Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsadviescommissie

dinsdag 11 januari 2022

19:30 - 23:55
Locatie

Digitaal via MS Teams

Voorzitter
Piet van der Vorst
Toelichting

In verband met de coronacrisis en de door het Kabinet afgekondigde maatregelen, gaat de raadsadviescommissie digitaal vergaderen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  00:05:36 - 00:05:50 - P. van der Vorst
  00:05:57 - 00:06:19 - P. van der Vorst
 3. 3

  00:06:00 - 00:06:19 - P. van der Vorst
  00:06:20 - 00:07:30 - P. van Elmpt
  00:07:31 - 00:07:39 - P. van der Vorst
  00:07:40 - 00:10:17 - J. Smits
  00:10:18 - 00:10:38 - P. van der Vorst
  00:10:39 - 00:11:19 - J. Peggen
  00:11:20 - 00:11:28 - P. van der Vorst
  00:11:29 - 00:12:44 - J. den Teuning
  00:12:45 - 00:14:19 - P. van der Vorst
 4. 4

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. Het normenkader 2021 "Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de
  rechtmatigheidscontrole" vast te stellen;
  2. Bij de "Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Roerdalen
  2020" artikel 4 buiten de reikwijdte van de accountantscontrole laten vallen;
  3. Om te bepalen dat interne regelgeving waar wordt verwezen naar prestatielevering
  buiten de reikwijdte van de accountantscontrole valt;
  4. Het college te mandateren met de mogelijkheid van ondermandaat aan de
  concerncontroller om in voorkomende gevallen ermee in te stemmen dat aan bepaalde
  onderdelen van de verordeningen geen consequenties worden verbonden voor de
  accountscontrole, voor zover dit samenhangt met effecten als gevolg van de coronacrisis.

  00:12:50 - 00:14:19 - P. van der Vorst
  00:14:20 - 00:14:42 - E. Dijkstra
  00:14:43 - 00:14:48 - P. van der Vorst
  00:14:49 - 00:15:30 - J. Smits
  00:16:10 - 00:16:16 - P. van der Vorst
  00:16:50 - 00:17:01 - E. Dijkstra
  00:17:02 - 00:18:16 - P. van der Vorst
 5. 5

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. De Afvalstoffenverordening Roerdalen 2020 in te trekken;
  2. De Afvalstoffenverordening Roerdalen 2022 vast te stellen.

  00:17:49 - 00:18:16 - P. van der Vorst
  00:18:17 - 00:18:55 - L. Vestjens
  00:18:56 - 00:20:17 - P. van der Vorst
  00:20:18 - 00:20:55 - D. Mestrum
  00:20:56 - 00:21:04 - P. van der Vorst
  00:21:05 - 00:21:40 - E. Dijkstra
  00:21:41 - 00:21:47 - P. van der Vorst
  00:21:48 - 00:24:47 - J. Smits
  00:25:54 - 00:26:13 - P. van der Vorst
  00:26:14 - 00:26:56 - L. Vestjens
  00:26:57 - 00:27:00 - P. van der Vorst
  00:27:01 - 00:27:14 - J. Smits
  00:27:15 - 00:30:09 - P. van der Vorst
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag voor een suppletie-uitkering uit het  Gemeentefonds indienen. Dit is een tegemoetkoming van 68% van de totale kosten ad. € 11.410 (excl. BTW) zijnde dus € 7.758,80. Het betreft een onderzoek t.b.v. natuurherstelwerkzaamheden in het Reigersbroek Montfort uitgevoerd door de Stichting Het Limburgs Landschap.

  00:28:03 - 00:30:09 - P. van der Vorst
 7. 7

  Voorgesteld besluit

  Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van de VRLN.

