Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 3 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Toelichting

In verband met de coronacrisis en de door het Kabinet afgekondigde maatregelen, gaat de gemeenteraad digitaal vergaderen.

De live vergadering is digitaal te bekijken via de gemeentelijke website en via het televisiekanaal OR6.

Indien het beeld- en geluidsverslag) hieronder niet werkt: kijk via een andere Browser: bijv. Mozilla Firefox.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:08:40 - 00:12:30 - M. de Boer-Beerta
00:12:32 - 00:16:18 - R. Slangen
00:16:29 - 00:20:06 - J. den Teuling
00:20:40 - 00:26:10 - R. Wolters
00:26:26 - 00:27:44 - J. den Teuling
00:27:45 - 00:36:31 - M. de Boer-Beerta
00:36:35 - 00:37:58 - J. Cremers
00:38:08 - 00:39:05 - J. Aelen
00:39:06 - 00:49:31 - M. de Boer-Beerta
00:49:31 - 00:53:40 - H. Nijskens
00:53:40 - 00:54:01 - M. de Boer-Beerta
00:54:01 - 00:55:52 - L. Vestjens
00:55:52 - 00:58:17 - J. Roubroeks
00:58:17 - 01:01:39 - H. van der Linden
01:01:39 - 01:05:55 - J. den Teuling
01:05:55 - 01:08:43 - H. Nijskens
01:08:43 - 01:12:47 - J. den Teuling
01:12:47 - 01:14:13 - H. van der Linden
01:14:13 - 01:15:34 - J. Roubroeks
01:15:34 - 01:15:49 - M. de Boer-Beerta
01:15:49 - 01:16:14 - J. den Teuling
01:16:14 - 01:17:28 - M. de Boer-Beerta
01:17:28 - 01:20:09 - J. van Kruchten
01:20:09 - 01:23:00 - H. van der Linden
01:23:00 - 01:27:39 - J. den Teuling
01:27:39 - 01:28:31 - M. de Boer-Beerta
01:28:31 - 01:34:03 - G. van Elmpt-Huts
01:34:03 - 01:34:30 - H. Nijskens
01:34:30 - 01:35:25 - J. Vogels
01:35:25 - 01:36:30 - M. Thevissen
01:36:30 - 01:38:05 - P. van der Vorst
01:38:05 - 01:40:37 - H. Nijskens
01:40:37 - 01:42:10 - J. Aelen
01:42:10 - 01:44:04 - G. van Elmpt-Huts
01:44:04 - 01:47:45 - J. Roubroeks
01:47:45 - 01:50:05 - H. Nijskens
01:50:05 - 01:50:45 - J. Roubroeks
01:50:45 - 01:56:21 - J. Smits
01:56:21 - 01:56:45 - P. van der Vorst
01:56:45 - 01:57:06 - M. de Boer-Beerta
01:57:06 - 01:57:51 - H. Nijskens
01:57:51 - 02:00:33 - M. de Boer-Beerta
02:00:33 - 02:03:07 - H. Nijskens
02:03:07 - 02:03:53 - J. Vogels
02:03:53 - 02:05:12 - H. van der Linden
02:05:12 - 02:10:50 - J. Smits
02:10:50 - 02:12:07 - H. van der Linden
02:12:07 - 02:23:05 - M. de Boer-Beerta

Voorgesteld besluit:
De voorliggende agenda van de raadsvergadering van 3 juni 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder stemming besluit de raad de voorliggende agenda, met inachtneming van het vorenstaande, vast te stellen.

1. De heer drs. M.J.F. van Helvert, wonende in de gemeente Sittard, in verband met ziekte van
wethouder mevrouw E. Cuijpers, te benoemen tot tijdelijk wethouder van de gemeente
Roerdalen, ingaande 3 juni 2021 tot en met 8 september 2021, met een dienstverband van
0,5 (fte);
2. De kosten van het tijdelijk wethouderschap voor de periode van 14 weken worden
begrotingstechnisch verantwoord in de halfjaarrapportage 2021;
3. De heer drs. M.J.F. van Helvert, ingaande 3 juni 2021, voor de tijd van een jaar ontheffing te
verlenen van de vereiste van ingezetenschap.

Besluit

De voorzitter doet mondeling verslag van de stemming over de voordracht van de heer M. van Helvert als tijdelijke wethouder van de gemeente Roerdalen met een tijdsbestedingsnorm van 0,5 (fte).
Er zijn 18 stemmen uitgebracht op de heer M. van Helvert.
Er is 1 blanco stembriefje ingeleverd.
De voorzitter concludeert dat daarmee de heer M. van Helvert is benoemd tot tijdelijke wethouder van de gemeente Roerdalen met een dienstverband van 0,5 (fte).
De heer M. van Helvert aanvaardt vervolgens zijn benoeming.

