Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 14 juni 2022

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. Besluit

  1. Via de Presentiekaart gemeentesecretaris JJWM L’Ortije te machtigen om namens het college van burgemeester en wethouders Roerdalen te stemmen tijdens de digitale ALV VNG op 29 juni 2022.
  2. In te stemmen met elk onderdeel op de agenda van de ALV.
  3. In te stemmen met de pre-adviezen van de VNG op de ingekomen moties.
  4. Op 27 juni via de mail aan het college een laatste update geven van de laatste moties en standpunten vanuit de VNG.
 2. Besluit

  1. De kadernota 2023 en het raadsvoorstel met de laatste correcties vast te stellen en het college op te dragen deze uit te werken in de programmabegroting 2023-2026
 3. Besluit

  1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de congestie op het elektriciteitsnetwerk en de
   gevolgen in de gemeente Roerdalen;
  2. De raad te informeren middels een in overleg met de gemeentesecretaris aangepaste RIB.
 4. Besluit

  1. in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met Waarden - landschapswaarden – 1’ naar de bestemming ‘Wonen - Buitengebied’ op de locatie Muytertweg 30 in Herkenbosch;
  2. aan de principemedewerking de voorwaarden te verbinden dat:
   a. initiatiefnemer voor eigen rekening een bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken aanlevert waarin wordt aangetoond dat er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’ en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
   b. in de basis voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 6.7.5 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Roerdalen – 2e herziening’;
   c. in afwijking van het bepaalde onder b voor wat betreft het kwaliteitsmenu voldaan wordt aan het kwaliteitskader behorende bij de Omgevingsvisie Roerdalen 2050;
   d. met initiatiefnemer een privaatrechtelijke overeenkomst wordt gesloten, waarin ook het planschadeverhaal is opgenomen;
   e. de initiatiefnemer zijn plannen bespreekt met de omgeving;
   f. na 1 jaar het principebesluit van het college komt te vervallen, te rekenen vanaf de datum van de collegevergadering waarin het principebesluit is genomen;
  3. Initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde antwoordbrief (bijlage 2).