Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorgesteld besluit:
  de voorliggende agenda van de vergadering van 29 september 2022 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Besluit

  De agenda van de vergadering van 29 september 2022 vast te stellen.

  00:01:20 - 00:03:58 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 2. 2

  Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Stuur dan ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. In onderling overleg wordt dan bepaald hoe we vorm geven aan het spreekrecht. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.


  Mevrouw J. Goossens heeft verzocht om in te spreken over het agendapunt 10. Onderzoekslocaties en strategiebepaling windenergie. Voor de bijdrage van mevrouw J. Goossens wordt verwezen naar de bij de besluitenlijst gevoegde bijlage.

  00:03:58 - 00:04:40 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:04:45 - 00:11:02 - J. Goossens
  00:11:17 - 00:11:29 - J. Goossens
  00:11:30 - 00:11:41 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 3. 3

  Voorgesteld besluit:
  kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 25/06/2022 – 16/09/2022).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Besluit

  kennis te nemen van de lijst ingekomen stukken (periode 25/06/2022 – 16/09/2022).

  00:11:41 - 00:11:55 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 4. 4

  Voorgesteld besluit:
  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 7 juli 2022 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Besluit

  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 7 juli 2022 vast te stellen.

  00:11:55 - 00:12:15 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 5. 5

  Voorgesteld besluit:
  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 14 juli 2022 (voortgezette behandeling van de raadsvergadering van 7 juli 2022) vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Besluit

  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 14 juli 2022 (voortgezette behandeling van de raadsvergadering van 7 juli 2022) vast te stellen.

  00:12:15 - 00:12:28 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Voorgesteld besluit

  kennis te nemen van de voorgestane wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken.

  Besluit

  kennis te nemen van de voorgestane wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken.

  00:12:28 - 00:13:16 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 7. 7

  Voorgesteld besluit:
  kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de GR RUD LN.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Besluit

  kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de GR RUD LN.

  00:13:16 - 00:13:57 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 8. 8

  Voorgesteld besluit:
  het vergaderschema 2023, versie 12 september 2022, vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Besluit

  .het vergaderschema 2023, versie 12 september 2022, vast te stellen.

  00:13:57 - 00:14:21 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)
  tegen
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2)

  Voorgesteld besluit

  De Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost en de hierin opgenomen koers en richtinggevende principes vast te stellen.

  Besluit

  De Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost en de hierin opgenomen koers en richtinggevende principes vast te stellen.

  00:14:21 - 00:15:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:15:13 - 00:17:27 - Henk v.d. Linden, OR
  00:17:27 - 00:17:47 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:17:57 - 00:20:36 - Mieke Schotemeijer, PvdA/GrLinks
  00:20:36 - 00:20:42 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:21:09 - 00:21:13 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:21:34 - 00:21:36 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:22:12 - 00:22:30 - Henk v.d. Linden, OR
  00:23:00 - 00:23:13 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:23:34 - 00:27:16 - Chaz Thoolen, DR
  00:27:16 - 00:27:26 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:27:33 - 00:30:25 - Marlies Willems, RL!
  00:30:38 - 00:36:16 - Loes Vestjens, Wethouder
  00:36:36 - 00:38:10 - Henk v.d. Linden, OR
  00:38:13 - 00:39:02 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:39:05 - 00:39:08 - Marlies Willems, RL!
  00:39:09 - 00:39:12 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 10. 10

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)
  tegen
  Ons Roerdalen RAAD (2) (2)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ruimtelijke verkenning windenergie Roerdalen;
  2. In te stemmen om de locaties Meinwegplateau en Montfort Zuid nader te onderzoeken op de mogelijkheden hier windmolens te ontwikkelen, eventueel uit te breiden tot een energielandgoed;
  3. Op het Meinwegplateau de mogelijkheden voor de onder 2 genoemde ontwikkeling van wind en mogelijk een energielandgoed via gesprekken met de grondeigenaar te verkennen;
  4. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen in het gebied ‘Montfort Zuid’ te Montfort, aan te wijzen waarop de artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening met kenmerk 03738042.GPN002 d.d. 11 juli en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen/perceelsgedeelten, hun grootte alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van de openbare registers van het kadaster van (volledig bijgewerkt t/m) 23 juni 2022;
  5. De onder beslispunt 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toegedachte bestemming ‘Energielandgoed’ zeker te stellen, zoals aangeduid op de masterplantekeningen met kenmerk 03738042.MPN002 d.d. 11 juli 2022;
  6. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 19 juli 2022 van het college van B&W, waarvan het besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
  7. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar;
  8. Dat voor afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht – indien de ruimtelijke planvorming nog niet zo ver is dat voor het gebied ‘Energielandgoed’ een bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan) is vastgesteld – zal worden overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie) als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
  9. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 30 september 2022, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, zodat het voorkeursrecht met ingang van 1 oktober 2022 rechtskracht heeft.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de ruimtelijke verkenning windenergie Roerdalen;
  2. Navraag te doen bij de Provincie of het haalbaar en mogelijk is om op het Meinwegplateau, gelegen in Nationaal Park de Meinweg, windturbines te plaatsen en de ontwikkeling van een energielandgoed gerealiseerd mag worden;
  3. In te stemmen om de locatie Meinwegplateau als enige nader te onderzoeken op de mogelijkheden hier windturbines te ontwikkelen, eventueel uit te breiden tot een energielandgoed;
   4. Op het Meinwegplateau de mogelijkheden voor de onder 2 genoemde ontwikkeling van wind en mogelijk een energielandgoed via gesprekken met de grondeigenaren te verkennen;
  4. Gelet op het voorgaande de door het college opgelegde Wvg ten behoeve van de ontwikkeling van een energielandgoed in Montfort-Zuid niet te bekrachtigen en eigenaren en rechthebbenden hierover te informeren;
  5. Op de drie andere als kansrijk aangewezen locaties, geen enkele verdere voorbereidende werkzaamheden meer te doen;
  6. Parallel aan de nadere haalbaarheidsstudie voor het Meinwegplateau, in het kader van een versnelde invoering van de RES-2 in samenspraak en samenwerking met buurgemeenten een hernieuwde verkenning naar duurzame energie uit te voeren, met ruimte voor andere, steeds kansrijker wordende duurzamere alternatieven;
  7. Het haalbaarheidsonderzoek Meinwegplateau én het parallelle onderzoek RES-2 te bekostigen uit het gereserveerde bedrag van € 200.000,-.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2022A12 Onderzoekslocaties en strategiebepaling windenergie - Meinwegplateau

  Moties

  Titel
  Motie 2022M13 Onderzoekslocaties en strategiebepaling windenergie- standpunt Echt-Susteren
  Motie 2022M14 Onderzoekslocaties en strategiebepaling windenergie - wind op zee
  Motie 2022M15 Onderzoekslocaties en strategiebepaling windenergie - starten ontwikkelen van gemeentelijk beleid windenergie