Voorts besluit de gemeenteraad zonder stemming:
2.  De kosten van het tijdelijk wethouderschap voor de periode van 14 weken worden begrotingstechnisch verantwoord in de halfjaarrapportage 2021;
3.  De heer drs. M.J.F. van Helvert, ingaande 3 juni 2021, voor de tijd van een jaar ontheffing te  verlenen van de vereiste van ingezetenschap.

Wilt u gebruikmaken van het schriftelijk spreekrecht? Stuur ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.

Er wordt met inachtneming van de criteria zoals opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de Lijst ingekomen stukken (periode 10/04/2021 - 21/05/2021).

Resultaat stemming

Besluit

Met de aanvulling dat de burgerbrief met ontvangstdatum 14 april 2021, onder vermelding van “Vragen/ ideeën nieuwe weg te Vlodrop” het afdoeningsadvies “Voor kennisgeving aannemen” krijgt, kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 10/04/2021 – 21/05/2021).

04:52:13 - 04:55:05 - G. van Elmpt-Huts
04:55:05 - 04:56:48 - J. Smits
04:56:48 - 04:57:23 - G. van Elmpt-Huts
04:57:23 - 04:58:50 - M. de Boer-Beerta

Voorgesteld besluit:
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 april 2021 vast te stellen

Resultaat stemming

Besluit

tot vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 22 april 2021.

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2021-1 van de GR Omnibuzz;
Kennis te nemen van de concept begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 van de GR Omnibuzz.

Resultaat stemming

Besluit

• Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2021-1 van de GR Omnibuzz;
• Kennis te nemen van de concept begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 van  de GR Omnibuzz.

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de Conceptbegroting 2022 van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Resultaat stemming

Besluit

kennis te nemen van de Conceptbegroting 2022 van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 GR VRLN.

Resultaat stemming

Besluit

kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 GR VRLN.

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 van de GR RUD LN.

Resultaat stemming

Besluit

kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 van de GR RUD LN.

Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2021-2 van de GR SC MER;
2. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de GR SC MER;
3. Ten aanzien van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de GR SC MER de navolgende zienswijze kenbaar te maken:
a. Bij eerdere adviezen over de zienswijze op voorstellen van het SC MER hebben we het belang benadrukt van het gebruik van een objectieve monitor voor bedrijfsvoering, zoals de zienswijze op de meerjarenraming luidde: "vanaf begrotingsjaar 2022 zal de
gemeenteraad in stootmoeten worden gesteld de bedrijfsvoering te kunnen monitoren.
Dit kan door afspraken te maken over kengetallen en parameters van de bedrijfsvoering die via een instrument als Vensters voor Bedrijfsvoering kunnen worden gemeten. Dit zal dan onderdeel moeten uitmaken van het op te stellen uitvoeringsprogramma bedrijfsvoering." Uit de begroting van SC MER blijkt dat het inregelen van het benchmark instrument Vensters voor Bedrijfsvoering pas kan gebeuren als de andere vergelijkbare gemeenten in Nederland het voorgaande jaar of de voorgaande jaren hebben afgesloten en de tool hebben ingevuld. Daarom kon het SC MER niet starten met de benchmark vóórdat de programmabegroting moest worden aangeboden aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Wij hebben begrip voor deze onvoorziene vertraging, maar verzoeken u- zodra het instrument beschikbaar is met gevalideerde gegevens voor het SC MER - deze informatie met onze gemeenteraad te delen en hierop een toelichting te verstrekken. Wij verwachten dat u dit via de Planning & Control momenten doet.
b. Wij constateren dat u op de goede weg bent door het inzetten op een structurele bezuiniging. Die zien we ook terug in het historische overzicht dat u in de aanbiedingsbrief weergeeft. Wij willen echter zien dat de neerwaartse lijn van gemeentelijke bijdragen aan het SC MER sterker daalt tot circa 8% van het begrotingstotaal in 2024 t.o.v. het begrotingsjaar 2020 (inclusief begrotingswijziging 2021-1) van het SC MER.

Resultaat stemming

Besluit

1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2021-2 van de GR SC MER;
2. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de GR  SC MER;
3. Ten aanzien van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de GR SC  MER de navolgende zienswijze kenbaar te maken:
De begroting dient duidelijker in beeld te brengen welke taken tijdelijk aan de MER per gemeente worden opgedragen en waarom. Vervolgens moet duidelijk blijken hoe en of bezuinigingstaakstellingen worden behaald. Daartoe kan een benchmark instrument worden ingezet waarmee gestuurd kan worden op reeds ingeboekte besparingen in onze gemeentelijke begroting ter grootte van € 540.000,- in 2024.

Amendementen

Titel
Amendement 2021A01 Duidelijker in beeld brengen welke taken tijdelijk aan MER per gemeente en hoe bezuinigingstaakstellingen worden behaald

Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 van de GR Westrom;
2. Ten aanzien van de conceptbegroting 2022 van de GR Westrom de navolgende zienswijze kenbaar te maken:
Het opstellen van een strategienota ten aanzien van de doorontwikkeling participatie. De uitdaging voor Westrom om het operationeel resultaat te verbeteren blijft de komende jaren groot door de vergrijzing van de populatie, de hogere uitstroom van medewerkers en de instroom van een zwakkere doelgroep. Het behouden en uitbreiden van arbeidsplaatsen voor de doelgroep via de Participatiewet is van groot belang.
We verwachten dat dit mogelijk is met de doorontwikkeling van de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet. Daarom wordt de GR Westrom gevraagd om zo spoedig mogelijk na de besluitvorming over de doorontwikkeling Participatiewet een strategienota voor GR Westrom op te stellen en deze ter kennisname naar de raad te sturen.

Resultaat stemming

Besluit

1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 van de GR Westrom;
2. Ten aanzien van de conceptbegroting 2022 van de GR Westrom de navolgende zienswijze kenbaar te maken:
Het opstellen van een strategienota ten aanzien van de doorontwikkeling participatie. De
uitdaging voor Westrom om het operationeel resultaat te verbeteren blijft de komende jaren groot door de vergrijzing van de populatie, de hogere uitstroom van medewerkers en de instroom van een zwakkere doelgroep. Het behouden en uitbreiden van arbeidsplaatsen voor de doelgroep via de Participatiewet is van groot belang.
We verwachten dat dit mogelijk is met de doorontwikkeling van de uitvoering van het
werkdeel van de Participatiewet. Daarom wordt de GR Westrom gevraagd om zo spoedig
mogelijk na de besluitvorming over de doorontwikkeling Participatiewet een strategienota
voor GR Westrom op te stellen en deze ter kennisname naar de raad te sturen.

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerp-meerjarenraming 2022-2026 van de GR BsGW.

Resultaat stemming

Besluit

kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerp-meerjarenraming 2022-2026 van de GR BsGW.

Moties

Titel
Motie 2021M06 NCNP-bureaus op VNG-agenda plaatsen

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2022 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

Resultaat stemming

Besluit

kennis te nemen van de concept programmabegroting 2022 van de GR Reinigingsdienst Maasland.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De grondexploitatie Holsterveld Vlodrop te (her)openen.

Besluit

de grondexploitatie Holsterveld Vlodrop te (her)openen met dien verstande dat voor de woningen een marktconforme grondprijs wordt bedongen.

Amendementen

Titel
Amendement 2021A02 Marktconforme prijs

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-25 Zelfbewoningplicht onderzoeken
2021-26 Planvoorraadlijst
02:25:05 - 02:28:30 - F. Peeters
02:28:30 - 02:31:56 - H. Nijskens
02:31:56 - 02:34:22 - P. van der Vorst
02:34:22 - 02:37:16 - M. Thevissen
02:37:16 - 02:40:37 - L. Wolters
02:40:37 - 02:45:45 - J. Smits
02:45:45 - 02:46:18 - H. Nijskens
02:46:18 - 02:48:51 - J. Smits
02:48:51 - 02:49:54 - R. Wolters
02:49:54 - 02:50:49 - R. Slangen
02:50:49 - 02:51:47 - J. Smits
02:51:47 - 02:52:15 - M. Thevissen
02:52:15 - 02:52:33 - J. Smits
02:52:33 - 02:52:56 - R. Wolters
02:52:56 - 02:55:49 - J. Smits
02:55:49 - 02:56:54 - M. Thevissen
02:56:54 - 02:57:23 - M. de Boer-Beerta
02:57:23 - 02:59:45 - J. Smits
02:59:45 - 03:00:01 - M. de Boer-Beerta
03:00:01 - 03:01:30 - J. Aelen
03:01:30 - 03:02:18 - P. van der Vorst
03:02:18 - 03:05:14 - T. Joris
03:05:14 - 03:05:45 - J. Aelen
03:05:45 - 03:09:32 - H. Nijskens
03:09:32 - 03:10:11 - T. Joris
03:10:11 - 03:10:40 - R. Slangen
03:10:40 - 03:11:12 - P. van der Vorst
03:11:12 - 03:12:22 - J. Smits
03:12:52 - 03:13:05 - M. de Boer-Beerta
03:13:05 - 03:13:20 - F. Peeters
03:13:20 - 03:13:30 - M. de Boer-Beerta
03:13:30 - 03:14:02 - H. van der Linden
03:14:02 - 03:14:45 - G. van Elmpt-Huts
03:14:45 - 03:15:08 - M. de Boer-Beerta
03:15:08 - 03:15:52 - J. Roubroeks
03:15:52 - 03:16:42 - M. de Boer-Beerta
03:16:42 - 03:17:13 - L. Vestjens
03:17:13 - 03:18:07 - F. Peeters
03:18:07 - 03:18:40 - M. de Boer-Beerta
03:18:40 - 03:18:50 - J. Roubroeks
03:18:50 - 03:19:52 - H. Nijskens
03:19:52 - 03:20:27 - P. van der Vorst
03:20:27 - 03:20:53 - T. Joris
03:20:53 - 03:26:21 - M. de Boer-Beerta

