Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 12 juli 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. Kennis te nemen van het Verslag van de archief KPI-audit 2021 ten behoeve van de
   horizontale verantwoording Archiefwet 1995;
  2. Het SC MER opdracht te geven een Verbeterplan Archiefbeheer op te stellen n.a.v. het KPI verslag 2021;
  3. De gemeenteraad informeren via de aangevulde informatiebrief;
  4. De Provincie Limburg te informeren volgens de Archiefwet en de Wet revitalisering
   generiek toezicht over de uitkomsten van de archief KPI-audit 2021 conform bijgevoegde concept-brief.
 2. Besluit

  Basis- en uitvoeringsovereenkomst

  1. De Basisovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf MER 2023 en de Basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp 2023, zoals opgenomen in bijlage 1a en bijlage 1b, vast te stellen ter publicatie;
  2. De Uitvoeringsovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf MER 2023 en de Uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp 2023, zoals opgenomen in bijlage 2a en bijlage 2b, vast te stellen ter publicatie;
   Tarieven
  3. De algemene tarievenlijst 2023 voor Wmo begeleiding en Kortdurend verblijf MER en Gespecialiseerde Jeugdhulp, zoals opgenomen in bijlage 3 vast te stellen;
  4. De tarieven van de huidige gecontracteerde aanbieders voor 2023 vast te stellen op de tarieven 2022 plus index en afronding, zoals opgenomen in dit voorstel in bijlage 4;
  5. De lijst met tariefgrenzen voor indexering 2023 in bijlage 4 vast te stellen;
  6. De AMvB Reële kostprijs thuisondersteuning Wmo, zoals genoemd in bijlage 6, voor 2023 als reële kostprijs voor MLO vast te stellen;
   Mandatering portefeuillehouders
  7. De portefeuillehouders voor Wmo en Jeugdhulp mandaat te verlenen om, in gezamenlijkheid met de andere mandaathouders van de andere MER gemeenten, besluiten te nemen in het kader van de Escalatieprocedure, zoals vastgelegd in bijlage 5.