Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 7 december 2021

09:00 - 13:30

Locatie
Digitaal via MS Teams
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

Besluit

  1. Vast te stellen het Uitvoeringsprogramma 2022 van de MER-Omgevingsdienst, inclusief het als
    bijlage 1 bijgevoegde UP2022 en het als bijlage 2 bijgevoegde UP2022-in-1-oogopslag.
  2. In te stemmen met de additionele opdrachten en meer uren boven de reguliere bijdrage aan de MER-Omgevingsdienst en dit financieel te verwerken bij de HJR op basis van de Q1 en Q2 rapportages.
  3. Het vastgestelde UP2022-in-1-oogopslag middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad.
  4. Bij de instemming met deze UP en de additionele opdrachten aan het bestuur van SC MER laten weten dat we vanaf 2023 alleen in het begin van jaar één begrotingswijziging willen op basis van alle 3 de UP’s SC MER met daarin onderscheid tussen bestaande taken, autonome ontwikkelingen en nieuwe activiteiten.

Besluit

  1. In te stemmen met de aangepaste Nota van Wijzigingen Belastingverordeningen 2022 en deze metbijlagen aan te bieden aan de gemeenteraad voor behandeling op 15 december 2021.

Besluit

In te stemmen met aangepaste raadinformatiebrief en deze door te leiden aan de leden van de raad.

Besluit

1.    Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage 2021 Programmaplan Omgevingswet;
2.    De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda en bijbehorende stukken voor het bestuurlijk overleg Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg van 8 december 2021;
2. In te stemmen met de intentieovereenkomst "Het organiseren van de toekomstige samenwerking" en deze intentieovereenkomst als ingekomen stuk delen met de gemeenteraad;
3. In te stemmen met het voornemen om bij het beschikbaar komen van de Rijksbijdrage klimaatakkoord voor gemeenten (2022) €1,50 per inwoner in te leggen in de Regionale Energiestrategie onder voorbehoud van het daadwerkelijk beschikbaar komen van deze middelen en goedkeuring door de gemeenteraad.

Besluit

  1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van de Regionale Mobiliteitsvisie Midden Limburg.

Besluit

In te stemmen met bijgevoegde brief ‘Bestuurlijk hoor- en wederhoor concept rapport ‘Eerste hulp bij schulden, Roerdalen’ en deze te verzenden aan de rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen.

Besluit

1. In te stemmen met het uitvoeringsplan ‘Basisondersteuning in Roerdalen’ en de daarbij horende deelplannen.
2. In te stemmen met het gebruik van €170.000,- van het transformatiebudget uit het project Roerdalen in Balans
3. Het regionaal convenant aangaande de samenwerking en bekostiging van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, met 7 midden-Limburgse  gemeenten per 1 januari 2023 op te zeggen en dit besluit aan betrokken gemeenten mede te delen per brief.
4. Met ingang van 1 januari 2023 onze subsidierelatie met de deelnemers aan het samenwerkingsverband (stichting algemeen maatschappelijk werk noord- en midden Limburg, MEE Noord- en midden Limburg, stichting Menswel, stichting Proteion, stichting de Zorggroep) te beëindigen voor zover het de subsidie voor de basisondersteuning betreft.
In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te versturen.

Besluit

1. In te stemmen met de in concept bijgaande beantwoording van het advies van de Adviesraad sociaal domein over het Plan omvorming sociaal domein;
2. In te stemmen met het ter kennisname brengen van het advies en de beantwoording middels bijgaande brief in concept aan de raad;
3. In te stemmen met de in concept bijgaande brief aan de Adviesraad sociaal domein ter vastlegging van de afspraken over een betere communicatie en samenwerking.

Besluit

1. Voor de uitvoering van de subsidieregel basisondersteuning sociaal domein voor het jaar 2022 een subsidieplafond vast te stellen van €592.000,- . Voor het subsidieplafond geldt de verdeelregel zoals opgenomen in artikel 7 van de subsidieregel.
2. Het subsidieplafond bekend maken via het elektronisch gemeenteblad.

Besluit

1. het bestemmingsplan ‘Woningbouwplan Stationsweg Herkenbosch’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen in de vergadering van 3 februari 2022 conform het bijgevoegde (concept)raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit.