Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld besluit

  1. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen in het gebied ‘A73 Roerdalen’ te Montfort/Sint Odiliënberg, aan te wijzen waarop de artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening met kenmerk 373.21.8042-GPN001 d.d. 4 november 2021 en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen/perceelsgedeelten, hun grootte alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van de openbare registers van het kadaster van (volledig bijgewerkt t/m) 25 oktober 2021 dan wel 1 november 2021;
  2. De onder beslispunt 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toegedachte bestemming ‘Bedrijventerrein, energieopwekking en aanverwante voorzieningen’ zeker te stellen, zoals aangeduid op de masterplantekeningen met kenmerk 373.21.8042-MPN001 d.d. 4 november 2021;
  3. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 9 november 2021 van het college van B&W, waarvan het besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
  4. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar;
  5. Dat voor afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht – indien de ruimtelijke planvorming nog niet zo ver is dat voor het gebied ‘A73 Roerdalen’ een bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan) is vastgesteld – zal worden overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie) als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
  6. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 7 februari 2022, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, zodat het voorkeursrecht met ingang van 8 februari 2022 rechtskracht heeft.
  7. Een voorlopig krediet van € 3.000.000 beschikbaar te stellen om te investeren in de aankoop van grond. De financieringslasten van de lening die hiervoor aangetrokken moeten worden zijn €4.500 en worden meegenomen in de totaal financiering in de loop van de jaren;
    8. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen Wet voorkeursrecht gemeenten “Gebiedsontwikkeling A73”.

Voorgesteld besluit

1. De beoordelingsmatrix Zon op Land vast te stellen;
2. In de eerste tranche 25 megawatt open te stellen voor initiatieven,
exclusief de ontwikkeling van het zonnepark op de stort;
3. In te stemmen om aangrenzend aan de stort samen met Coöperatie
Duurzaam Roerdalen de ontwikkeling van een participatief
zonnepark uit te werken;
4. De ontwikkeling van het Zonnepark Montfort (op de stort) en het
potentiële zonnepark aangrenzend aan de stort, geen onderdeel uit
te laten maken van de eerste tranche van 25 megawatt.