  00:29:40 - 00:30:09 - P. van der Vorst
  00:30:10 - 00:30:44 - T. Joris
  00:30:45 - 00:30:54 - P. van der Vorst
  00:30:55 - 00:31:54 - J. Peggen
  00:31:55 - 00:32:08 - P. van der Vorst
  00:32:09 - 00:33:14 - E. Dijkstra
  00:33:15 - 00:33:20 - P. van der Vorst
  00:33:21 - 00:35:25 - M. de Boer-Beerta
  00:35:26 - 00:35:33 - P. van der Vorst
  00:35:34 - 00:36:11 - E. Dijkstra
  00:36:12 - 00:36:16 - P. van der Vorst
  00:36:45 - 00:37:29 - M. de Boer-Beerta
  00:37:39 - 00:39:30 - P. van der Vorst
 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. Het beleidsplan wegbeheer 2022-2026 vast te stellen;
  2. Het kwaliteitsniveau voor onderhoud aan de verharde wegen in de gemeente Roerdalen vast te stellen op
      ‘gedifferentieerd veilig’;
  3. In te stemmen met een verhoging van het uitvoeringsbudget voor onderhoud aan de verharde wegen à € 232.500 en dit te            dekken uit de algemene middelen;
  4. In te stemmen met een structurele verhoging van het investeringskrediet voor reconstructies van wegen in Roerdalen van
      € 1.400.000. De daarbij behorende kapitaallasten van € 35.000 te dekken uit de algemene middelen;
  5. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen;
  6. Het Beleidsplan, de begrotingswijziging en het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-02 Actueel overzicht van wegen die de gemeente wil laten 'verworden'
  2022-03 Actualiseren van overzichtskaart van het wegennet binnen en buiten de bebouwde kom
  00:38:30 - 00:39:30 - P. van der Vorst
  00:39:34 - 00:41:52 - E. Dijkstra
  00:41:55 - 00:42:00 - P. van der Vorst
  00:42:03 - 00:42:20 - J. Aelen
  00:42:24 - 00:44:43 - J. Peggen
  00:44:47 - 00:45:45 - R. Ramakers
  00:45:48 - 00:45:52 - P. van der Vorst
  00:45:56 - 00:49:56 - L. Vestjens
  00:49:59 - 00:50:12 - P. van der Vorst
  00:50:16 - 00:55:35 - J. Smits
  00:55:36 - 00:55:42 - P. van der Vorst
  00:55:43 - 00:56:03 - R. Ramakers
  00:56:04 - 01:02:50 - J. Smits
  01:02:51 - 01:03:06 - P. van der Vorst
  01:13:34 - 01:13:42 - P. van der Vorst
  01:14:40 - 01:14:51 - P. van der Vorst
  01:14:52 - 01:15:24 - L. Vestjens
  01:15:25 - 01:15:28 - P. van der Vorst
  01:15:29 - 01:15:45 - J. Smits
  01:15:46 - 01:17:37 - P. van der Vorst
 9. 9

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het besluit van het college op 22
  december 2021 om akkoord te geven op de offerte van de
  BsGWt.w.v. € 94.115 inzake het aanpassen van de software
  n.a.v. de wijziging van de heffingssystematiek
  afvalstoffenheffing;
  2. In te stemmen met het voorstel de post onvoorzien van
  €75.000 in te zetten voor gedeeltelijke dekking van de
  kosten genoemd in beslispunt 1 en het restant (€19.115) te
  verwerken ten laste van het resultaat;
  3. De financiële effecten genoemd in beslispunt 2 te verwerken
  in de begroting 2022 (begrotingswijziging 2022-06).
  Bijlage 1- Concept Raadsbesluit Extra kosten wijziging systematiek

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-04 Schriftelijke informatie verstrekken over de resultaten van het gesprek met de directie BsGW
  01:16:45 - 01:17:37 - P. van der Vorst
  01:17:38 - 01:18:05 - L. Vestjens
  01:18:06 - 01:18:11 - P. van der Vorst
  01:18:12 - 01:19:01 - R. Ramakers
  01:19:02 - 01:19:07 - P. van der Vorst
  01:19:08 - 01:19:35 - P. van Elmpt
  01:19:36 - 01:19:42 - P. van der Vorst
  01:19:43 - 01:20:58 - J. Peggen
  01:20:59 - 01:21:04 - P. van der Vorst
  01:21:05 - 01:22:05 - J. Aelen
  01:22:06 - 01:22:13 - P. van der Vorst
  01:22:14 - 01:24:19 - H. Nijskens
  01:24:20 - 01:24:23 - P. van der Vorst
  01:24:24 - 01:31:47 - J. Smits
  01:31:48 - 01:32:05 - P. van der Vorst
  01:32:06 - 01:33:59 - H. Nijskens
  01:34:00 - 01:34:04 - P. van der Vorst
  01:34:05 - 01:36:42 - J. Smits
  01:36:43 - 01:37:30 - P. van der Vorst
  01:37:31 - 01:37:40 - J. Aelen
  01:37:41 - 01:38:00 - P. van der Vorst