Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

dinsdag 11 januari 2022

19:30 - 23:55

Locatie
Digitaal via MS Teams
Voorzitter
Piet van der Vorst
Toelichting

In verband met de coronacrisis en de door het Kabinet afgekondigde maatregelen, gaat de raadsadviescommissie digitaal vergaderen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:05:51 - 00:06:13 - P. van der Vorst
00:06:14 - 00:07:24 - P. van Elmpt
00:07:25 - 00:07:33 - P. van der Vorst
00:07:34 - 00:10:11 - J. Smits
00:10:12 - 00:10:32 - P. van der Vorst
00:10:33 - 00:11:13 - J. Peggen
00:11:14 - 00:11:22 - P. van der Vorst
00:11:23 - 00:12:38 - J. den Teuning
00:12:39 - 00:14:13 - P. van der Vorst

Voorgesteld besluit

De raad besluit:
1. Het normenkader 2021 "Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de
rechtmatigheidscontrole" vast te stellen;
2. Bij de "Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Roerdalen
2020" artikel 4 buiten de reikwijdte van de accountantscontrole laten vallen;
3. Om te bepalen dat interne regelgeving waar wordt verwezen naar prestatielevering
buiten de reikwijdte van de accountantscontrole valt;
4. Het college te mandateren met de mogelijkheid van ondermandaat aan de
concerncontroller om in voorkomende gevallen ermee in te stemmen dat aan bepaalde
onderdelen van de verordeningen geen consequenties worden verbonden voor de
accountscontrole, voor zover dit samenhangt met effecten als gevolg van de coronacrisis.

00:14:14 - 00:14:36 - E. Dijkstra
00:14:37 - 00:14:42 - P. van der Vorst
00:14:43 - 00:15:24 - J. Smits
00:16:04 - 00:16:10 - P. van der Vorst
00:16:44 - 00:16:55 - E. Dijkstra
00:16:56 - 00:18:10 - P. van der Vorst

Voorgesteld besluit

De raad besluit:
1. De Afvalstoffenverordening Roerdalen 2020 in te trekken;
2. De Afvalstoffenverordening Roerdalen 2022 vast te stellen.

00:18:11 - 00:18:49 - L. Vestjens
00:18:50 - 00:20:11 - P. van der Vorst
00:20:12 - 00:20:49 - D. Mestrum
00:20:50 - 00:20:58 - P. van der Vorst
00:20:59 - 00:21:34 - E. Dijkstra
00:21:35 - 00:21:41 - P. van der Vorst
00:21:42 - 00:24:41 - J. Smits
00:25:48 - 00:26:07 - P. van der Vorst
00:26:08 - 00:26:50 - L. Vestjens
00:26:51 - 00:26:54 - P. van der Vorst
00:26:55 - 00:27:08 - J. Smits
00:27:09 - 00:30:03 - P. van der Vorst

Voorgesteld besluit

Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag voor een suppletie-uitkering uit het  Gemeentefonds indienen. Dit is een tegemoetkoming van 68% van de totale kosten ad. € 11.410 (excl. BTW) zijnde dus € 7.758,80. Het betreft een onderzoek t.b.v. natuurherstelwerkzaamheden in het Reigersbroek Montfort uitgevoerd door de Stichting Het Limburgs Landschap.

Voorgesteld besluit

Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van de VRLN.

00:30:04 - 00:30:38 - T. Joris
00:30:39 - 00:30:48 - P. van der Vorst
00:30:49 - 00:31:48 - J. Peggen
00:31:49 - 00:32:02 - P. van der Vorst
00:32:03 - 00:33:08 - E. Dijkstra
00:33:09 - 00:33:14 - P. van der Vorst
00:33:15 - 00:35:19 - M. de Boer-Beerta
00:35:20 - 00:35:27 - P. van der Vorst
00:35:28 - 00:36:05 - E. Dijkstra
00:36:06 - 00:36:10 - P. van der Vorst
00:36:39 - 00:37:23 - M. de Boer-Beerta
00:37:33 - 00:39:24 - P. van der Vorst

