Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 22 april 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitaal via MS Teams
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Toelichting

In verband met de coronacrisis en de door het Kabinet afgekondigde maatregelen, gaat de gemeenteraad digitaal vergaderen.
De live vergadering is digitaal te bekijken via de gemeentelijke website en via het televisiekanaal OR6.

Indien het beeld- en geluidsverslag) hieronder niet werkt: kijk via een andere Browser: bijv. Mozilla Firefox.
Door een technisch mankement is er de eerste 2,5 minuten geen geluid.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-14 Principe-verzoeken wijzigingsbevoegdheid ruimtelijke ordening

Voorgesteld besluit:
de voorliggende agenda van de raadsvergadering van 22 april 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

de voorliggende agenda van de vergadering van 22 april 2021 vast te stellen.

Wilt u gebruikmaken van het schriftelijk spreekrecht? Stuur ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.

Er wordt met inachtneming van de criteria zoals opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Voorgesteld besluit:
kennis te nemen van de Lijst ingekomen stukken (periode 06/03/2021 - 09/04/2021)

Resultaat stemming

Besluit

kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 06/03/2021 – 09/04/2021).

Voorgesteld besluit:
de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 maart 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

De voorzitter deelt mede dat een omissie is geconstateerd bij in de concept besluitenlijst.
Bij agendapunt 10. Motie vreemd aan de orde van de dag: Huishoudelijke hulp WMO is de navolgende zin opgenomen; “De voorzitter legt de motie 2021M03, ingediend door de fractie van Roerstreek Lokaal!, ter besluitvorming voor aan de raad.”
De betreffende motie werd echter ingediend door het CDA, Democraten Roerdalen, PvdA en Roerstreek Lokaal!.
De voorzitter stelt voor de tekst als volgt te wijzigen; “De voorzitter legt de motie 2021M03, ingediend door de fracties van het CDA, Democraten Roerdalen, PvdA en Roerstreek Lokaal!, ter besluitvorming voor aan de raad.”
De gemeenteraad besluit, zonder stemming en met inachtneming van de voorgestelde wijziging, de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 18 maart 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een woning aan de Bosserveldweg (ong.) Sint Odiliënberg.

Besluit

Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een woning aan de Bosserveldweg (ong.) Sint Odiliënberg.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. Het bestemmingsplan 'Gestraatje 50 en S0a Montfort' getekend op de ondergrond met identificatienummer
NL.IMRO.1669.BPMFT2020GESTRTJS0-VG01, ongewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT2020GESTRTJS0-OW01, zoals dat met ingang van 21 december 2020 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.1 2 Wro vaststellen.

Besluit

1. Het bestemmingsplan 'Gestraatje 50 en S0a Montfort' getekend op de ondergrond met identificatienummer
NL.IMRO.1669.BPMFT2020GESTRTJS0-VG01, ongewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT2020GESTRTJS0-OW01, zoals dat met ingang van 21 december 2020 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.1 2 Wro vaststellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

- De beide buitenbaden in het zomerseizoen 2021 open te houden voor zover dat past binnen de hiervoor beschikbare middelen in de begroting 2021;
- De businesscases van de burgerinitiatieven, nu in voorbereiding en gericht op een overname van het beheer van de buitenbaden binnen de afgesproken financiële kaders, ter definitieve besluitvorming aan de raad voor te leggen uiterlijk in de raadsvergadering vóór de begrotingsbehandeling 2022-2025.

Besluit

- De beide buitenbaden in het zomerseizoen 2021 open te houden voor zover dat past binnen de hiervoor beschikbare middelen in de begroting 2021;
- De businesscases van de burgerinitiatieven, nu in voorbereiding en gericht op een overname van het beheer van de buitenbaden binnen de afgesproken financiële kaders, ter definitieve besluitvorming aan de raad voor te leggen uiterlijk in de raadsvergadering vóór de begrotingsbehandeling 2022-2025.

Moties

Titel
Motie 2021M04 Vreemd aan de orde van de Dag: Aansluiting bij FNV coalitie minimumloon van 14 euro