Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 15 juni 2021

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 5.1.1

  Besluit

  1. Via de Presentiekaart burgemeester M.D. de Boer-Beerta te machtigen om namens het college van burgemeester en wethouders Roerdalen te stemmen tijdens de digitale ALV VNG
   op 16 juni 2021.
  2. In te stemmen met het pre-advies van het VNG-bestuur bij elk onderdeel op de agenda van de ALV.
  3. In te stemmen met de pre-adviezen van het VNG-bestuur op de ingekomen moties, agendapunt 13.
 2. 6.1.1

  Besluit

  1. Niet instemmen met de voorgestelde tijdelijke afwijking om voor een periode van 10 jaar de bedrijfswoning te gebruiken als burgerwoning voor één huishouden of personen die geen huishouden vormen en het gebruik van de bestaande veestal voor het opslaan van ABC goederen.
  2. Ondertekeningsmandaat te verlenen  aan de teamleider van het Servicecentrum MER, afdeling Omgevingsdienst, om de aanvraag omgevingsvergunning te weigeren.

 3. 6.1.2

  Besluit

  1. Het Jaarverslag 2019 en 2020 MER-OD vast te stellen.
  2. Het Jaarverslag 2019 en 2020 MER-OD en het Uitvoeringsprogramma 2021 ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.
  3. Kennis te nemen van het concept Jaarverslag/Jaarrekening 2020 van de RUD LN en dit document ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

 4. 7.1.1

  Besluit

  Akkoord te gaan met het Instemmingsbesluit zoals toegevoegd in bijlage 1.

 5. 7.1.2

  Besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 RvO vragen, conform bijgevoegde brief;
  2. De bijgevoegde antwoordbrief aan de gemeenteraad te verzenden.

 6. 7.1.3

  Besluit

  1.    Medio dit jaar te starten met een circulaire aanbesteding voor GFT onder de voorwaarde dat gedurende de voorbereidingsfase van die aanbesteding wordt voldaan aan de kaders/randvoorwaarden zoals genoemd onder beslispunt 2. De aanbesteding is volgens de methodiek van ‘Rapid Impact Contracting’ met een beoogde contractduur van minimaal 8 en maximaal 14 jaar (= 8 tot 10 jaar, met opties voor tweemaal 2 jaar verlenging), met een plafondbedrag van € 75/ton en met een optie voor aparte verwerking van GFE (etensresten).

  2.    Opdracht te geven aan de vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) tot het voorbereiden van de onder beslispunt 1 genoemde GFT-aanbesteding binnen de onderstaande kaders:
  a.    ASL laat zich op strategische momenten tijdens de voorbereidingsfase adviseren door een ambtelijke werkgroep van Limburgse gemeenten en/of reinigingsdiensten;
  b.    ASL borgt realisatie van afgesproken innovatieverplichtingen via harde contractuele afspraken;
  c.    ASL richt de GFE-optie (etensresten) zo in dat een eventueel kostprijsverhogend of -verlagend effect enkel geldt voor de gemeenten die gebruik maken van die optie.

  3.    Akkoord te gaan met de door ASL vastgestelde kaders voor de uitvoeringsfase van de onder beslispunt 1 genoemde GFT-aanbesteding, waarbij opdrachtgevers kiezen voor centraal contractmanagement. Deze kaders zijn:
  a.    Tijdens de uitvoeringsfase is er een ambtelijke werkgroep van Limburgse gemeenten en/of reinigingsdiensten die opdrachtgevers op strategische momenten adviseert.
  b.    Gedurende de looptijd van het contract bewaren opdrachtgevers, samen met de opdrachtnemer, binnen het plafondbedrag ruimte voor nieuwe innovatie-investeringen.
  c.    Voor innovatieve circulaire investeringen tijdens de uitvoeringsfase zijn business cases vereist, waaruit blijkt wat de circulaire meerwaarde is, wat de kosten zijn en hoe veel van/hoe snel de kosten - binnen de contractduur - kunnen worden terugverdiend. Als opdrachtgevers besluiten tot uitvoering, zorgen opdrachtgevers voor contractuele borging dat de afspraken uit de business case ook gerealiseerd worden.
  d.    Innovatieve circulaire investeringen die zich niet terugverdienen tijdens de looptijd van het contract worden eerst ter besluitvorming voorgelegd aan de ALV van ASL.

  4.    Ten aanzien van de overeenkomst voor Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD):
  a.    Geen gebruik maken van de verlengingsoptie in de huidige overeenkomst met Veolia voor overslag/sorteren/vermarkten, waarmee de overeenkomst op 31 december 2021 automatisch eindigt.
  b.    Per 1 januari 2022 afstand doen van het huidige ketenregiemodel en de regie teruggeven aan het Afvalfonds. Hiertoe opdracht geven aan vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) tot het voorbereiden en coördineren van een uniform nieuw PMD-contract met Afvalfonds dat ingaat op 1 januari 2022 en rekening houdt met de volgende voorwaarden:
  a.    Inzamelmodel: dat de ASL-gemeenten de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van bron- en/of nascheiding;
  b.    Overeenkomst: dat de overeenkomst door de gemeente met het Afvalfonds afgesloten wordt voor een bepaalde tijd. ASL-gemeenten geven hierbij per 1 januari 2022 de ketenregie terug aan het Afvalfonds en kiezen hierbij voor optie 1, 2 of 3: Bronscheidingsmodel en/of nascheidingsmodel (nascheiding via de restafvalverwerker). De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 tot 5 jaar. Daarna zijn de ASL-gemeenten vrij te kiezen voor het Afvalfonds of een samenwerkingsverband.