Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 18 maart 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitaal via MS Teams
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Toelichting

In verband met de coronacrisis en de door het Kabinet afgekondigde maatregelen, gaat de gemeenteraad digitaal vergaderen.

De vergadering is digitaal te bekijken via de gemeentelijke website en via het televisiekanaal OR6.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld besluit:
de voorliggende agenda van de raadsvergadering van 18 maart 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

met de aantekening dat agendapunt 9 en 10 aan de voorlopige agenda zijn toegevoegd, de voorliggende agenda van de raadsvergadering van 18 maart 2021 vast te stellen.

Wilt u gebruikmaken van het schriftelijk spreekrecht? Stuur ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.

Er wordt met inachtneming van de criteria zoals opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Voorgesteld besluit:
kennis te nemen van de Lijst ingekomen stukken (periode 23/1/2021 - 5/03/2021)

Resultaat stemming

Besluit

Zonder stemming besluit de gemeenteraad kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 23/01/2021 – 05/03/2021).

Voorgesteld besluit:
de besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 februari 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

tot vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 4 februari 2021.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. Het bestemmingsplan ‘Maasbrachterweg 3 Montfort’ getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT2020MAASBRWG3-VG01, ongewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT2020MAASBRWG3-OW01, zoals dat met ingang van 12 november 2020 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Besluit

1. Het bestemmingsplan ‘Maasbrachterweg 3 Montfort’ getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT2020MAASBRWG3-VG01, ongewijzigd vast te stellen, getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT2020MAASBRWG3-OW01, zoals dat met ingang van 12 november 2020 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds in te dienen voor een door NV Waterleiding Maatschappij Limburg uitgevoerd onderzoek voor de sanering waterleiding in Linne & Posterholt ter hoogte van 70% van de totale kosten ad. € 214.628,13 (excl. BTW) zijnde dus € 150.239,69.

Besluit

bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds in te dienen voor een door NV Waterleiding Maatschappij Limburg uitgevoerd onderzoek voor de sanering waterleiding in Linne & Posterholt ter hoogte van 70% van de totale kosten ad. € 214.628,13 (excl. BTW) zijnde dus € 150.239,69.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de effecten van decembercirculaire 2020.
2. Het beschikbaar stellen van de ontvangen gelden voor:
a. de organisatie van de tweede Kamerverkiezingen (€ 30.500);
b. ondersteuning lokale voorzieningen (€ 65.000);
c. flankerend beleid participatie (€ 92.000).
3. In te stemmen met de verlaging van de onttrekking uit de reserve "afdekking tekorten" voor respectievelijk € 206.000 en € 205.000 in de jaren 2022 en 2023.
4. In te stemmen met een onttrekking aan de algemeen reserve van € 132.000 voor de ondersteuning van lokale voorzieningen.
5. In te stemmen met de 6de begrotingswijziging 2021.

Besluit

1. Kennis te nemen van de effecten van decembercirculaire 2020.
2. Het beschikbaar stellen van de ontvangen gelden voor:
a. de organisatie van de tweede Kamerverkiezingen (€ 30.500);
b. ondersteuning lokale voorzieningen (€ 65.000);
c. flankerend beleid participatie (€ 92.000).
3. In te stemmen met de verlaging van de onttrekking uit de reserve "afdekking tekorten" voor respectievelijk € 206.000 en € 205.000 in de jaren 2022 en 2023.
4. In te stemmen met een onttrekking aan de algemeen reserve van € 132.000 voor de ondersteuning van lokale voorzieningen.
5. In te stemmen met de 6de begrotingswijziging 2021.

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie 2021M02 vreemd aan de orde van de dag Bouwplan Paarloweg 3 te Sint Odiliënberg

Resultaat stemming

Moties

Titel
Motie 2021M03 vreemd aan de orde van de dag; Huishoudelijke hulp WMO

Toezeggingen- en actiepuntenlijst

Titel
2021-12 Procedure koffieshopbeleid Roermond