Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 24 mei 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. In te stemmen met het ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad van bijgevoegd
  concept raadsvoorstel –en besluit, waarbij wethouder A.C.A.G. Smits en wethouder J.C.L.
  Westhelle-Aelen worden aangewezen in het Algemeen Bestuur van GR RD Maasland.
  2. Aanwijzen onderstaande collegeleden als lid van het Algemeen Bestuur van:
  ▪ RUD, wethouder A.C.A.G. Smits,
  ▪ Omnibuzz, wethouder L. Vestjens,
  ▪ Westrom, wethouder L. Vestjens,
  ▪ OL Grenspark M-S-N, wethouder J.C.L. Westhelle-Aelen,
  ▪ BsGW, wethouder A.C.A.G. Smits.
  ▪ MGR SD Limburg Noord, wethouder L. Vestjens.
  3. Aanwijzen onderstaande plaatsvervangers als lid van het Algemeen Bestuur van:
  ▪ RUD, wethouder R.H.G. Slangen,
  ▪ Omnibuzz, wethouder R.H.G. Slangen,
  ▪ Westrom, wethouder A.C.A.G. Smits,
  ▪ OL Grenspark M-S-N, wethouder A.C.A.G. Smits,
  ▪ BsGW, wethouder R.H.G. Slangen,
  ▪ MGR SD Limburg Noord, wethouder A.C.A.G. Smits.

 2. Besluit

  1. Kennis te nemen van de Regiovisie Meedoen en Wonen 2022 – 2026
  2. De herijkte Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 ter vaststelling door te leiden naar de gemeenteraad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel en raadsbesluit.
 3. Besluit

  1. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de doorontwikkeling participatie vast te stellen.
  2.  De raad door middel van de raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken van de regionale samenwerking in de doorontwikkeling participatie.

 4. Besluit

  1. Toe te treden tot de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg Noord, met ingang van     21 juni 2022, zoals deze komt te luiden na het vaststellen van de voorgestelde wijzigingen door de huidige     deelnemers aan deze regeling;
  2. De wethouder sociaal domein aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur (AB) en de wethouder Financiën als haar plaatsvervanger voor onder 1 genoemde regeling;
  3. Met ingang van 21 juni 2022 alleen deel te nemen aan module 2 van onder 1 genoemde regeling;
  4. Met ingang van 21 juni 2022 de 'Samenwerkingsovereenkomst BW MO B&P regio NML' aan te gaan met de     colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beesel, Bergen (L), Echt-Susteren, Gennep,     Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray en Weert,     onder gelijktijdige beëindiging van de Overbruggingsovereenkomst Regionale samenwerking beschermd     wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie OGGZ 2022;
   1. Conform bijgevoegd Besluit mandaat, volmacht en machtiging MGR sociaal domein Limburg-Noord - module 2 met ingang van 21 juni 2022 aan de MGR mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging regionale taken beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie OGGZ 2022.
  5. De gemeenteraad te informeren door middel van de raadsinformatiebrief
 5. Besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan de realisering van 22 zorgwoningen op de locatie Dorpsstraat 63C in Melick;
  2. Aan de principemedewerking de volgende voorwaarden te verbinden:
  •    de gemeenteraad instemt met de beleidsregel ‘Compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen 2022’;
  •    de initiatiefnemer voor eigen rekening een bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken aanlevert waarin wordt aangetoond dat sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’ en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
  •    er aangetoond wordt dat behoefte is aan dergelijke zorgwoningen op basis van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’;
  •    er een overeenkomst gesloten wordt met een zorgpartij voor het aanbieden van zorg zodat de uitvoerbaarheid van het plan is aangetoond;
  •    het plan stedenbouwkundig inpasbaar is in de omgeving waarbij uitsluitend medewerking zal worden verleend aan een 1-laags complex, eventueel met kap;
  •    er aangetoond wordt dat het plan akoestisch geen belemmeringen oplevert voor de omliggende woningen;
  •    het plangebied tweezijdig ontsloten wordt via de Dorpsstraat en de Markstraat;
  •    er voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid;
  •    met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten, waarin ook het planschadeverhaal is opgenomen;
  •    een omgevingsdialoog wordt georganiseerd waarbij het initiatief besproken wordt met de buurt en waarvan een verslag wordt ingediend;
  •    na 1 jaar het principebesluit van het college komt te vervallen, te rekenen vanaf de datum van de collegevergadering waarin het principebesluit wordt genomen, bij het ontbreken van een ontvankelijke aanvraag.
  3. In principe medewerking te verlenen aan de realisering van drie levensloopbestendige woningen op de locatie Graaf van Gelrestraat 1 in Melick mits er een verbinding komt tussen de Graaf van Gelrestraat en het binnenterrein aan de dorpsstraat 63C;
  4. Aan de principemedewerking de volgende voorwaarden te verbinden:
  •    de initiatiefnemer voor eigen rekening een aanvraag omgevingsvergunning of wijziging van het bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken aanlevert waarin wordt aangetoond dat sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’ en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
  •    er voldaan wordt aan de, op dat moment geldende, beleidsregel ‘Compensatie woningbouwinitiatieven’;
  •    er voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid;
  •    met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten, waarin het planschadeverhaal is opgenomen evenals de aansluiting op het binnenterrein aan de Dorpsstraat 63C;
  •    een omgevingsdialoog wordt georganiseerd waarbij het initiatief besproken wordt met de buurt en waarvan een verslag wordt ingediend;
  •    na 1 jaar het principebesluit van het college komt te vervallen, te rekenen vanaf de datum van de collegevergadering waarin het principebesluit wordt genomen, bij het ontbreken van een ontvankelijke aanvraag.