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

De Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vast te stellen.

Besluit

de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vast te stellen.

Amendementen

Titel
Amendement 2021A03 Buffer bewouwing RES

Moties

Titel
Motie 2021M07 RES Grootschalige projecten
03:27:46 - 03:31:02 - M. de Boer-Beerta
03:31:02 - 03:35:16 - H. Nijskens
03:35:16 - 03:37:43 - F. Peeters
03:37:43 - 03:40:15 - W. van Pol
03:40:15 - 03:51:09 - H. van der Linden
03:51:09 - 03:51:23 - W. van Pol
03:51:23 - 03:55:25 - H. van der Linden
03:55:25 - 03:56:26 - W. van Pol
03:56:26 - 03:57:37 - H. van der Linden
03:57:37 - 03:58:23 - F. Peeters
03:58:23 - 03:59:29 - H. van der Linden
03:59:29 - 04:02:22 - H. Nijskens
04:02:22 - 04:02:56 - W. van Pol
04:02:56 - 04:03:36 - H. Nijskens
04:03:36 - 04:09:38 - L. Wolters
04:09:38 - 04:20:35 - J. Smits
04:28:41 - 04:31:17 - H. Nijskens
04:31:17 - 04:31:50 - W. van Pol
04:31:50 - 04:34:13 - H. van der Linden
04:34:13 - 04:34:27 - M. de Boer-Beerta
04:34:27 - 04:35:32 - J. Smits
04:35:58 - 04:38:12 - M. de Boer-Beerta

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1.  In te stemmen met het realiseren van de maatschappelijke opgave en de geformuleerde  ambitie voor de uitvoering van de Participatiewet, zoals uitgewerkt in dit raadsvoorstel en het  bijgevoegde programma ‘Doorontwikkeling Participatiewet in een regionale samenwerking’;
2.  De voorgestelde kaders zoals uitgewerkt in 1.3 bladzijde 6 voor de ontwikkeling van een  nieuwe entiteit in dit raadsvoorstel vast te stellen;
3.  Over de nieuwe entiteit in het najaar 2021 een definitief besluit te nemen, nadat alle facetten  die nodig zijn voor de oprichting zijn uitgewerkt in een bedrijfsplan en de raden hun wensen en  bedenkingen hebben kunnen meegeven.

Besluit

1.  In te stemmen met het realiseren van de maatschappelijke opgave en de geformuleerde  ambitie voor de uitvoering van de Participatiewet, zoals uitgewerkt in dit raadsvoorstel en het  bijgevoegde programma ‘Doorontwikkeling Participatiewet in een regionale samenwerking’;
2.  De voorgestelde kaders zoals uitgewerkt in 1.3 bladzijde 6 voor de ontwikkeling van een  nieuwe entiteit in dit raadsvoorstel vast te stellen;
3.  Over de nieuwe entiteit in het najaar 2021 een definitief besluit te nemen, nadat alle facetten  die nodig zijn voor de oprichting zijn uitgewerkt in een bedrijfsplan en de raden hun wensen en  bedenkingen hebben kunnen meegeven.

04:38:12 - 04:38:27 - H. Nijskens
04:38:27 - 04:38:47 - J. Aelen
04:38:47 - 04:39:04 - M. de Boer-Beerta
04:39:04 - 04:39:23 - G. van Elmpt-Huts
04:39:23 - 04:39:44 - M. de Boer-Beerta
04:39:44 - 04:42:13 - J. van Kruchten
04:42:13 - 04:43:22 - M. Baden
04:43:22 - 04:43:50 - T. Joris
04:43:50 - 04:44:31 - H. van der Linden
04:44:31 - 04:49:50 - J. den Teuling
04:49:50 - 04:50:49 - H. van der Linden
04:50:49 - 04:52:13 - M. de Boer-Beerta

Moties

Titel
Motie 2021M05 Buisleidingen Chemelot door natuurgebied

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-27 Punt 1 motie uitvoeren