Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 6 december 2022

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 6.1.1

  Besluit

  1. In te stemmen met de gecorrigeerde Nota van Wijzigingen Belastingverordeningen 2023 inclusief de tariefverhoging reisdocumenten van Biza en deze met bijlagen aan te bieden aan de gemeenteraad voor behandeling op 14 december 2022.
 2. 7.1.1

  Besluit

  1. De volgende personen te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor de periode van 7 december 2022 tot 7 december 2026:
       - Mevrouw A. Dohmen
       - De heer J. Mous
       - De heer W. Vellema
  2. In te stemmen met bijgevoegde brieven aan de Adviesraad Sociaal Domein en aan de benoemde leden en deze te verzenden.
 3. 8.1.1

  Besluit

  1. In principe medewerking te verlenen onder voorwaarden aan de realisatie van 2 zonnevelden, namelijk:
   a. Zonneveld Hobertsveldweg Sint Odiliënberg
   b. Zonnepark Kleine Bergerweg 1 Sint Odiliënberg
  2. Aan de twee principe medewerkingen de voorwaarden te verbinden dat:
   a. de initiatiefnemer zelf zorg dient te dragen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het laten opstellen van de documenten die noodzakelijk zijn om de vergunningsprocedure te kunnen doorlopen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de initiatiefnemer;
   b. de initiatiefnemer aantoont dat er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’;
   c. de initiatiefnemer aantoont dat de uitvoerbaarheid van het plan geborgd is;
   d. met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten, inclusief bepalingen over onder andere:
   1. planschade, kostenverhaal;
   2. coöperatieve participatie/zeggenschap;
   3. profijtplan/omgevingsfonds;
   4. amoveringsplan;
   5. indien binnen 100 meter van woningen zonnepanelen of omvormers: verklaring dat inwoners hiermee instemmen
   6. opstalovereenkomst of eigendomsakte;
   7. exploitatieplanlandschappelijke inpassing.
    e. na 1 jaar het principebesluit van het college komt te vervallen, te rekenen vanaf de datum van de collegevergadering waarin het principebesluit wordt genomen
  3. Geen principe medewerking te verlenen aan de realisatie van 3 zonnevelden, namelijk:
   a. Zonnepark Kleine Bergerweg 2 Sint Odiliënberg
   b. Zonnepark Kleine bergerweg 3 Sint Odiliënberg
   c. Solarpark Bergerweg Sint Odiliënberg
  4. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en de raad overeenkomstig te berichten
  5. In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrieven en initiatiefnemers overeenkomstig te berichten.
  6. Tot uitwerking van een gemeentelijke definitie van de 50% coöperatieve zeggenschap, zoals verwoord in de "RES Noord en Midden Limburg 1.0."
  7. In 4.1 van het collegevoorstel staat potentiegebieden; dat moet zijn uitsluitingsgebieden.
 4. 8.1.2

  Besluit

  1. In te stemmen met de bijgevoegde Prestatieafspraken Jaarschijf 2023;
  2. In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

 5. 9.1.1

  Besluit

  1. Kennis te nemen van bijgevoegde aanvraag voor een omgevingsvergunning en bijbehorende ontwerp ruimtelijke onderbouwing voor het uitbreiden van een bedrijfsloods en gebruik ten behoeve van wonen en ambachtelijke bedrijfsmatige activiteiten op de locatie Holsterweg 37 in Posterholt;
  2. Bijgevoegd concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor te leggen aan de
   gemeenteraad ter besluitvorming;
  3. Bijgevoegde privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan;
  4. De noodzakelijke besluitvormingsprocedure ex artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb op te starten nadat de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven en de ontwerp omgevingsvergunning gereed is;
  5. Indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en/of de ontwerp verklaring van geen bedenkingen de MER-omgevingsdienst conform het Mandaat-, machtigings- en volmachtregister Roerdalen en SC-MER 2021 het definitieve besluit te laten nemen.