Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

vrijdag 16 september 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Digitaal via MS Teams
Voorzitter
Jan Smits

Agendapunten

 1. Besluit

  Aanleiding
  In het kader van een WOO-verzoek zijn alle documenten verzameld die een rol hebben gespeeld bij de eerste ambtelijke vooronderzoeken naar windenergie. Bij de verzamelde documenten zit ook een technisch onderzoek naar de realisatiemogelijkheden van windturbines van 250 meter op zowel het Meinweg-plateau als het zoekgebied Montfort-Zuid. Met dit technisch vooronderzoek, uitgaande van de maximale hoogte en het maximale aantal molens, is gecheckt wat volgens de gangbare normen in deze gebieden maximaal haalbaar is vanuit ruimtelijk perspectief. Mede op basis van deze technische check zijn de twee onderzoeksgebieden aan het college voorgesteld. De burgemeester en wethouders waren van dit onderliggende technisch onderzoek niet op de hoogte, maar hebben er op donderdag 15 september 2022 wel kennis van genomen. Dit was aanleiding voor een extra collegevergadering op vrijdag 16 september 2022.

  Toelichting
  Aan de hand van een proefopstelling is een technische verkenning gedaan van de impact van windturbines. Er is uitgegaan van een maximale hoogte van 250 meter en van drie windturbines in Montfort-zuid en vier op het Meinwegplateau. Het technisch rapport geeft inzicht in onder andere de effecten van geluid en slagschaduw. Op het gebied van slagschaduw wordt geconstateerd dat Montfort en Sint Joost hier tot maximaal 16 uur per jaar hinder van kunnen ondervinden. De effecten hiervan zijn te verminderen door een technisch hulpmiddel waarbij de molens zichzelf uitschakelen als er slagschaduw ontstaat. De mogelijkheden om met turbines van 250 meter te schuiven zijn op de locatie Montfort-Zuid beperkt. Het college concludeert daarom op 16 september dat de kans op overlast, uitgaande van drie turbines van 250 meter hoog, te groot is. Het college wil de kans op overlast voor Montfort en Sint Joost verder minimaliseren. Dit betekent dat het college drie windturbines van 250 meter wil uitsluiten bij verder onderzoek naar deze locatie. Het moet dus bij het verdere onderzoek in Montfort gaan om minder turbines dan drie en/of lager dan 250 meter. Pas als deze alternatieven ook onderzocht zijn op haalbaarheid en op het verder beperken van overlast, kan er een afgewogen besluit worden genomen. Omdat het bij minder dan drie turbines de vraag is of deze rendabel kunnen worden aangelegd, wil het college dat tevens samen met Echt-Susteren de mogelijkheid onderzocht wordt van een eventueel gecombineerd windmolenpark over de grenzen van de gemeenten heen. De opdracht is om naast het verder onderzoeken van lokale varianten, ook met Echt-Susteren hierover in contact te treden.
  Voor het Meinwegplateau geldt dat alle opties nog open zijn omdat er meer mogelijkheden zijn om met 3 of 4 molens te schuiven. Daardoor en omdat het hier om minder woningen gaat, zijn er ook meer mogelijkheden om te voorkomen dat te veel overlast ontstaat door slagschaduw. Omdat de gemeente hier geen grond in eigendom heeft is volledige regie vanuit de gemeentelijke belangen wel lastiger uitvoerbaar. Voor beide zoekgebieden geldt dat nog meer en breder onderzoek nodig is om te bepalen of windenergie in deze gebieden mogelijk en wenselijk is.

  Besluit

  • Het college besluit op basis van het inmiddels beschikbare technisch onderzoek, dat drie windturbines van 250 meter in Montfort-Zuid worden uitgesloten;
  • De opdracht wordt verstrekt om in Montfort-Zuid alleen nog varianten met lagere windturbines en/of minder windturbines te onderzoeken, waarbij ook de variant van een eventueel gezamenlijk windmolenpark met de buurgemeente Echt-Susteren onderdeel wordt van de vervolgonderzoeken;
  • Voor het Meinwegplateau zijn er vooralsnog geen verdere restricties voor het vervolgonderzoek;
  • De onderzoeken op alle locaties moeten zich richten op enerzijds technische en financiĆ«le haalbaarheid en anderzijds op het verminderen van de kans op overlast;
  • Bovenstaande aanleiding en toelichting maken onderdeel uit van dit collegebesluit;
  • Alle besluiten worden genomen onder voorbehoud van de besluitvorming in de gemeenteraad;
  • Dit aanvullende collegebesluit uiterlijk zaterdag 17 september 2022 delen met de gemeenteraad en met de betrokken inwoners van Montfort die hun e-mailadres hebben gedeeld om over dit onderwerp nadere informatie te ontvangen. Aanvullend hierop zaterdag 17 september de media informeren en tijdens de informatiebijeenkomst, op 21 september in het dorpshuis van Montfort, een toelichting geven.