Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 5 juli 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  Projectportefeuillehouders aan te stellen voor grotere portefeuilleoverstijgende projecten waarbij de vak-portefeuilleverantwoordelijkheden voor het betreffende project volledig worden overgenomen door de projectportefeuillehouder, te weten:
   a. Wethouder L. Vestjens project MFC Vlodrop;
   b. Wethouder A.C.A.G. Smits project Flinke Ven;
   c. Wethouder R.H.G. Slangen project Dorpspark Schepersheuvel en Realisatie tijdelijke woningen;
   d. Wethouder J.C.L. Westhelle-Aelen project Energietransitie en Centrumplan Herkenbosch;
  Het college vraagt om het invullen van een uniform format met een beknopt integraal projectplan voor alle bovenstaande projecten. Bij het invullen van het format kan worden geput uit alle eerdere uitwerkingen en genomen besluiten.

 2. Besluit

  1. In te stemmen met de gecorrigeerde antwoordbrief aan het buurtcomité;
  2. De gemeenteraad een afschrift te sturen van de vragen en antwoorden.
  3. Met deze informatie de Q&A aanpassen.
 3. Besluit

  1. In te stemmen met het voorstel om perceel MFT G 484 aan te kopen voor een bedrag van € 46.500-;
  2. In te stemmen om voor de aankoop van dit perceel het budget ‘voorbereidingskrediet woonwagens’ in te zetten.
 4. Besluit

  1. In te stemmen met het bijgevoegde addendum op de realisatie- en koopovereenkomst inzake een aanpassing van de planning ten aanzien van de grondoverdracht.
 5. Besluit

  1. De op grond van de Subsidieregeling basisondersteuning Roerdalen 2023 beschikbare subsidie voor de periode 2023-2026 (maximaal €880.000,- per jaar) toe te kennen aan Stichting Algemeen Maatschappelijk werk Midden-Limburg (AMW-ML met samenwerkingsverband), conform bijgevoegde beschikking.
    
  2. De op grond van de Subsidieregeling basisondersteuning Roerdalen 2023 ingediende subsidieaanvraag voor de periode 2023-2026 van Vijf B.V.af te wijzen, conform bijgevoegde beschikking.
 6. Besluit

  1. Gezien artikel 2, lid 1 en 2 van de ‘Verordening Omgevingscommissie MER 2016’, vanaf 1 juli 2022 in de Omgevingscommissie MER te benoemen:
   a.    Als deskundig lid moderne architectuur en bouwtechniek:
   -    mevrouw S.H.J. Wigmans-Pustjens;
   b.    Als deskundige leden monumentenrestauraties en bouwhistorie:
   -    de heer M.A.E.H. Scheren; en
   -    de heer G.J.E. Extra;
   c.    Als deskundig lid landschapsinrichting, natuur en landbouw:
   -    de heer E.J.M. Habets;
   d.    Als reserveleden:
   -    de heer G. Neijnens, deskundig op het gebied van moderne architectuur en bouw; en
   -    de heer J. Povše, deskundig op het gebied van monumentenrestauraties en bouwhistorie.
  2. de commissieleden schriftelijk te informeren over hun benoeming;
  3. de oud-commissieleden schriftelijk te informeren over het einde van hun termijn;
  4. de MER-Omgevingsdienst op te dragen om bij een volgende selectie de vacatures zowel in- als extern open te stellen.
 7. Besluit

  1. Het ontwikkelkader locatie Stationsweg 90 Herkenbosch vast te stellen;
  2. Geen medewerking te verlenen aan de gewenste afwijkingen van het bestemmingsplan op basis van het bij punt 1 vastgestelde ontwikkelkader;
  3. initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde antwoordbrief;
  4. De gemeenteraad te informeren over dit ontwikkelkader via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 8. Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Overkwartier ong. te Montfort’ ter vaststelling aan de gemeenteraad
  voor te leggen in de vergadering van 29 september 2022 conform bijgevoegd
  (concept)raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit.