Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 10 maart 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Toelichting

Met uitloopmogelijkheid naar vrijdag 11 maart 2022

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorgesteld besluit:
  de agenda van de raadsvergadering van 10 maart 2022 vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  met inachtneming van het toevoegen van agendapunt A1. Interpellatiedebat Perikelen Boomstraat 18a te Posterholt en van twee moties vreemd aan de orde van de dag (agendapunt 17 en 18, de agenda van de vergadering van 10 maart 2022 gewijzigd vast te stellen.

 2. 1.a

 3. 2

  Wilt u gebruikmaken van het schriftelijk spreekrecht? Stuur ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.

 4. 3

  Voorgesteld besluit:
  Kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken periode 22/1/2022 - 25/02/2022.

  Resultaat stemming

  Besluit

  kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 22 /01/2022 – 25/02/2022).

 5. 4

  Voorgesteld besluit:
  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 3 februari 2022 vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de ge¬meente Roerdalen van 3 februari 2022 vast te stellen.

 6. 5

  Voorgesteld besluit:
  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 10 februari 2022 vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 10 februari 2022 (voortgezette behandeling van de raadsvergadering van 3 februari 2022) vast te stellen.

 7. 6

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds. Dit is een tegemoetkoming van 68% van de  totale kosten ad. € 84.500 (excl. BTW) zijnde dus € 57.460.

  Besluit

  Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds. Dit is een tegemoetkoming van 68% van de  totale kosten ad. € 84.500 (excl. BTW) zijnde dus € 57.460.

 8. 7

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de verwerking van de effecten van de decembercirculaire 2021 voor de jaren 2022 tot en met 2025.
  2. Het beschikbaar stellen van de ontvangen gelden voor:
  a. Verhoging salarislasten zorgdomein: WMO+Jeugd (€ 97.000 in 2022 en €96.000 per jaar in 2023 t/m 2025);
  b. Versterking ondersteuning sociale wijkteams (€ 38.000 in 2022 en €37.000 per jaar in 2023 t/m 2025);
  c. Robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 22.000 in 2022 en €24.000 per jaar in 2023 t/m 2025).
  d. Extra kosten Gemeenteraadsverkiezingen Covid-19 (€ 46.000)
  e. Verbeteren gemeentelijke dienstverlening: systeemleren (€6.000 per jaar in 2022 t/m 2025).
  3. In te stemmen met een onttrekking aan de algemene reserve van € 35.000 voor de ondersteuning van het lokale cultuuraanbod.
  4. De 9de begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de verwerking van de effecten van de decembercirculaire 2021 voor de jaren 2022 tot en met 2025.
  2. Het beschikbaar stellen van de ontvangen gelden voor:
  a. Verhoging salarislasten zorgdomein: WMO+Jeugd (€ 97.000 in 2022 en € 96.000 per jaar in 2023 t/m 2025);
  b. Versterking ondersteuning sociale wijkteams (€ 38.000 in 2022 en € 37.000 per jaar in 2023 t/m 2025);
  c. Robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 22.000 in 2022 en € 24.000 per jaar in 2023 t/m 2025).
  d. Extra kosten Gemeenteraadsverkiezingen Covid-19 (€ 46.000)
  e. Verbeteren gemeentelijke dienstverlening: systeemleren (€ 6.000 per jaar in 2022 t/m 2025).
  3. In te stemmen met een onttrekking aan de algemene reserve van € 35.000 voor de ondersteuning van het lokale cultuuraanbod.
  4. De 9de begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

 9. 8

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De navolgende Verordening nadeelcompensatie Roerdalen 2022 vast te stellen.

 10. 9

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen
    aan de Weg achter het Koebroek 5 in Vlodrop aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en
    met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij
    dit besluit behorende kadastrale fragment (bijlage 1);
   2. De onder beslispunt 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de
    toebedachte bestemming' wonen, energieopwekking en aanverwante voorzieningen of
    een maatschappelijke functie' (aanverwante voorzieningen vanwege onder meer
    infrastructuur voor ontsluiting) zeker te stellen zoals geduid op de masterplantekening
    (bijlage 2);
   3. De ingediende zienswijze d.d. 22 februari 2022, ontvankelijk maar ongegrond te verklaren
    conform bijgevoegde concept reactie (bijlage 3);
   4. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 11 januari 2022 van het college
    van B&W, waarvan het besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht
    heeft;
   5. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft
    van drie jaar;
   6. Dat na afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht, indien de ruimtelijke
    planvorming nog niet zover is, zal worden overgegaan tot vaststelling van een
    structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een Omgevingsvisie) als
    grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
   7. Dit besluit te publiceren in het Gemeentebladen kenbaar te maken conform de eisen die
    artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid
    publieksrechtelijke beperkingen zodat het voorkeursrecht rechtskracht heeft.