Voorgesteld besluit

1. Het beleidsplan wegbeheer 2022-2026 vast te stellen;
2. Het kwaliteitsniveau voor onderhoud aan de verharde wegen in de gemeente Roerdalen vast te stellen op
    ‘gedifferentieerd veilig’;
3. In te stemmen met een verhoging van het uitvoeringsbudget voor onderhoud aan de verharde wegen à € 232.500 en dit te            dekken uit de algemene middelen;
4. In te stemmen met een structurele verhoging van het investeringskrediet voor reconstructies van wegen in Roerdalen van
    € 1.400.000. De daarbij behorende kapitaallasten van € 35.000 te dekken uit de algemene middelen;
5. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen;
6. Het Beleidsplan, de begrotingswijziging en het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2022-02 Actueel overzicht van wegen die de gemeente wil laten 'verworden'
2022-03 Actualiseren van overzichtskaart van het wegennet binnen en buiten de bebouwde kom
00:39:28 - 00:41:46 - E. Dijkstra
00:41:49 - 00:41:54 - P. van der Vorst
00:41:57 - 00:42:14 - J. Aelen
00:42:18 - 00:44:37 - J. Peggen
00:44:41 - 00:45:39 - R. Ramakers
00:45:42 - 00:45:46 - P. van der Vorst
00:45:50 - 00:49:50 - L. Vestjens
00:49:53 - 00:50:06 - P. van der Vorst
00:50:10 - 00:55:29 - J. Smits
00:55:30 - 00:55:36 - P. van der Vorst
00:55:37 - 00:55:57 - R. Ramakers
00:55:58 - 01:02:44 - J. Smits
01:02:45 - 01:03:00 - P. van der Vorst
01:14:46 - 01:15:18 - L. Vestjens
01:15:19 - 01:15:22 - P. van der Vorst
01:15:23 - 01:15:39 - J. Smits
01:15:40 - 01:17:31 - P. van der Vorst

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het besluit van het college op 22
december 2021 om akkoord te geven op de offerte van de
BsGWt.w.v. € 94.115 inzake het aanpassen van de software
n.a.v. de wijziging van de heffingssystematiek
afvalstoffenheffing;
2. In te stemmen met het voorstel de post onvoorzien van
€75.000 in te zetten voor gedeeltelijke dekking van de
kosten genoemd in beslispunt 1 en het restant (€19.115) te
verwerken ten laste van het resultaat;
3. De financiële effecten genoemd in beslispunt 2 te verwerken
in de begroting 2022 (begrotingswijziging 2022-06).
Bijlage 1- Concept Raadsbesluit Extra kosten wijziging systematiek

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2022-04 Schriftelijke informatie verstrekken over de resultaten van het gesprek met de directie BsGW
01:17:32 - 01:17:59 - L. Vestjens
01:18:00 - 01:18:05 - P. van der Vorst
01:18:06 - 01:18:55 - R. Ramakers
01:18:56 - 01:19:01 - P. van der Vorst
01:19:02 - 01:19:29 - P. van Elmpt
01:19:30 - 01:19:36 - P. van der Vorst
01:19:37 - 01:20:52 - J. Peggen
01:20:53 - 01:20:58 - P. van der Vorst
01:20:59 - 01:21:59 - J. Aelen
01:22:00 - 01:22:07 - P. van der Vorst
01:22:08 - 01:24:13 - H. Nijskens
01:24:14 - 01:24:17 - P. van der Vorst
01:24:18 - 01:31:41 - J. Smits
01:31:42 - 01:31:59 - P. van der Vorst
01:32:00 - 01:33:53 - H. Nijskens
01:33:54 - 01:33:58 - P. van der Vorst
01:33:59 - 01:36:36 - J. Smits
01:36:37 - 01:37:24 - P. van der Vorst
01:37:25 - 01:37:34 - J. Aelen
01:37:35 - 01:37:54 - P. van der Vorst