Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 19 juli 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Jan Smits

Agendapunten

 1. Besluit

  In te stemmen met bijgevoegde brief als reactie op het afschrift van de brief van de provincie, d.d. 29 april 2022, inzake de beëindiging van de gebiedsontwikkeling A73.

 2. Besluit

  1.    kennis te nemen van het burgerinitiatief Hondenspeelveld Herkenbosch;
  2.    met Stichting Hondenspeelveld Herkenbosch een overeenkomst aan te gaan voor het in gebruik geven van een gedeelte van perceel Melick en Herkenbosch, sectie H, nummer 190.

 3. Besluit

  Het college besluit:

  1. De leveringsovereenkomst met Gazprom Energy NL (uiterlijk) per 10 oktober 2022 te beëindigen.
  2. Een overbruggingsovereenkomst aan te gaan met Vattenfall voor de periode (uiterlijk) 10 oktober 2022 en 1 januari 2023 (6.00 uur).
  3. De directeur van inkoopcentrum Zuid, voor zover het de bevoegdheden van het college betreft, mandaat, volmacht en machtiging verlenen conform bijgevoegd besluit.

  De burgemeester besluit:

  1. De directeur van inkoopcentrum Zuid, voor zover het de bevoegdheden van de burgemeester betreft, mandaat, volmacht en machtiging verlenen conform bijgevoegd besluit.
 4. Besluit

  1. De vastgestelde inkoopstrategie van januari 2021 voor Segment 1 (Opname vervangende behandeling en verblijf met behandeling Jeugd) bij te stellen met betrekking tot de volgende punten:
   a. De te volgen inkoopprocedure (bestuurlijk aanbesteden in plaats van een SAS-procedure).
   b. De wijze van bekostigen (taakgericht i.p.v. inspanningsgericht).
   c. Social return on investment (SROI) op te nemen als een inspanningsverplichting i.p.v. een resultaatverplichting.
  2. Het financieel kader, gekoppeld aan de taak, voor de jaren 2023, 2024 en 2025 vast te stellen.
  3. Het voorschot voor 2023 per gemeente vast te stellen op basis van de historische verdeling van de lasten per gemeente in 2021. Voor de gemeente Roerdalen betekent dit een voorschot van € 321.757,-.
  4. Als 14 gemeenten ook vanaf 1-1-2023 nauw samen te blijven werken om uitvoering te geven aan de overeenkomst en de bijbehorende taken (o.a. financiering en leveranciersmanagement) en te onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden dit kan worden uitgevoerd door één organisatie voor Noord- en Midden-Limburg.
 5. Besluit

  1. In te stemmen met de intentieovereenkomst met Wonen Limburg.
  2. Wethouder Slangen te mandateren zonodig de laatste taalkundige correcties in de overeenkomst te verwerken

  Roland Slangen is portefeuillehouder, graag ook onder deze poho agenderen

 6. Besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan de bouw van één levensloopbestendige woning aan
  de Stationsweg ong. te Herkenbosch, kadastraal is de potentiele bouwkavel bekend als
  gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nummers 6097 en 6096.
  2. Aan de principemedewerking te voorwaarden te verbinden dat:
  a. De initiatiefnemer voor eigen rekening een bestemmingsplan met bijbehorende
  onderzoeken aanlevert waarin wordt aangetoond dat er sprake is van een ‘goede
  ruimtelijke ordening’ en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
  b. Het bouwvlak voor 75% in de oorspronkelijke woonbestemming wordt gesitueerd;
  c. Initiatiefnemer het plan met de omgeving bespreekt en hiervan verslag doet aan de
  gemeente;
  d. De woning voldoet aan de ‘Omgevingsvisie Roerdalen 2050’ en de het geldende
  woonbeleid;
  e. Het bouwplan bestaat uit de bouw van één grondgebonden, levensloopbestendige
  woning en dit wordt verankerd in het bestemmingsplan;
  f. Er wordt voldaan aan het Kwaliteitskader Roerdalen;
  g. Parkeren wordt op eigen terrein gerealiseerd;
  h. Met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten waarin het
  planschadeverhaal is opgenomen;
  i. Na het onherroepelijk worden van het hieraan ten grondslag liggende planologische
  besluit, er binnen 3 jaar gestart moet zijn met de bouw van de woning;
  j. Na 1 jaar het principebesluit van het college komt te vervallen, te rekenen vanaf de
  datum van verzending van de antwoordbrief.
  3. Initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde antwoordbrief.