  Besluit

  met inachtneming van de Nota van wijzigingen van 8 maart 2022:

  1. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen aan de Weg achter het Koebroek 5 in Vlodrop aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale fragment (bijlage 1);

  2. De onder beslispunt 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toebedachte bestemming' wonen, energieopwekking en aanverwante voorzieningen of een maatschappelijke functie' (aanverwante voorzieningen vanwege onder meer infrastructuur voor ontsluiting) zeker te stellen zoals geduid op de masterplantekening(bijlage 2);
  3. De ingediende zienswijze d.d. 22 februari 2022, ontvankelijk maar ongegrond te verklaren conform bijgevoegde concept reactie (bijlage 3);
  4. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 11 januari 2022 van het college van B&W, waarvan het besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
  5. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar;
  6. Dat na afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht, indien de ruimtelijke planvorming nog niet zover is, zal worden overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een Omgevingsvisie) als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
  7. Dit besluit te publiceren in het Gemeentebladen kenbaar te maken conform de eisen die artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publieksrechtelijke beperkingen zodat het voorkeursrecht rechtskracht heeft.

 11. 10

  Voorgesteld besluit:
  1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Eerste hulp bij schulden”;
  2. De door de rekeningkamercommissie hierna verwoorde aanbevelingen te onderschrijven en te bevorderen dat de hierna genoemde aanbevelingen worden opgepakt:
  a. College: Verbeter de uitvoering van schuldhulpverleningstrajecten.
  b. College: Stel de optimale vorm van de samenwerking tussen de schuldhulpverleningsorganisaties vast en zoek elkaar op.
  c. Raad: Schuldenaren zijn mede afhankelijk van de armoede-instrumenten. College: Gebruik deze instrumenten om het bereik van schuldhulpverlening te verhogen.
  d. College: Communiceer actief en blijvend over schuldhulpverlening.
  e. Raad: Controleer de effecten en het bereik van schuldhulpverlening. College: Monitor de resultaten en effecten van schuldhulpverlening.

  Resultaat stemming

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Eerste hulp bij schulden”;
   2. De door de rekeningkamercommissie hierna verwoorde aanbevelingen te onderschrijven en te bevorderen dat de hierna genoemde aanbevelingen worden opgepakt:
   a. College: Verbeter de uitvoering van schuldhulpverleningstrajecten.
   b. College: Stel de optimale vorm van de samenwerking tussen de schuldhulpverleningsorganisaties vast en zoek elkaar op.
   c. Raad: Schuldenaren zijn mede afhankelijk van de armoede-instrumenten. College: Gebruik deze instrumenten om het bereik van schuldhulpverlening te verhogen.
   d. College: Communiceer actief en blijvend over schuldhulpverlening.
   e. Raad: Controleer de effecten en het bereik van schuldhulpverlening. College: Monitor de resultaten en effecten van schuldhulpverlening.

  Moties

  Titel
  Motie 2022M08 Instellen Armoedefonds
 12. 11

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1: De vrijgekomen GOML-gelden voor de gemeente Roerdalen van €24.922 toe te voegen aan de budgetten bestuurlijke samenwerking.
  2: Uit de vrijgekomen GOML-gelden een bedrag van € 1 per inwoner,totaal € 20.580 te reserveren als startbijdrage voor de
  Investeringsagenda Midden-Limburg en het restant van de GOMLgelden toe te voegen aan het resultaat.
  3: 10de begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  Besluit

  1: De vrijgekomen GOML-gelden voor de gemeente Roerdalen van € 24.922 toe te voegen aan de budgetten bestuurlijke samenwerking.
  2: Uit de vrijgekomen GOML-gelden een bedrag van € 1 per inwoner, totaal € 20.580 te reserveren als startbijdrage voor de
  Investeringsagenda Midden-Limburg en het restant van de GOMLgelden toe te voegen aan het resultaat.
  3: 10de begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  Moties

  Titel
  Motie 2022M09 Investeringsagenda Midden-Limburg - Evaluatie

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-20 Overzicht projecten GOML-gelden die nog niet zijn uitgevoerd
  2022-21 Overzicht op de investeringsagenda SML geplaatste projecten tussen 2022-2032
 13. 12

