Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 10 mei 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. De raadsinformatiebrief inzake voortgang huisvesting urgente woningzoekenden, Oekraïense ontheemden en statushouders vast te stellen;
  2. De bewonersbrieven voor de omwonenden van de locatie in Sint-Odilienberg en Vlodrop vast te stellen.
 2. Besluit

  1. De toelichting op de beoordelingsmatrix en de bijbehorende indieningsvereisten vast te stellen.
  2. De planning van de eerste tranche zonnevelden van 25 MW vast te stellen.
  3. De eerste tranche van 25 MW zonnevelden per 16 mei 2022 open te stellen.
  4. De 5 hoogst scorende plannen uit fase 1, door te laten gaan naar fase 2.
  5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 3. Besluit

  1. Principemedewerking te verlenen voor het bouwen van 4 levensloopbestendige woningen
   op het perceel kadastraal bekent als Montfort, sectie E, nummer 742, plaatselijk bekend als
   Huysbongerdweg 4 in Montfort.
  2. Aan de principemedewerking de voorwaarden te verbinden dat:
   a. initiatiefnemer zelf zorgdraagt voor het aanleveren van de benodigde planstukken met
   bijbehorende onderzoeken. De kosten hiervan zijn voor rekening van initiatiefnemer;
   b. de woningen voldoen aan de ‘Omgevingsvisie Roerdalen 2050’, waaronder het
   Kwaliteitskader Roerdalen en aan het geldende woonbeleid;
   c. met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten, waarin onder meer
   planschadeverhaal op de initiatiefnemer wordt afgewenteld;
   d. het bouwplan past binnen de regels die gelden voor de bestemming ‘Wonen’ volgens het
   bestemmingsplan ‘1e herziening Kernen Roerdalen’, waarbij in het bestemmingsplan
   wordt verankerd dat het bouwplan bestaat uit 4 grondgebonden, levensloopbestendige
   woningen;
   e. per woning twee parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd;
   f. initiatiefnemer het plan met de omgeving bespreekt en hiervan een verslag opstelt;
   g. na het onherroepelijk worden van het hieraan ten grondslag liggende planologische
   besluit, er binnen 3 jaar gestart is met de bouw van de woningen;
   h. na 1 jaar het principestandpunt van het college komt te vervallen, te rekenen vanaf de
   datum verzending van de antwoordbrief;
  3. Initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde antwoordbrief.