Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 29 september 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit:
  de voorliggende agenda van de vergadering van 29 september 2022 vast te stellen.

 2. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Stuur dan ten minste 48 uur voor de vergadering een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp of agendapunt waarover u wilt “inspreken” naar griffie@roerdalen.nl en wij nemen contact met u op. In onderling overleg wordt dan bepaald hoe we vorm geven aan het spreekrecht. Of bel met de griffie via (0475) 538 888.

 3. Voorgesteld besluit:
  de besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Roerdalen van 7 juli 2022 vast te stellen.

 4. Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ruimtelijke verkenning windenergie Roerdalen;
  2. In te stemmen om de locaties Meinwegplateau en Montfort Zuid nader te onderzoeken op de mogelijkheden hier windmolens te ontwikkelen, eventueel uit te breiden tot een energielandgoed;
  3. Op het Meinwegplateau de mogelijkheden voor de onder 2 genoemde ontwikkeling van wind en mogelijk een energielandgoed via gesprekken met de grondeigenaar te verkennen;
  4. Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen in het gebied ‘Montfort Zuid’ te Montfort, aan te wijzen waarop de artikel 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening met kenmerk 03738042.GPN002 d.d. 11 juli en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen/perceelsgedeelten, hun grootte alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van de openbare registers van het kadaster van (volledig bijgewerkt t/m) 23 juni 2022;
  5. De onder beslispunt 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toegedachte bestemming ‘Energielandgoed’ zeker te stellen, zoals aangeduid op de masterplantekeningen met kenmerk 03738042.MPN002 d.d. 11 juli 2022;
  6. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 19 juli 2022 van het college van B&W, waarvan het besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
  7. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar;
  8. Dat voor afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht – indien de ruimtelijke planvorming nog niet zo ver is dat voor het gebied ‘Energielandgoed’ een bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan) is vastgesteld – zal worden overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie) als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
  9. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 30 september 2022, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, zodat het voorkeursrecht met ingang van 1 oktober 2022 rechtskracht heeft.
 5. Voorgesteld besluit

  1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen;
  2. De reserve "decentralisaties" op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen;
  3. De reserve "toerisme" voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg;
  4. De reserve "toerisme" voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject "the Colorfield Performance";
  5. De reserve "uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur" voor € 123.000 in te zetten voor de
  dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering;
  6. De voorziening "verlofsparen" te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de
  cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen.
  7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende  stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten.
  8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken:
  a. €300.000 voor het doen van strategische grondaankopen;
  b. €50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof;
  c. €75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud;
  d. €25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort;
  d. €1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang;
  e. €400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch;
  f. €30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren;
  • €852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen;
  h. €200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP;
  I. €32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen.
  9. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8;

 6. Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan 'Overkwartier ong. te Montfort' getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMFT20210VERKWART-VG01, vast te stellen
  conform het ontwerp bestemmingsplan, getekend op de ondergrond met identificatienummer NLIMRO.1669.BPMFT2021OVERKWART-OW01, zoals dat met ingang van 28 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

 7. Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan 'Kastanjelaan 12 Melick' getekend op de ondergrond met identificatienummer NL.IMRO.1669.BPMLK2022KASTLN--VG01, gewijzigd vast te stellen, zoals dat met ingang van 2 mei 2022 t/m 12 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;
  2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.