Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 15 maart 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. Onder toepassing van artikel 10:3, lid 1 jo. artikel 10:4, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht alle primaire bestuursrechtelijke besluitvorming in het kader van de Wet inburgering 2021 te mandateren aan het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER.
  2. Onder toepassing van artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht het ondermandaat van de onder 1 genoemde besluitvorming toe te staan tot aan het niveau van de functies van Ketenregisseur en Klantmanager Werk, met dien verstande dat het mandaat niet geldt voor zover het besluit het opleggen van een bestuurlijke boete zoals bedoeld in de artikelen 22 en 23 Wet inburgering 2021 betreft en de behandelende functionaris dezelfde is als degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.
 2. Besluit

  1. De bijgevoegde vernieuwde "Tijdelijke subsidieregel coronasteun lokale culturele infrastructuur gemeente Roerdalen 2022" vast te stellen;
  2. De gemeenteraad hierover te informeren middels een Raadsinformatiebrief waarin we tevens informeren over de subsidieregel economie.
 3. Besluit

  Bijgevoegde realisatie- en koopovereenkomst aan te gaan inzake de ontwikkeling van 10 koopwoningen in het Holsterveld Vlodrop door Sellenra.

 4. Besluit

  In te stemmen met het publiceren van de voorgenomen verkoop van de gronden aan de Angsterweg aan Vekoma Rides Vastgoed BV Vlodrop.

 5. Besluit

  1. Kennis te nemen van het taxatierapport van een gedeelte van perceel ODL C 4572;
  2. Objectieve, redelijke en toetsbare criteria vast te stellen op basis waarvan wordt bepaald wie in aanmerking komt voor de aankoop van een gedeelte van perceel ODL C 4572;
  3. Te concluderen dat Wee-Play op basis van de in beslispunt 2 genoemde criteria, de enige serieuze gegadigde is voor de aankoop van een gedeelte van perceel ODL C 4572;
  4. In te stemmen met het voorstel om een gedeelte van perceel ODL C 4572 te verkopen voor een bedrag van € 45.000- en het voornemen tot verkoop in het Gemeenteblad kenbaar te maken.
 6. Besluit

  1. de inkoopstrategie voor de gezamenlijke inkoop van de onderwijsroute inburgering voor de gemeenten     Roermond, Cranendonck, Weert, Nederweert, Leudal, Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw vast te stellen     (bijlage 1)
  2. In te stemmen met mandatering, volmacht en machtiging van de gemeente Roermond om in deze inkoop op te treden als penvoerder en om namens deze gemeenten over te gaan tot gunning voor de onderwijsroute (bijlage 2)
 7. Besluit

  1. De ‘Subsidieregel economie gemeente Roerdalen 2021’ in te trekken;
  2. De bijgevoegde ‘Subsidieregel economie gemeente Roerdalen 2022’ vast te stellen.
  3. In de raadsinformatiebrief over de subsidieregel Cultuur ook de subsidieregel economie toelichten
 8. Besluit

  Het college besluit:

  1. in te stemmen met de Nota van zienswijzen bestemmingsplan ‘Boomgaardstraat ong. Vlodrop’;
  2. het bestemmingsplan ‘Boomgaardstraat ong. Vlodrop’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen in de vergadering van 28 april 2022 conform het bijgevoegd (concept)raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit.
 9. Besluit

  In te stemmen met:

  1. het ontwerpraadsbesluit en ontwerpbestemmingsplan ‘Oprichten levensloopbestendige woning Roermondseweg ong. Posterholt’;
  2. de notitie ‘Overleg artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening concept ontwerpbestemmingsplan ‘Oprichten levensloopbestendige woning Roermondseweg ong. Posterholt’’;
  3. het opstarten van de bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening door het ontwerpraadsbesluit en het ontwerpbestemmingsplan ‘Oprichten levensloopbestendige woning Roermondseweg ong. Posterholt’ zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen;
  4. het sluiten van bijgevoegde privaatrechtelijke overeenkomst.
 10. Besluit

  1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Dorpsstraat 25 Melick’;

  2. het ontwerpwijzigingsplan en ontwerpvaststellingsbesluit volgens artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen voor zienswijzen;

  3. bijgevoegde privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan.