Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 10 februari 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Digitaal via MS Teams

Voorzitter
Monique de Boer-Beerta
Toelichting

Dit betreft een hervatting van de vergadering van 3 februari jl.
In verband met de coronacrisis en de door het Kabinet afgekondigde maatregelen, gaat de hervatting van de raadsvergadering digitaal verder. Attentie start 19.00 uur.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 13

  1. Het beleidsplan wegbeheer 2022-2026 vast te stellen;
  2. Het kwaliteitsniveau voor onderhoud aan de verharde wegen in de gemeente Roerdalen
   vast te stellen op ‘gedifferentieerd veilig’;
  3. In te stemmen met een verhoging van het uitvoeringsbudget voor onderhoud aan de
   verharde wegen à € 232.500 en dit te dekken uit de algemene middelen;
  4. In te stemmen met een structurele verhoging van het investeringskrediet voor
   reconstructies van wegen in Roerdalen van € 1.400.000. De daarbij behorende
   kapitaallasten van € 35.000 te dekken uit de algemene middelen;
  5. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  met inachtneming van de Nota van wijzigingen van 18 januari 2022:
  1. Het beleidsplan wegbeheer 2022-2026 vast te stellen;
  2. Het kwaliteitsniveau voor onderhoud aan de verharde wegen in de gemeente Roerdalen vast te stellen op ‘gedifferentieerd veilig’;
  3. In te stemmen met een verhoging van het uitvoeringsbudget voor onderhoud aan de verharde wegen à € 232.500 en dit te dekken uit de algemene middelen;
  4. In te stemmen met een structurele verhoging van het investeringskrediet voor reconstructies van wegen in Roerdalen van € 1.400.000. De daarbij behorende kapitaallasten van € 35.000 te dekken uit de algemene middelen;
  5. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-05 Beter leesbaar kaartje grenzen buitengebied en centrum
  2022-06 Gesprek met gedeputeerde inzake gebruik N-weg
  2022-07 Reconstructie en glasvezel indien mogelijk tegelijkertijd aan te leggen bij Reewoude en Rothenbach
  01:15:52 - 01:16:14 - M. de Boer-Beerta
  01:16:14 - 01:18:14 - W. van Pol
  01:18:14 - 01:19:43 - T. Joris
  01:19:43 - 01:22:31 - G. van Elmpt-Huts
  01:22:31 - 01:24:32 - M. Thevissen
  01:24:32 - 01:24:56 - J. Aelen
  01:24:56 - 01:27:31 - J. Smits
  01:27:31 - 01:28:08 - M. Thevissen
  01:28:08 - 01:28:52 - J. Smits
  01:28:52 - 01:29:36 - M. Thevissen
  01:29:36 - 01:30:06 - W. van Pol
  01:30:06 - 01:30:51 - J. Smits
  01:30:51 - 01:32:19 - M. de Boer-Beerta
 2. 14

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het besluit van het college op 22 december 2021 om akkoord te geven op de offerte van de BsGW t.w.v. € 94.115 inzake het aanpassen van de software n.a.v. de wijziging van de heffingssystematiek afvalstoffenheffing;
  2. In te stemmen met het voorstel de post onvoorzien van €75.000 in te zetten voor gedeeltelijke dekking van de kosten genoemd in beslispunt 1 en het restant (€19.115) te verwerken ten laste van het resultaat;
  3. De financiële effecten genoemd in beslispunt 2 te verwerken in de begroting 2022 (begrotingswijziging 2022-06).

  Besluit

  1. In te stemmen met het besluit van het college op 22 december 2021 om akkoord te geven op de offerte van de BsGW t.w.v. € 94.115 inzake het aanpassen van de software n.a.v. de wijziging van de heffingssystematiek afvalstoffenheffing;
  2. In te stemmen met het voorstel de post onvoorzien van €75.000 in te zetten voor gedeeltelijke dekking van de kosten genoemd in beslispunt 1 en het restant (€19.115) te verwerken ten laste van het resultaat;
  3. De financiële effecten genoemd in beslispunt 2 te verwerken in de begroting 2022 (begrotingswijziging 2022-06).

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-08 Onderbouwing offerte
  01:31:10 - 01:32:19 - M. de Boer-Beerta
  01:32:19 - 01:37:07 - L. Vestjens
  01:37:07 - 01:40:32 - J. Roubroeks
  01:40:32 - 01:41:42 - G. van Elmpt-Huts
  01:41:42 - 01:42:43 - M. Thevissen
  01:42:43 - 01:44:23 - J. Aelen
  01:44:23 - 01:45:08 - M. de Boer-Beerta
  01:45:08 - 01:48:01 - J. den Teuling
  01:48:01 - 01:48:50 - M. de Boer-Beerta
 3. 16

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het herbestemmen van de kerk in Melick
  naar 18 woningen en een kapel.

  Besluit

  1. In te stemmen met het herbestemmen van de kerk in Melick
  naar 18 woningen en een kapel.

  01:01:45 - 01:03:10 - M. de Boer-Beerta
  01:03:10 - 01:06:40 - J. Cremers
  01:06:40 - 01:06:54 - M. Thevissen
  01:06:54 - 01:07:20 - M. de Boer-Beerta
  01:07:20 - 01:07:47 - J. Aelen
  01:07:47 - 01:12:47 - J. Smits
  01:12:47 - 01:13:16 - P. van der Vorst
  01:13:16 - 01:14:25 - G. van Elmpt-Huts
  01:14:25 - 01:15:17 - J. Smits
  01:15:17 - 01:16:14 - M. de Boer-Beerta
 4. 17

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het verzoek van de stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) tot toekenning van het predicaat Dorpshuis en een sportzaal met foyer/ontmoetingsruimte voor bewegingsonderwijs, sporten, activiteiten en evenementen te realiseren;
  2. Kennis te nemen van de beoordeling van de door SDV voorgelegde business case;
  3. De Blokhut het predicaat Dorpshuis te geven onder de voorwaarde dat De Blokhut haar eigen aandeel in de investering kan financieren;
  4. In te stemmen met het per 1 januari 2022 toekennen van een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 26.622 aan Stichting Beheer de Blokhut, wanneer het predicaat Dorpshuis aan de Blokhut wordt toegekend;
  5. In te stemmen met het toekennen van een éénmalige investeringssubsidie van € 325.000 om De Blokhut geschikt te maken voor de dorpshuisfunctie;
  6. In overeenstemming met uw raadsbesluit van 21 april 2016, in te stemmen met de nieuwbouw van een zaal voor bewegingsonderwijs, sporten, activiteiten en evenementen plus foyer/ontmoetingsruimte (in samenhang besluitpunt 12);
  7. In te stemmen met het toekennen van een éénmalig investeringskrediet van € 1.813.000 voor de sloop van de Roerhal en realisatie van de onder besluitpunt 6 genoemde nieuwbouw;
  8. In te stemmen met het toekennen van een éénmalig investeringskrediet van € 170.000 voor de aanpassingen van de infrastructurele voorzieningen rondom de nieuwbouw;
  9. In te stemmen met het toekennen van een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 46.920 aan Stichting Beheer Sportzaal, waarvan € 38.000 hiervoor al beschikbaar was gesteld;
  10. In afwijking van het kader volgens de Nota, in te stemmen met een structurele extra bijdrage in het exploitatietekort van de dorpsaccommodaties Vlodrop ter grootte van maximaal
    € 25.000;
  11. In te stemmen met de volgende financiële mutaties:
    a. Ten laste van het resultaat te brengen:
    - de jaarlijkse exploitatiebijdrage de Blokhut € 26.622
    - de jaarlijkse kapitaallasten van het investeringskrediet nieuwbouw € 45.325
    - de jaarlijkse kapitaallasten van het investeringskrediet infrastructuur € 4.250
    - de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan Stichting Beheer Sportzaal € 8.920
    - de extra bijdrage in het exploitatietekort van de dorpsaccommodatie € 25.000
   b. Onttrekking van € 325.000 uit de reserve accommodatiebeleid
   c. Storting van € 325.000 in de reserve dekking investeringen met economisch nut
   d. Jaarlijkse onttrekking inzake kapitaallasten, ad € 13.000, uit reserve dekking investeringen met economisch nut.
  12. Voor de uitvoering van de besluitpunten 6 t/m 9 als randvoorwaarde te stellen dat uiterlijk eind Q4-2022 zekerheden zijn afgegeven voor het niet gemeentelijke aandeel in de investeringen;
  13. Aan SDV onder voorwaarden de mogelijk te bieden om binnen het beschikbare budget te onderzoeken of de sport-/activiteitenzaal groter kan worden gemaakt in combinatie met een verkleining van de foyer/ontmoetingsruimte;
  14. Vast te stellen dat de inzet van de reserve accommodatiebeleid met dit besluit is afgerond en dat het restant van deze reserve in de jaarrekening 2022 kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve;
  15. In te stemmen met bijgevoegde concept begrotingswijziging nr. 5-2022.

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-09 In overleg treden aangaande de resterende gelden accommodatiebeleid na opmaken balans
  00:07:00 - 00:14:15 - M. de Boer-Beerta
  00:14:15 - 00:18:05 - R. Slangen
  00:18:05 - 00:18:33 - M. de Boer-Beerta
  00:18:33 - 00:20:28 - L. Wolters
  00:20:28 - 00:27:58 - H. van der Linden
  00:27:58 - 00:28:38 - J. Aelen
  00:28:38 - 00:29:10 - H. van der Linden
  00:29:10 - 00:30:24 - J. Aelen
  00:30:24 - 00:30:44 - R. Slangen
  00:30:44 - 00:32:43 - J. Aelen
  00:32:43 - 00:33:03 - F. Peeters
  00:33:03 - 00:33:37 - J. Aelen
  00:33:37 - 00:33:54 - L. Wolters
  00:33:54 - 00:34:16 - F. Peeters
  00:34:16 - 00:34:36 - J. Aelen
  00:34:36 - 00:35:05 - M. Thevissen
  00:35:05 - 00:38:19 - J. Smits
  00:38:19 - 00:38:53 - R. Slangen
  00:38:53 - 00:46:45 - J. Smits
  00:46:45 - 00:46:56 - J. Smits
  00:46:56 - 00:47:32 - M. Thevissen
  00:47:32 - 00:48:59 - R. Slangen
  00:48:59 - 00:51:49 - H. van der Linden
  00:51:49 - 00:51:58 - F. Peeters
  00:51:58 - 00:52:30 - H. van der Linden
  00:52:30 - 00:53:01 - R. Slangen
  00:53:01 - 00:54:55 - R. Wolters
  00:54:55 - 00:55:38 - R. Wolters
  00:55:38 - 00:55:57 - F. Peeters
  00:55:57 - 00:57:21 - J. Smits
  00:57:21 - 00:57:46 - H. van der Linden
  00:57:46 - 00:59:00 - J. Smits
  00:59:00 - 00:59:25 - R. Slangen
  00:59:25 - 01:01:13 - J. Smits
  01:01:13 - 01:03:10 - M. de Boer-Beerta
 5. 18

  Moties

  Titel
  Motie 2022M01 Motie vreemd aan de orde van de Dag: "Opheffen van de door de raad opgelegde beperking van de horecamogelijkheden Bezoekerscentrum de Boshut Herkenbosch en Kasteel Montfort"

  Toezeggingen- en actiepuntenlijst

  Titel
  2022-10 In gesprek te gaan met Boshut en Kasteel Montfort om te kijken wat er mogelijk is.
  01:48:29 - 01:48:50 - M. de Boer-Beerta
  01:48:50 - 01:49:07 - J. Vogels
  01:49:07 - 01:50:10 - M. de Boer-Beerta
  01:50:10 - 01:52:43 - J. Cremers
  01:52:43 - 01:53:59 - J. den Teuling
  01:53:59 - 01:54:17 - M. de Boer-Beerta
  01:54:17 - 01:54:46 - J. Cremers
  01:54:46 - 01:55:05 - M. de Boer-Beerta
  01:55:05 - 01:55:27 - J. Cremers
  01:55:27 - 01:56:08 - M. de Boer-Beerta
 6. 19

  01:55:34 - 01:56:08 - M. de Boer-Beerta