Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 7 september 2021

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 5.1.1

  Besluit

  Het college besluit:
  1. De Functioneel Applicatiebeheerder Burgerzaken aan te wijzen als lokaal beheerder voor het aanmaken, wijzigen en opheffen van de gebruikersaccounts van de gemachtigde medewerkers die uittreksels van justitiële documentatie bij de Justitiële Informatiedienst opvragen;
  2. De voorschriften lokaal beheer ten aanzien van uittreksels justitiële documentatie gemeente Roerdalen vast te stellen;
  3. De autorisatieprocedure toegang justitiële documentatie vast te stellen.

 2. 5.1.2

  Besluit

  1. De portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders Roerdalen 2021-2022, conform bijlage 1 gewijzigd vast te stellen

 3. 6.1.1

  Besluit

  - Bijgevoegde Deelnemersovereenkomst 2022 aan te gaan.
  - In te stemmen met de aanvraag van nieuwe trekkingsrechten bij de Gedeputeerde Staten van Limburg.
  - Instemmen met het raadsvoorstel tot het nemen van een (ontwerp) algemeen belangen besluit.

 4. 8.1.1

  Besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van 10 vakantieappartementen in de bestaande bebouwing, op de locatie Waterschei 71 te Melick;
  2. Aan de principemedewerking de voorwaarden te verbinden dat:
   a. de initiatiefnemers voor eigen rekening een bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken aanleveren, waarin wordt aangetoond dat er sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’ en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
   b. in het bestemmingsplan wordt geregeld dat huisvesting voor langdurig verblijf niet is toegestaan;
   c. het plan voldoet aan het Kwaliteitskader Roerdalen uit de Omgevingsvisie Roerdalen 2050;
   d. er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd en het initiatief om te komen tot een parkeerplan bij de initiatiefnemers ligt;
   e. een omgevingsdialoog wordt georganiseerd waarin het initiatief wordt besproken met de buurt;
   f. met de initiatiefnemers een overeenkomst wordt gesloten waarin het planschadeverhaal wordt opgenomen;
   g. na 1 jaar het principebesluit komt te vervallen, te rekenen vanaf de datum van verzending van de bijgevoegde antwoordbrief;
  3. Initiatiefnemers te informeren over het principebesluit met bijgevoegde antwoordbrief.
 5. 8.1.2

  Besluit

  1. het wijzigingsplan ‘Akerstraat 27 Posterholt’ inclusief bijlagen vast te stellen conform bijgevoegd vaststellingsbesluit;
  2. het vastgestelde wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.