Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 14 september 2021

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 7.1.1

  Besluit

  1.    Akkoord te gaan met verdere deelname aan de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg voor
  de periode tot en met 31 december 2022.
  2.    Akkoord te gaan met de financiering van de aanmeldfase tot een maximum van € 6.000,- (drie aanmeldingen) op jaarbasis.

 2. 7.1.2

  Besluit

  1. De werkingsduur van de Armoedenota ‘Arm in Arm 2019-2021’ te verlengen met één jaar tot 1 januari 2023.
  2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit en beiden ter besluitvorming door te leiden naar de raad.

 3. 7.1.3

  Besluit

  De raad conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel en –besluit voor te stellen:

  1.    De Verordening Adviesraad Wmo en Participatiewet gemeente Roerdalen 2019 in te trekken;
  2.    De Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Roerdalen 2021 vast te stellen.

 4. 8.1.1

  Besluit

  in te stemmen met:
  1. het ontwerpraadsbesluit en ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwplan Stationsweg Herkenbosch’;
  2. het opstarten van de bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening door het ontwerpraadsbesluit en het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwplan Stationsweg Herkenbosch’ zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen;
  3. het sluiten van bijgevoegde privaatrechtelijke overeenkomst Stationsweg tussen nrs. 9-13 Herkenbosch;
  4. het sluiten van bijgevoegde privaatrechtelijke overeenkomst Stationsweg tussen nrs. 28-30 Herkenbosch;
  5. het sluiten van bijgevoegde privaatrechtelijke overeenkomst Stationsweg naast nr. 26 Herkenbosch.

 5. 8.1.2

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Bosweg, Montfort’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen in de vergadering van 11 november 2021 conform bijgevoegd (concept)raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit;
  2. De gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een woning op het perceel Bosweg ongenummerd te Montfort conform bijgevoegd (concept)raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit;
  3. In te stemmen met het addendum voor de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en Wonen Limburg voor wat betreft de ruiling van de gronden ten behoeve van de ontwikkeling van het plangebied en de exploitatiebijdrage.

 6. 8.1.3

  Besluit

  1. Het wijzigingsplan ‘Dorpsstraat 77 Melick’ inclusief bijlagen vaststellen conform bijgevoegd  besluit;
  2. Het vastgestelde wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage leggen.