Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College openbaar

dinsdag 21 december 2021

09:00 - 13:30

Locatie
Digitaal via MS Teams
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta

Agendapunten

Besluit

1. Het beleidsplan wegbeheer 2022-2026 vast te stellen;
2. Het kwaliteitsniveau voor onderhoud aan de verharde wegen in de gemeente Roerdalen vast te stellen op
    ‘gedifferentieerd veilig’;
3. In te stemmen met een verhoging van het uitvoeringsbudget voor onderhoud aan de verharde wegen à € 232.500 en dit te            dekken uit de algemene middelen;
4. In te stemmen met een structurele verhoging van het investeringskrediet voor reconstructies van wegen in Roerdalen van
    € 1.400.000. De daarbij behorende kapitaallasten van € 35.000 te dekken uit de algemene middelen;
5. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen;
6. Het Beleidsplan, de begrotingswijziging en het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Besluit

 1. In te stemmen met het voorleggen van het beoordelingskader Zon op Land ter besluitvorming aan de gemeenteraad;
 2. In te stemmen met het inrichten van de werkgroep aan de hand van de in dit voorstel benoemde expertises en functies;
 3. In de eerste tranche 25 megawatt open te stellen voor initiatieven;
 4. In te stemmen om aangrenzend aan de stort samen met Coöperatie Duurzaam Roerdalen de ontwikkeling van een participatief zonnepark uit te werken;
 5. De ontwikkeling van het Zonnepark Montfort (op de stort) en het potentiële zonnepark aangrenzend aan de stort, geen onderdeel uit te laten maken van de eerste tranche van 25 megawatt.

Besluit

De gemeenteraad, conform bijgevoegd raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit, voor te stellen om:
a. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen in het gebied ‘A73 Roerdalen’ te Montfort/Sint Odiliënberg, aan te wijzen waarop de artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening met kenmerk 373.21.8042-GPN001 d.d. 4 november 2021 en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen/perceelsgedeelten, hun grootte alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van de openbare registers van het kadaster van (volledig bijgewerkt t/m) 25 oktober 2021 dan wel 1 november 2021;
b. De onder beslispunt 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toegedachte bestemming ‘Bedrijventerrein, energieopwekking en aanverwante voorzieningen’ zeker te stellen, zoals aangeduid op de masterplantekeningen met kenmerk 373.21.8042-MPN001 d.d. 4 november 2021;
c. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 9 november 2021 van het college van B&W, waarvan het besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
d. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar;
e. Dat voor afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht – indien de ruimtelijke planvorming nog niet zo ver is dat voor het gebied ‘A73 Roerdalen’ een bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan) is vastgesteld – zal worden overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie) als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
f. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 7 februari 2022, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, zodat het voorkeursrecht met ingang van 8 februari 2022 rechtskracht heeft;
g. Een voorlopig krediet van € 3.000.000 beschikbaar te stellen om te investeren in de aankoop van grond. De financieringslasten van de lening die hiervoor aangetrokken moeten worden zijn €4.500 en worden meegenomen in de totaalfinanciering in de loop van de jaren;
h. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen Wet voorkeursrecht gemeenten "Gebiedsontwikkeling A73".

Besluit

 1. De Bouwkostenindicator (BKI) zoals vastgesteld in de vergadering van 22 december 2020, in te trekken;
 2. De Regeling Bouwkosten voor Verbouw en Herbouw zoals vastgesteld in de vergadering van 22 december 2020, in te trekken;
 3. De Regeling toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van bouwkosten, zoals vastgesteld in de vergadering van 22 december 2020, in te trekken;
 4. De BouwKostenIndicator (BKI) 2022 vast te stellen,
 5. De bij de BKI behorende Regeling Bouwkosten voor Verbouw en Herbouw vast te stellen
 6. De bij de BKI behorende Regeling Toepassing Standaard en Beter bij het vaststellen van de bouwkosten, vast te stellen.

Besluit

 1. Kennis te nemen van de door de Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop voorgelegde business case en het daarin opgenomen verzoek aan de gemeente om financieel bij te dragen;
 2. SDV mee te delen dat geen medewerking wordt verleend aan het in de business case opgenomen gewenste nieuwbouwplan voor de sportzaal met foyer/ontmoetingsruimte, het verlenen van een subsidiebegroting, het dekken van de kosten van groot onderhoud en een garantie voor een exploitatietekort de komende 5 jaar;
 3. SDV mee te delen dat u de gemeenteraad vraagt om een investeringskrediet beschikbaar te stellen en in te stemmen met een bijdrage in het exploitatiekort van ten maximaal € 25.000 voor een kleinere variant van de sportzaal met foyer/ontmoetingsruimte en het onder voorwaarde toekennen van het predicaat Dorpshuis aan de Blokhut;
 4. SDV mee te delen dat voor de exploitatie van de nieuwbouw met haar een exploitatie-overeenkomst dient te worden gesloten, waarin de toekenning van een exploitatiebijdrage van € 46.920 wordt opgenomen;
 5. SDV mee te delen dat Stichting De Blokhut, in geval van het verkrijgen van het predicaat dorpshuis, aanspraak maakt op een investeringsbijdrage en exploitatiesubsidie op grond van de nadere regel subsidie Dorpshuizen 2019.
 6. SDV mee te delen dat u de uitkomst van de beoordeling van de business case met uw advies voorlegt aan de gemeenteraad;
 7. Aan SDV de mogelijk te bieden om binnen het beschikbare budget te onderzoeken of de sport-/activiteitenzaal groter kan worden gemaakt in combinatie met een verkleining van de foyer/ontmoetingsruimte onder de gebruikelijke voorwaarden;
 8. In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel en het concept-raadsbesluit.

Besluit

 1. Het Besluit beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022 Roerdalen (bijlage 1) vast te stellen
      en het Besluit beschermd wonen en opvang 2020 in te trekken.
 2. De beleidsregel Landelijke toegankelijkheid beschermd wonen 2022 Roerdalen (bijlage 2) vast te stellen
      en de beleidsregel Landelijke toegankelijkheid beschermd wonen 2020 in te trekken.
 3. De beleidsregel Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang Roerdalen 2022 (bijlage 3) vast te
      stellen en de beleidsregel Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2020 in te trekken.
 4. De tarieventabel PGB BW 2022 ( bijlage 4) vast te stellen. De tarieventabel PGB BW 2020 in te trekken.

Besluit

Mandaat, machtiging en volmacht te verlenen aan de inkoper sociaal domein Midden-Limburg Oost, onder gelijktijdige intrekking van het besluit mandaat, volmacht en machtiging inkoper(s) sociaal domein regio Midden-Limburg Oost d.d. 22 september 2020, conform bijgevoegd conceptbesluit.

Besluit

Akkoord te gaan met deelname aan het landelijke experiment om de BsGW (gemeentelijke belastingen) deel te laten nemen aan de methode van Vroegsignalering van schulden.

Besluit

 1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Herziening Golfbaan de Herkenbosche’ met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPHKB2021GOLFHKB-OW01;
 2. de bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening op te starten door het ontwerp-bestemmingsplan ‘Herziening Golfbaan de Herkenbosche’, zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen;
 3. In te stemmen met het sluiten van een tweetal anterieure overeenkomsten met de eigenaren van Stationsweg 100 en 104.