Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 28 september 2021

09:00 - 13:30
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

 1. 6.1.1

  Besluit

  1.    In te stemmen met de oplossingsrichting voor de sociale huurwoningen van Wonen Limburg (te weten een exploitatietermijn van minimaal 25 jaar en een meerwaardeclausule indien de woningen eerder worden verkocht);
  2.    De leden van de gemeenteraad hierover te informeren via bijgevoegde conceptbrief en de gemeenteraad schriftelijk te vragen geen wensen en bedenkingen te hebben;
  3.    Na het sonderen van de oplossingsrichting de gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit voor te stellen:
  a.    In te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichting, te weten het sluiten van een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat Wonen Limburg de sociale huurwoningen minimaal 25 jaar exploiteert en een meerwaardeclausule indien de woningen eerder worden verkocht.
  b.    Het geamendeerde besluit van 3 juni 2021, inhoudende ‘de grondexploitatie Holsterveld Vlodrop te (her)openen met dien verstande dat een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ, in te trekken voor wat betreft de aanvulling ‘met dien verstande dat voor de woningen een marktconforme grondprijs wordt bedongenʼ.

 2. 6.1.2

  Besluit

  1.    In te stemmen met de Nota van Zienswijzen " Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Roerdalen 2050", d.d. 13 september 2021;
  2.    Het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Roerdalen 2050 gewijzigd vast te stellen met in acht neming van de wijzigingen zoals opgenomen in de nota onder beslispunt 1.

 3. 7.1.1

  Besluit

  1.    Het uitvoeringsplan Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg 2020-2026 vast te stellen;
  2.    Kennis te nemen van het feit dat de GGD Limburg-Noord op basis van het onder 1 genoemde uitvoeringsplan voor de regio Noord- en Midden-Limburg een subsidieaanvraag indient bij de Provincie Limburg.

 4. 7.2.1

  Besluit

  De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening en online dienstverlening.

 5. 8.1.1

  Besluit

  1. Medewerking te verlenen aan het afwijken van het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Roerdalen – 2e herziening’ voor de huisvesting van maximaal 96 arbeidsmigranten op de locatie ’t Sittert 3 Sint Odiliënberg door toepassing van de afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4 lid 9 Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (kruimel-omgevingsvergunning).
  2. Ondertekeningsmandaat te verlenen aan de teamleider Vergunningen van het Servicecentrum MER, afdeling Omgevingsdienst, tot het verlenen van een kruimel-omgevingsvergunning aan initiatiefnemer.
  3. Aan de omgevingsvergunning de voorwaarden te verbinden dat:
  a. de huisvesting in woonunits (maximaal 25 units) slechts tijdelijk is toegestaan, namelijk tot het moment dat de permanente huisvestingsvoorziening gereed is met een maximum van 5 jaar;
  b. op het perceel waar de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten plaatsvindt, geen recreatief verblijf is toegestaan;
  c. het gebruik maken van de omgevingsvergunning c.q. de nieuwbouw en het huisvesten van arbeidsmigranten enkel is toegestaan indien de bestaande afscheiding door middel van een 3 meter hoge grondwal met groene beplanting en een bomensingel (noordzijde perceel) in stand wordt gehouden;
  d. het gebruik maken van de nieuwe permanente huisvestingsvoorziening enkel is toegestaan indien de woonunits op het perceel zijn verwijderd;
  e. op het gebruik als huisvesting voor arbeidsmigranten (zowel tijdelijk als permanent) de SNF-normen, zoals opgenomen in de 'Beleidsregels huisvesting short-stay arbeidsmigranten Roerdalen 2019', van toepassing zijn;
  f. initiatiefnemer de belanghebbende buren actief informeert over de verleende omgevingsvergunning;
  g. er een planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten met initiatiefnemer.

 6. 8.1.2

  Besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met (voortijdige) overdracht van het openbaar gebied door middel van bijgevoegde concept akte van levering;
  2. Bijgevoegde overeenkomst tot contractoverneming aan te gaan;
  3. In te stemmen met royering van het hypotheekrecht, onder de voorwaarde dat daarvoor gelijktijdig in de plaats een bankgarantie ter hoogte van € 90.000,- wordt gesteld.