Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 14 december 2021

09:00 - 13:30

Locatie
Digitaal via MS Teams
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegde suppletie-aanvraag van de Stichting Het Limburgs Landschap;
 2. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel en raadsbesluit m.b.t. de aanvraag suppletieregeling explosieven.

Besluit

De gemeenteraad te adviseren om geen wensen of bedenkingen in te dienen over de oprichting en deelname van de Veiligheidsregio Limburg Noord aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.

Besluit

De raad conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel en –besluit voor te stellen;

 1. De Afvalstoffenverordening Roerdalen 2020 in te trekken;
 2. De Afvalstoffenverordening Roerdalen 2022 vast te stellen.

Besluit

 1. Principemedewerking verlenen voor het herbestemmen van de kerk in Melick onder de volgende voorwaarden:
  • Er sprake is van een goede ruimtelijke ordening;
  • Er aangetoond wordt dat bij de herontwikkeling rekening gehouden wordt met de monumentale waarden van het kerkgebouw;
  • Er een motivering plaatsvindt van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’;
  • Initiatiefnemer een omgevingsdialoog voert;
  • Er met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten voor de voorgenomen ontwikkeling;
  • De gemeenteraad instemt met de herontwikkeling;
  • Het principestandpunt een geldigheid heeft van 1 jaar na het moment van besluitvorming door de gemeenteraad.
 2. De beoogde ontwikkeling voor te leggen aan de gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit.

Besluit

1. In te stemmen met de verkoopbrochure, d.d. december 2021;
2. In te stemmen met de concept koopovereenkomst en de beschreven wijzigingen ten opzichte van de Algemene Verkoopvoorwaarden 2014.

Besluit

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het normenkader 2021 voor de controle van de jaarstukken 2021;
 2. Het normenkader 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

1. Toestemming te verlenen aan Wonen Limburg voor de verkoop van de woningen aan de Wiersweg 6 en Beatrixlaan 3 in Posterholt.
2. Toestemming te verlenen voor de verkoop van de resterende 8 woningen op de percelen D1280 en D1227.
3. Dit besluit mede te delen aan Wonen Limburg conform bijgevoegde antwoordbrief.

Besluit

1.    In te stemmen met het convenant Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg

Besluit

 1. In te stemmen met een éénmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.227,61 inclusief BTW aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) van Koningshof in Posterholt voor twee deurautomaten.
 2. Aan de instemming de voorwaarde te verbinden dat de VvE verantwoordelijk is voor:
   2a. het aanvragen van eventueel vereiste toestemmingen/ vergunningen voor het plaatsen van de deurautomaten en de        kosten die hieraan verbonden zijn, en
    2b. de kosten van onderhoud en eventuele schade aan de deurautomaten.
 3. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de VvE

Besluit

 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze te verzenden aan de gemeenteraad

Besluit

 1. Deels in te stemmen met de adviezen van de Omgevingscommissie MER van 25 mei 2021 (bijlage 1) en van 12 oktober 2021 (bijlage 2).
 2. De panden zoals vermeld in het advies van 25 mei 2021 en de objecten zoals vermeld in het advies van 12 oktober 2021 te verwijderen van de gemeentelijke monumentenlijst met uitzondering van de kruisen, kapellen en grafmonumenten.
 3. Hierbij de vervolgprocedure te volgen zoals deze voortvloeit uit de Erfgoedverordening.
 4. In te stemmen met het versturen van een aangepaste raadsinformatiebrief.

Besluit

 1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaar van de Stichting En Plein Public ongegrond te verklaren.

Besluit

1. Kennis te nemen van bijgevoegde ontwerp ruimtelijke onderbouwing behorende bij de
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van kindercentrum Wee-Play en
kinderboerderij op het dorpspark Schepersheuvel Sint Odiliënberg.
2. Bijgevoegd concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor te leggen aan de
gemeenteraad ter besluitvorming in de vergadering van 3 februari 2022.
3. De noodzakelijke besluitvormingsprocedure ex artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb op te
starten nadat:
a. de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven én de aanvraag
om omgevingsvergunning ontvankelijk is;
b. er een anterieure overeenkomst is gesloten met initiatiefnemer en daarmee de
uitvoerbaarheid is geborgd.
4. Indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en/of de
ontwerp verklaring van geen bedenkingen de MER-omgevingsdienst conform het Mandaat-,
machtigings- en volmachtregister Roerdalen en SC-MER 2021 het definitieve besluit te laten
nemen.