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-52 - Onderzoek windenergie Meinwegplateau
  2022-53 - Haalbaarheidsstudie
  00:39:12 - 00:40:35 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:40:53 - 00:47:25 - Frans Peeters, DR
  00:47:25 - 00:48:11 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:48:19 - 00:48:22 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  00:48:22 - 00:49:34 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  00:49:42 - 00:49:50 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  00:53:34 - 01:06:47 - Henk v.d. Linden, OR
  01:06:47 - 01:07:21 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:07:21 - 01:12:27 - Frank Demarteau, CDA
  01:12:47 - 01:14:24 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:15:09 - 01:15:33 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:16:00 - 01:16:04 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:16:08 - 01:16:41 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:16:45 - 01:18:47 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:19:38 - 01:19:55 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:20:13 - 01:20:28 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:21:03 - 01:21:09 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:21:22 - 01:21:24 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:21:28 - 01:21:36 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:22:10 - 01:22:12 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:22:44 - 01:22:47 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:22:47 - 01:22:52 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:22:54 - 01:22:57 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  01:23:18 - 01:23:28 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:24:03 - 01:24:06 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:25:45 - 01:25:56 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:26:03 - 01:32:17 - Willem van Pol, RL!
  01:35:54 - 01:36:22 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:37:04 - 01:37:07 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:37:07 - 01:38:12 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:38:14 - 01:38:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:38:37 - 01:39:23 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:39:29 - 01:41:04 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:41:04 - 01:41:06 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:41:58 - 01:42:05 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:43:06 - 01:43:10 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:43:10 - 01:43:35 - Willem van Pol, RL!
  01:43:53 - 01:44:55 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:44:57 - 01:45:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:45:00 - 01:45:32 - Gerrion van Elmpt, DR
  01:46:14 - 01:46:17 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:46:17 - 01:46:28 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:47:53 - 01:47:54 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:48:49 - 01:49:13 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:51:22 - 01:51:24 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:51:24 - 01:51:50 - Willem van Pol, RL!
  01:52:52 - 01:53:40 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  01:53:40 - 01:54:03 - Marjo Thevissen, OR
  01:54:03 - 01:54:25 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:54:32 - 01:54:49 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:56:02 - 01:57:13 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:57:52 - 01:58:00 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:59:23 - 01:59:26 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:59:43 - 01:59:47 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  01:59:47 - 02:00:14 - Gerrion van Elmpt, DR
  02:00:26 - 02:01:29 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:02:16 - 02:02:22 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:02:22 - 02:02:55 - Willem van Pol, RL!
  02:03:59 - 02:04:02 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  02:04:02 - 02:04:06 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:04:06 - 02:04:35 - Willem van Pol, RL!
  02:04:57 - 02:05:03 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:05:40 - 02:06:17 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:06:17 - 02:07:38 - Frank Demarteau, CDA
  02:07:56 - 02:10:48 - Henk v.d. Linden, OR
  02:11:01 - 02:11:05 - Henk v.d. Linden, OR
  02:11:05 - 02:11:05 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:11:09 - 02:11:16 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:11:20 - 02:11:25 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:11:48 - 02:11:57 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:12:19 - 02:12:25 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:12:29 - 02:12:50 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  02:12:50 - 02:12:50 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:13:14 - 02:13:18 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  02:13:18 - 02:13:35 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:13:59 - 02:14:17 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:14:23 - 02:14:49 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:14:53 - 02:15:02 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:15:04 - 02:15:09 - John Vogels, CDA
  02:15:14 - 02:15:18 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:15:18 - 02:15:24 - Marlies Willems, RL!
  02:15:29 - 02:15:31 - Marlies Willems, RL!
  02:15:33 - 02:15:43 - Ralph v. d. Waardenberg, RL!
  02:15:49 - 02:15:54 - Leon Wolters, CDA
  02:15:54 - 02:15:56 - Frank Demarteau, CDA
  02:15:56 - 02:16:03 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:16:03 - 02:16:06 - Karin Hermans, RL!
  02:16:06 - 02:16:08 - Patrick Joris, PvdA/GroenLinks
  02:16:23 - 02:16:26 - Willem van Pol, RL!
  02:17:23 - 02:18:21 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:18:33 - 02:18:59 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:19:02 - 02:19:04 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:19:07 - 02:19:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:19:17 - 02:19:20 - Willem van Pol, RL!
  02:32:52 - 02:33:02 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:33:13 - 02:34:55 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Voorgesteld besluit

  1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen;
  2. De reserve "decentralisaties" op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen;
  3. De reserve "toerisme" voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg;
  4. De reserve "toerisme" voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject "the Colorfield Performance";
  5. De reserve "uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur" voor € 123.000 in te zetten voor de
  dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering;
  6. De voorziening "verlofsparen" te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de
  cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen.
  7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende  stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten.
  8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken:
  a. €300.000 voor het doen van strategische grondaankopen;
  b. €50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof;
  c. €75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud;
  d. €25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort;
  d. €1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang;
  e. €400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch;
  f. €30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren;
  • €852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen;
  h. €200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP;
  I. €32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen.
  9. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8;