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De Gedragscode bestuurlijke integriteit zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 2 januari 2007 in te trekken.
  2. De Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Roerdalen 2022, inclusief Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Roerdalen 2022 (bijlage 1) vast te stellen .
  3. De Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders gemeente Roerdalen 2022, inclusief Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Roerdalen 2022 (bijlage 1) vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2022A05 Gedragscode tevens op burgerleden van toepassing

  Moties

  Titel
  Motie 2022M10 periodieke gesprekken
 14. 13

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De raad conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel en -besluit voor te stellen:

  1. Het gemeentelijk rioleringsprogramma Roerdalen 2022-2026 vast te stellen;
  2. De rioolheffing jaarlijks te verhogen met €6,- (excl. Inflatie) tot €238,- in 2026;
  3. Voor de jaren 2022 en 2023 uit de exploitatie jaarlijks een bedrag van €20.750,- te labelen voor deelname aan de regionale stimuleringsregeling voor het afkoppelen van private terreinen 2022 en 2023;
  4. Het college opdracht te geven om voorwaarden op te stellen zodat de subsidie zoals omschreven in punt 3, kan worden verleend;
  5. De 7e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  Besluit

  1. Het gemeentelijk rioleringsprogramma Roerdalen 2022-2026 vast te stellen;
  2. De rioolheffing jaarlijks te verhogen met € 6,- (excl. Inflatie) tot € 238,- in 2026;
  3. Voor de jaren 2022 en 2023 uit de exploitatie jaarlijks een bedrag van € 20.750,- te labelen voor deelname aan de regionale stimuleringsregeling voor het afkoppelen van private terreinen 2022 en 2023;
  4. Het college opdracht te geven om voorwaarden op te stellen zodat de subsidie zoals omschreven in punt 3, kan worden verleend;
  5. De 7e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-22 Aandacht vijver Eikenlaan Sint Odiliënberg
  2022-23 Op welk bedrag is inflatie van toepassing?
  2022-24 Verslagen regionale bijeenkomsten gemeente Roerdalen met gemeenten Noord- en Midden-Limburg inzake grondwater over afgelopen twee jaar
 15. 14

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisering van een expositiegebouw in de vorm van een toren op de locatie Station 24 te Vlodrop onder de voorwaarde dat de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken wordt geactualiseerd.

  Besluit

  Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisering van een expositiegebouw in de vorm van een toren op de locatie Station 24 te Vlodrop onder de voorwaarde dat de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken wordt geactualiseerd.

 16. 15

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De stedenbouwkundige opzet voor het gebied Hammerstraat, Muytertweg in Herkenbosch vaststellen;
  2. Het college opdracht te geven om, op basis van de stedenbouwkundige schets en de genoemde fasen en in overleg met de grondeigenaren en de omgeving, de woningbouwmogelijkheden nader te onderzoeken.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de stedenbouwkundige schets en voorbeeld verkaveling voor het gebied Hammerstraat, Muytertweg in Herkenbosch;
  2. In te stemmen met de gedachte om de openheid van het gebied te behouden met het oog op woningbouwontwikkeling;
  3. Het college opdracht te geven in overleg te treden met de grondeigenaren en de omgeving om tot een gedragen plan te komen dat tegemoet komt aan de diverse woningbouwinitiatieven, rekeninghoudend met het open karakter van het gebied, waarbij in overleg met de grond-eigenaren een eventuele fasering voor realisatie overeengekomen kan worden.
  4. Het college daarnaast opdracht te geven om te onderzoeken op welke wijze de bouwval Hammerstraat 40, nabij de kruising met de Kruisweg, en het naastgelegen pand Hammerstraat 38 in de woningbouwmogelijkheden ter plaatse kunnen worden ingepast.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2022A06 Hammerstraat 40 en 38 integreren in hele plan
  Amendement 2022A07 Overleg initiatiefnemers
 17. 16

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Het delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Roerdalen 2022 vast te stellen.

  Besluit

  Het delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Roerdalen 2022 vast te stellen.

 18. 17

  Moties

  Titel
  Motie 2022M06 Motie vreemd aan de orde van de dag - Aansluiting bij de NMFL en MHVS in hun bezwaren tegen de ontwikkeling van een grootschalig industrieterrein in Elmpt
 19. 18

  Moties

  Titel
  Motie 2022M07 Motie vreemd aan de orde van de dag - Minimaliseren activiteiten Gazprom