoop aan Stichting Wonen Limburg te publiceren in het Gemeenteblad.
 2. Besluit

  Het college besluit:

  1. De inbare vorderingen genoemd in bijlage 1 over de periode 2007 tot en met 2021 oninbaar te verklaren mits een onderdeel gecheckt wordt bij de betreffende beleidscoördinator.
  2. In te stemmen met de oninbare vorderingen over de periode 2007-2021 (zie bijlage 1) af te boeken voor een totaalbedrag van € 69.326,96 ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren.
  3. Geheimhouding op grond van artikel 55 van de gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur op te leggen ten aanzien van bijlage 1 bij dit collegevoorstel.
 3. Besluit

  De intentieverklaring "Ontwikkeling Complexe Jeugdhulp (segment 1) Noord en Midden Limburg" aan te gaan.

 4. Besluit

  1. In te stemmen met het ontwerp-raadsbesluit en ontwerp-bestemmingsplan ‘Overkwartier ong. te Montfort’ met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT2021OVERKWART-OW01;
  2. De bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening op te starten door het ontwerp-besluit en het ontwerp-bestemmingsplan ‘Overkwartier ong. te Montfort’, zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen;
  3. Bijgevoegde anterieure overeenkomst aan te gaan;
  4. Kennis te nemen van de schriftelijke mededeling van het kerkbestuur R.K. Parochie H.
  Catharina Montfort, dat het deel van de begraafplaats waar dit ontwerp-bestemmingsplan
  over gaat aan de begraafplaats wordt onttrokken.

 5. Besluit

  1. De capaciteit Specialist Ruimtelijke Ordening voor een half jaar uit te breiden met ongeveer 0,7 fte, in te vullen via inhuur.