  Besluit

  1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen;
  2. De reserve “decentralisaties” op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen;
  3. De reserve “toerisme” voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg;
  4. De reserve “toerisme” voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject “the Colorfield Performance”;
  5. De reserve “uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur” voor € 123.000 in te zetten voor de dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering;
  6. De voorziening “verlofsparen” te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen.
  7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten.
  8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken:
  a. € 300.000 voor het doen van strategische grondaankopen;
  b. € 50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof;
  c. € 75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud;
  d. € 25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort;
  d. € 1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang;
  e. € 400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch;
  f. € 30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren;
  g. € 852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen;
  h. € 200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP;
  I. € 32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen.
  9. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8;

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-54 - Toekenning bedrag Strategische grondaankopen
  02:34:55 - 02:37:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:37:18 - 02:40:49 - Karin Hermans, RL!
  02:41:11 - 02:45:24 - Jo van Kruchten, DR
  02:45:48 - 02:51:58 - Mieke Schotemeijer, PvdA/GrLinks
  02:51:58 - 02:52:09 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:52:19 - 02:58:23 - Marjo Thevissen, OR
  02:58:23 - 02:58:30 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  02:58:43 - 02:59:38 - Remco Vrinzen, CDA
  02:59:38 - 03:00:35 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:00:39 - 03:10:28 - Loes Vestjens, Wethouder
  03:10:45 - 03:10:51 - Remco Vrinzen, CDA
  03:10:55 - 03:11:05 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:11:09 - 03:12:11 - Marjo Thevissen, OR
  03:12:11 - 03:12:19 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:12:38 - 03:13:24 - Mieke Schotemeijer, PvdA/GrLinks
  03:13:24 - 03:13:35 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:13:40 - 03:14:26 - Loes Vestjens, Wethouder
  03:14:28 - 03:14:32 - Loes Vestjens, Wethouder
  03:14:40 - 03:14:48 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:14:48 - 03:14:53 - Loes Vestjens, Wethouder
  03:14:57 - 03:15:10 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 12. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan 'Overkwartier ong. te Montfort' getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT20210VERKWART-VG01, vast te stellen
  conform het ontwerp bestemmingsplan, getekend op de ondergrond met identificatienummer NLIMRO.1669.BPMFT2021OVERKWART-OW01, zoals dat met ingang van 28 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan 'Overkwartier ong. te Montfort' getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT20210VERKWART-VG01, vast te stellen
  conform het ontwerp bestemmingsplan, getekend op de ondergrond met identificatienummer NLIMRO.1669.BPMFT2021OVERKWART-OW01, zoals dat met ingang van 28 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  03:15:10 - 03:15:46 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:16:15 - 03:16:44 - Frans Peeters, DR
  03:16:44 - 03:16:47 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:16:54 - 03:17:34 - Marjo Thevissen, OR
  03:17:38 - 03:17:47 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 13. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA RAAD (4) (4), Democraten Roerdalen RAAD (4) (4), Ons Roerdalen RAAD (2) (2), PvdA-GroenLinks RAAD (3) (2), Roerstreek Lokaal RAAD (6) (6)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan 'Kastanjelaan 12 Melick' getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMLK2022KASTLN--VG01, gewijzigd vast te stellen, zoals dat met ingang van 2 mei 2022 t/m 12 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan 'Kastanjelaan 12 Melick' getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMLK2022KASTLN--VG01, gewijzigd vast te stellen, zoals dat met ingang van 2 mei 2022 t/m 12 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-55 Gebruikers gemeenteloods
  03:17:47 - 03:18:14 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:18:45 - 03:18:54 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:18:54 - 03:20:41 - Gerrion van Elmpt, DR
  03:20:52 - 03:23:10 - Roland Slangen, Wethouder
  03:23:10 - 03:23:12 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:23:51 - 03:24:08 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
 14. 14

  Moties

  Titel
  Motie 2022M12 Realisatie Delta Corridor op het grondgebied van de gemeente Roerdalen
  03:24:58 - 03:28:08 - Henk v.d. Linden, OR
  03:28:08 - 03:28:27 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:28:32 - 03:31:09 - Jacqueline Westhelle, Wethouder
  03:31:09 - 03:31:20 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:31:20 - 03:31:23 - Gerrion van Elmpt, DR
  03:31:28 - 03:31:31 - M. de Boer-Beerta, burgemeester
  03:31:45 - 03:31:52 - Frank Demarteau, CDA