Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 29 juni 2021

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

Besluit

Het college besluit om:
1. het advies te volgen van de Omgevingscommissie MER van d.d. 25 mei 2021, luidende:
a. de gemeentelijke monumentenlijst te wijzigen door de omschreven panden en objecten (beelden, kruisen en kapellen) van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen, conform bijlage 1.
2. hiervoor de procedure zoals omschreven in de Erfgoedverordening Roerdalen 2018 te volgen.
3. in te stemmen met de aangebrachte wijzigingen in de redengevende omschrijvingen, conform bijlage 2.
4. in te stemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief en de raad op een later tijdstip te informeren over de gewijzigde voorlopige monumentenlijst nadat alle eigenaren zijn geïnformeerd en eventuele zienswijzen zijn behandeld.

Besluit
  1. De bijgevoegde ‘Tijdelijke subsidieregel coronasteun lokale culturele infrastructuur’
    vast te stellen;
  2. De gemeenteraad hierover 1 juli 2021 te informeren, nadat de internetpublicatie gereed is, middels bijgaande Raadsinformatiebrief.
Besluit

1. Het lidmaatschap van Meneer Nissen van de Adviesraad Wmo en Participatiewet te verlengen met terugwerkende kracht vanaf 07-03-2021 tot 07-03-2025.
2. In te stemmen met bijgevoegde brieven aan de Adviesraad Wmo en Participatiewet en Meneer Nissen.

Besluit

Uitvoeringsovereenkomsten

  1. De uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp 2022 Midden-Limburg Oost (MLO), zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen ter publicatie voor het contractjaar 2022;
  2. De uitvoeringsovereenkomst Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (MER), zoals opgenomen in bijlage 2, vast te stellen ter publicatie voor het contractjaar 2022;

Tarieven
3. De algemene tarievenlijsten 2022 voor Gespecialiseerde Jeugdhulp MLO en Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf MER, zoals opgenomen in bijlage 3 vast te stellen;
4. De tarieven van de huidige gecontracteerde aanbieders voor 2022 vast te stellen op de tarieven 2021 plus index en afronding, zoals opgenomen in dit voorstel, met uitzonderingvan de tarieven die boven de tariefgrens voor indexering zoals genoemd in bijlage 4 liggen;
5. De lijst met de tariefgrenzen voor indexering 2022 in bijlage 4 vast te stellen;
6. De kostprijzen uit de “AMvB Reële kostprijs thuisondersteuning Wmo”, zoals genoemd in bijlage 5 voor 2022 vast te stellen.

Besluit

1.    In te stemmen met de anterieure overeenkomst inzake de ontwikkeling van de locatie Brombemke te Sint Odiliënberg.

Besluit

1. In principe medewerking te verlenen aan het bouwen van één woning op de locatie Zandstraat 57 in Montfort;
2. Aan de principemedewerking de voorwaarden te verbinden dat:
a. de initiatiefnemer voor eigen rekening een goede ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken aanleveren;
b. het plan stedenbouwkundig nader uitgewerkt wordt;
c. het een grondgebonden seniorenwoning betreft conform de beleidsregel "Compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen(2019)";
d. de initiatiefnemer onderbouwt dat fysiek compenseren niet mogelijk is;
e. het ingediende plan voldoet aan minimaal drie van de vijf criteria uit de kwaliteitszeef (zoals genoemd in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021);
f. de initiatiefnemer zijn plannen actief communiceert met de omgeving;
g. er voldaan wordt aan het Gemeentelijke kwaliteitsmenu;
h. binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van het hieraan ten grondslag liggende planologische besluit gestart moet zijn met de bouw van het woningbouwinitiatief;
i. met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten, waarin ook planschadeverhaal is opgenomen;
j. na 1 jaar het principebesluit van het college komt te vervallen, te rekenen vanaf de datum van de collegevergadering waarin het principebesluit wordt genomen;
3. Initiatiefnemers te informeren met bijgevoegde antwoordbrief.

Besluit

1. Het bestemmingsplan ‘Exgaard 6 Melick’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen in de vergadering van 30 september 2021 conform bijgevoegd (concept) raadsvoorstel en (concept) raadsbesluit.

Besluit
  1. Bijgevoegde achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan te gaan.
  2. Dit collegevoorstel ter kennisname toe te sturen aan de leden van de raad.
Besluit

In te stemmen met de mogelijkheid van afsluiten van onderhandse langlopende leningen voor maximaal € 10 miljoen in 2021.

Besluit

In te stemmen met de bevestigingsbrief voor de accountant voor de jaarrekening 2020.

Besluit

In te stemmen met de nota van wijzigingen jaarstukken 2020 Gemeente Roerdalen en deze te verzenden naar de gemeenteraad.

Besluit

1. De beleidsagenda Arbeidsmarktregio Midden Limburg 2021 vast te stellen.
2. Het Uitvoeringsplan Werkgeversdienstverlening Arbeidsmarktregio Midden Limburg vast te stellen
3. De raad door middel van de Raadsinformatiebrief te informeren over de beleidsagenda 2021 Arbeidsmarktregio Midden Limburg en het Uitvoeringsplan Werkgeversdienstverlening 2021-2023.