Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 25 januari 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 RvO vragen, conform bijgevoegde
   brief;
   2: De aangepaste antwoordbrief aan de gemeenteraad te versturen.
 2. Besluit

  1. Kennis nemen van de stand van zaken en verdere plannen ten aanzien van de ontwikkeling van het zonneveld Stationsweg Montfort;
  2. De raad informeren over de voortang middels bijgaande concept RIB.
 3. Besluit

  De raad conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel en -besluit voor te stellen:

  1. Het gemeentelijk rioleringsprogramma Roerdalen 2022-2026 vast te stellen;
  2. De rioolheffing jaarlijks te verhogen met €6,- (excl. Inflatie) tot €238,- in 2026;
  3. Voor de jaren 2022 en 2023 uit de exploitatie jaarlijks een bedrag van €20.750,- te labelen voor deelname aan de regionale stimuleringsregeling voor het afkoppelen van private terreinen 2022 en 2023;
  4. Het college opdracht te geven om voorwaarden op te stellen zodat de subsidie zoals omschreven in punt 3, kan worden verleend;
  5. De 7e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.
 4. Besluit

  1. In te stemmen met de voorgestelde dynamische koers in het startdocument ‘Investeringsagenda Midden-Limburg, Het verbindend hart van Limburg in uitvoering’.
  2. In te stemmen met samenvattende conclusies SML-conferentie
  3. De raad voor te stellen de vrijgekomen GOML-gelden voor de gemeente Roerdalen van € 24.922 toe te voegen aan de budgetten bestuurlijke samenwerking.
  4. De raad voor te stellen uit de vrijgekomen GOML-gelden een bedrag van € 1 per inwoner, totaal € 20.580, te reserveren als startbijdrage voor de Investeringsagenda Midden-Limburg en het restant van de GOML-gelden toe te voegen aan het resultaat.
  5. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de Investeringsagenda Midden-Limburg.
  6. Het college stelt als voorwaarde voor het beschikbaar stellen van deze middelen dat het netwerkberaad volledig zeggenschap krijgt over deze middelen, waarbij voor Roerdalen de concretisering van de projecten randvoorwaardelijk is voor het doen van uitgaven.
 5. Besluit

  1. het mandaat aan het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER, voor zover het betreft de bevoegdheid tot het verlenen en weigeren van omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, van de Wabo (de zogeheten kruimel-omgevingsvergunning), in te trekken;
  2. mandaat te verlenen aan de Teamleider REO, voor zover het betreft de bevoegdheid tot het verlenen en weigeren van omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, van de Wabo (de zogeheten kruimel-omgevingsvergunning);
  3. toestemming te verlenen aan de Teamleider REO om ondertekeningsmandaat te verlenen aan de Teammanager Vergunningen van de afdeling Omgevingsdienst van het Servicecentrum MER met betrekking tot de bevoegdheid als genoemd onder beslispunt 2;
  4. het besluit van 1 mei 2018 ‘Mandaat kruimelgevallen’ in te trekken;
  5. mandaat te verlenen aan de Teamleider REO, voor zover het betreft de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming om rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een anterieure overeenkomst, gesloten door de gemeente, in welke vorm dan ook geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.