Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 13 juli 2021

09:00 - 13:30

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Jan Smits

Agendapunten

Besluit

1.    Vast te stellen dat, conform de adviezen van de verrekenapplicatie van het Ministerie van BZK, over 2020 geen verrekening plaatsvindt over de neveninkomsten van M.D. de Boer-Beerta, E.W.A.M. Cuijpers, J.G.A.M. den Teuling en A.C.A.G. Smits.

Besluit

1. principemedewerking te verlenen voor het bouwen van een levensloopbestendige woning op het perceel kadastraal bekend als Montfort, sectie E, nummer 1383 en plaatselijk bekend als Bosweg ongenummerd in Montfort;
2. aan de principemedewerking de voorwaarden te verbinden dat:
a. initiatiefnemer zelf zorgdraagt voor het aanleveren van een goede ruimtelijke onderbouwing of (ontwerp)bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken. De kosten hiervan zijn voor rekening van initiatiefnemer;
b. de woning voldoet aan de ‘Structuurvisie Roerdalen 2030’ (dan wel de Omgevingsvisie Roerdalen 2050), de ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021’ en de ‘Beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen (2019)’;
c. de voorgevel en de inrit van de woning gesitueerd worden aan de Bosweg op gelijke hoogte met de voorgevel(rooilijn) van Bosweg 54 te Montfort;
d. met initiatiefnemer een privaatrechtelijke overeenkomst wordt gesloten, waaronder een planschadeverhaalsovereenkomst;
e. het bouwplan past binnen de regels die gelden voor de bestemming ‘Wonen’ volgens het bestemmingsplan ‘1e herziening Kernen Roerdalen’;
f. er voldaan wordt aan het Gemeentelijke kwaliteitsmenu, (dan wel aan het Kwaliteitskader Roerdalen);
g. twee parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd worden;
h. initiatiefnemer het plan met de omgeving bespreekt;
i. na het onherroepelijk worden van het hieraan ten grondslag liggende planologische besluit, er binnen 3 jaar gestart is met de bouw van het woningbouwinitiatief;
j. na 1 jaar het principebesluit van het college komt te vervallen, te rekenen vanaf de datum verzending van de antwoordbrief;
3. initiatiefnemer te informeren met bijgevoegde antwoordbrief.

Besluit

In te stemmen met een aangevulde raadsinformatiebrief over de meicirculaire en deze toe te sturen aan de raad.

Besluit

1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen vragen inzake het Prijsvraagreglement Holsterveld;
2. Kennis te nemen van de algemene voortgang van het project Holsterveld.

Besluit
  1. Het "Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Roerdalen 2050" op te stellen als een kerninstrument "Programma";
  2. In te stemmen met het ontwerp "Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Roerdalen 2050";
  3. Op grond van artikel 3:10, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het ontwerp "Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Roerdalen 2050;
  4. Het ontwerp "Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Roerdalen 2050" zes weken voorzienswijzen ter inzage te leggen
  5. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief en de gemeenteraad de gelegenheid geven haar zienswijze te geven.
Besluit

1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot teruggave;
2. Het standpunt middels bijgevoegde concept antwoordbrief te communiceren.

Besluit

1. Kennis te nemen van het verzoek tot uitbetaling voorschot subsidiegelden 2021;
2. Het verzoek tot uitbetaling van de stichting BIZ Roerdalen in te willigen en over te gaan tot het
uitkeren van de BIZ heffing voor een bedrag van € 13.282,40 voor het jaar 2021;
3. Het verzoek tot uitbetaling van de stichting BIZ Roerdalen in te willigen en over te gaan tot een nabetaling van de BIZ heffing voor een bedrag van € 1.213,20 over het jaar 2020.